Şehir ve Bölge Planlama Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 235
 • Öge
  Türkiye'de dünya miras alanlarının korunmasına yönelik çalışmaların etkinliği: Kapadokya örneği
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020) Uçar, Tuğçe ; Eyuboğlu, Engin Eyüp ; 633460 ; Şehir ve Bölge Planlama
  Bu çalışma, üstün evrensel değerlere sahip Dünya Miras Alanlarının, sıradan koruma çalışmaları ile korunamayacağını ve özel statü ile ele alınması gerektiğini savunmaktadır. Bu doğrultuda, 1984 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Bölgesi'nin sınırları içerisinde bulunan, miras korunması ve geliştirilmesinden sorumlu yönetim birimleri ile ilgili planları hazırlayan özel sektörün görüşlerine başvurularak bölgenin sorunları incelenmiştir. UNESCO Dünya Miraslarından; Amerika, Fransa ve İtalya'dan miras örnekleri yasal, yönetsel ve teknik açıdan Kapadokya Bölgesi ile birlikte ele alınırken miras koruma yaklaşımları karşılaştırılmıştır. Ayrıca, Bölgedeki Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanması, incelenmesi ve onaylanması süreçlerindeki yönetimsel ve uygulamaya dayalı problemlere neden olan etmenler küresel, ulusal ve yerel olmak üzere üç düzeyde karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Kapadokya'nın koruma düzeyinin anlaşılması için, yerinde yapılan araştırmalar ile uluslararası ve ulusal bağlamda yapılan karşılaştırmalar, kişisel görüşmeler, UNESCO, mevzuat ve akademik verilere dayanmaktadır. Ayrıca, Kapadokya Bölgesi'nin korunması ve geliştirilmesindeki aktörlerden; 8 yerel İdare ile 8 özel sektör katılımcısından toplanan görüşler ile bu bölgenin korunmasındaki sorun ve tehditlerin tanımı yapılmıştır. Tüm bunların sonucunda, Kapadokya Bölgesinde bütüncül yönetimsel yaklaşımı olması gereken paradigma değişiminin gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, söz konusu önerilen sistemin, miras koruma konusunda etkili olması için sahip olması gereken koruma esaslı vizyonla birlikte, bölgedeki sorunları ve tehditleri yok etmesi gerekmektedir. Bölgenin değerlerini korumaya ve geliştirmeye yönelik teknik yaklaşımlar ve potansiyelini ortaya çıkaracak bütüncül politikaların üretilmesinin yanı sıra liyakatin öne çıkarılarak yeterli kadro yapısının oluşturulması gerekmektedir.
 • Öge
  İstanbul'da üst gelir dilimine ait konut alanlarının yer değişim süreci
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991) Marulyalı, Yeşim ; Bölen, Fulin ; 14336 ; Urban and Regional Planning ; Şehir ve Bölge Planlama
  Özellikle nüfus artışı ve toplumsal gelişim hızı yüksek olan ülkelerin büyük kentlerinde, şehirsel fonksiyon alanlarının zamanla değişikliklere uğraması kaçınılmaz bir gerçektir. Çeşitli ekonomik sınıflardan ailelere ait konut alanları da bu şehirsel gelişme süreci içinde, mekansal ve niteliksel değişimlere uğrarlar. Hazırlanan tezde yapılan araştırmaların odak noktasını İstanbul'da yüksek gelirli ailelere yönelik lüks konut alanları oluşturmaktadır. Amaç bu türden ailelerin bugüne kadar gelişen konut değişimi süreçlerinin, değişik konut ve konut çevresi anlayış larının ve bunun ne gibi dış etkenler tarafından yönlendi rildiğinin araştırılmasıdır. Ayrıca kullanıcıların şikayetlerinin ve gerçek beklentilerinin gelişiminin incelenmesi, eğer bu değişim süreci yanlış bir yönde, bilinçsiz planlama ve eksik analizlerle gelişiyorsa, bunun yarattığı sorunların araştırılması ve getirilecek çözümlerin oluşrulması, tezin inceleme konuları arasında yer almaktadır. Bu bakımdan üst sınıf kullanıcı kesimini, konut alanlarının seçimi ve değişimi konusunda yönlendirici fiziksel, sosyal ve kültürel faktörler araştırılmış, bunların en etkin olanı örnek bir bölge üzerinde yapılan anketlerle ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bunun yanında İstanbul da lüks konut alanlarının geçmişte ve günümüzde hangi bölgelerde yer aldığı, gelecekte ne yöne kayacağı, yapılan araştırma ve anketlerle ortaya konulmuş, bu konuda gelişmiş batılı ülkelerle karşılaştırmalar yapılmıştır. Sonuçta üst sınıf kullanıcı kesimini konut alanlarının seçimi konusunda en çok etkileyen faktörün, konut alanının şehirsel, fiziksel ve sosyal konumu olduğu açıklanmış, lüks yerleşim bölgelerinin de site anlayışı içinde, metropoliten merkez dışına, daha az gelişmiş alanlara kayacağı ortaya konmuştur.
 • Öge
  Türk Çimento Sanayiinin Mekansal Analizi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998) Çakmak, Göksenin ; Dökmeci, Vedia ; 75494 ; Şehir ve Bölge Planlama ; Urban and Regional Planning
  Ülkelerin gelişme süreçleri içinde önemli yer tutan sanayileşme ye şehirleşme ilişkileri pek çok çalışmaya konu olmuştur. Başlarda sanayileşmenin bir sonucu olarak görünen şehirleşme daha sonraları sanayileşmenin başlangıcı olarak görülmeye başlanmış, birçok ülkede farklı farklı politikalar benimsenmesine yol açmıştır. Ancak, nevar ki çeşitli sanayi dallan ve şehirler arasındaki ilişkiler üzerine bugüne kadar çok fazla çalışma yapılmamıştır. Özellikle sanayileşmenin bir sonucu olarak, önce nüfus şehirlerde yerleşmiş, bu arada mevcut şehirlerin nüfusları ve şehir sayılan artmış, daha sonra da şehirlerde barınan, çalışan, eğlenen ve ulaşan insanların ihtiyaçlarının karşılanması gerekmiştir. Bu da inşaat sektörüne diğer sanayi ve hizmetler sektörlerinde olduğundan farklı bir anlam yüklemiş ve inşaat sektörü, ekonominin lokomotifi olmuştur. Çimento sanayii de bu sektörün içinde hem yer seçimi hem pazan hem de üretimi olarak farklı bu yer kazanmıştır. Bu tezin amacı; 1950'lerden sonra hızla şehirleşen Türkiye'nin nüfus hareketleri, şehirleşme oranın artışı sanayileşmesi, inşaat sektörünün ve dolayısıyla çimento sanayiinin durumu ve aralarındaki ilişkilerin açıklanması ve çimento sanayinin mekansal analizini yapmaktır. Altı bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünde konu ana hatlanyla ortaya konulmuştur. İkinci bölümde Türkiye'deki nüfus, nüfusun yapısı, değişimi ve şehirleşme hareketinin 1950'ler ve sonrasındaki durumu anlatılmıştır. VIII Üçüncü bölüm ise Türkiye'nin ^mekansal yapısının, coğrafi bölgeler ve iller olarak ortaya konulmasına çalışıldığı bölüm olmuştur. Dördüncü bölümde Türk sanayiinin, inşaat sektörünün ve çimento sanayiinin mevcut durumu ve gelişmesi ortaya konulmuş ve çeşitli nüfus hareketleri ve üretim-tüketim değerleri arasındaki ilişkiler irdelenmiştir. Beşinci bölüm ise temel olarak çimento sanayiinin ve nüfus ve illerin bazı özellikleri arasındaki ilişkinin ortaya konulduğu istatistiksel bir çalışmayı (regresyon analizini) içermektedir. Sonuç ve önerilerin bulunduğu altıncı bölümde ise, önceki bölümler değerlendirilerek sonraki çalışmaları da yönlendirmek amacıyla çeşitli öneriler getirilmiştir.
 • Öge
  İstanbul'un Kentsel Gelişme Sistemi İçinde Konut Alanları Dağılımının İncelenmesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998) Kardeş, Uğur Talha ; Bölen, Fulin ; 75502 ; Şehir ve Bölge Planlama ; Urban and Regional Planning
  Günümüzde İstanbul Metropoliten Kenti'nin, kontrolsüz, hızlı bir kentsel büyüme göstermesi karşısında çözüm arayışları, İstanbul'un dünya üzerindeki stratejik konumu ve globalleşme süreci içindeki dünya metropolü olabilme çabalan bağlamında daha da önem kazanmıştır. Bu araştırmanın amacı, İstanbul'un değişim süreci içinde yeni konut alanlarının oluşumunun mevcut kentsel gelişme modeliyle ilişkisinin araştırılmasıdır. Bu çalışma, biri giriş olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde, kentsel sistemler ve konut alam yerseçimi davranışlarıyla ilgili kuramsal yaklaşımlar gözden geçirilmiş, çalışmaya yönelik kuramlar irdelenmiştir. İkinci Bölümde, İstanbul Metropoliten Alanı'nın belirlenen amaç doğrultusunda, kentsel gelişme ve mekansal yapı ilişkileri, İstanbul'un Marmara Bölgesi içindeki yeri, demografik, coğrafik yapı özellikleri fiziki mekana indirgenerek incelenmeye çalışılmıştır. Üçüncü Bölümde, İstanbul'da Devlet İstatistik Enstitüsü verilerinden elde edilen yeni konut alanlarının ilçelere göre dağılımı ve mevcut kentsel gelişime etkisi incelenmiş ve kentin ne yönde geliştiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Dördüncü Bölümde, yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul kentsel nüfusu ve konut alanlarıyla ilgili istatistiki veriler karşılaştırılarak son bölümde değerlendirilmiş ve İstanbul kentsel sisteminin dinamik yapısı ve konut alanlarının yerseçimi davranışları ana hatlarıyla tanımlanarak geleceğe yönelik sorunlar belirlenmeye çalışılmış ve öneriler özetlenmiştir.
 • Öge
  Kentsel Tasarım Elemanı Olarak Bitkilendirme İle İklim Kontrolü : Bağdat Caddesi, I. Levent Ve Ataşehir Örneği
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998) Bostancı, Yasemin ; Aysan, Mesture ; 75465 ; Şehir ve Bölge Planlama ; Urban and Regional Planning
  Çevre ; insan yaşamının oluşturduğu ilişkiler ortamının tümüdür. İnsan yaşadığı mekanla birlikte çevreye bağımlıdır. Toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı bir çevrede, teknik, ekonomik, sosyal, kültürel ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir yaşam düzeyine ulaşmasında ise en önemli unsurlardan biri planlamadır. Şehir planlamanın belirli bir çalışma alanım içeren kentsel tasarımda amaç ; insana en iyi yaşam koşullarını sağlamaktır. Kentin dokusunu oluşturan öğelerin bütününü, iklimsel koşullar, topoğrafık yapı, ekonomik ve sosyal yapı ve anlayışa, toplumun sahip olduğu teknolojiye bağlı olarak en iyi şekilde işlevlerine uygun düzenlemek için kentsel tasarım elemanlarının doğru kullanımıyla belirli Ölçülerde fiziksel çevre ve aynı zamanda iklim kontrolünü sağlamak mümkündür. Gelişen teknolojiye paralel olarak yaşam standartlarının yükselmesi, tasarım çalışmalarında bitkilerin görsel ve estetik değerlerinin yanısıra diğer yararlarını maksimum kullanıma yöneltmiştir. Kentsel tasarım elemanı olarak bitkiler, gürültü ve hava kirliliğini kısmen kontrol etmelerinin yanısıra iklim üzerinde de oldukça olumlu etkilere sahiptir. Bitkilerin amaca uygun tasarımım gerçekleştirmek için ise, farklı iklim bölgelerine göre tür ve yer seçimi yapılmalıdır. Güneş ışınımı, rüzgar, yağış ve nem gibi iklimsel faktörleri kısmen istenilen konfor düzeyine getirmek, bitkilerin ancak doğru ve bilinçli düzenlemesiyle gerçekleşir. Tezin konusunu oluşturan kentsel tasarım elemanı olarak bitkiler, 6 bölümde incelenmektedir : Bölüm l'de konuya giriş yapılmaktadır. Bölüm 2 'de tasarım, kentsel tasarım ve kentsel tasarım elemanı olarak bitkilere değinildikten sonra, Bölüm 3 'de bitkilerin fiziksel çevresine etkileri anlatılmaktadır Bölüm 4'de iklimsel faktörler ve iklimsel konforun sağlanması için bu faktörlerin bitkilerle kontrol edilme yöntemleri ile ilgili olarak bilgi verilmektedir. Bölüm 5 'de, İstanbul iklim bölgesine ait Bağdat Caddesi'nde yol boyunca, ayrık nizam yerleşim alam 1. Levent' de bina çevresinde ve serbest düzen Ataşehir toplukonut alanında açık mekanlarda bitkilendirme, iklim kontrolü açısından incelenmekte ve fotoğraflarla uygulamadaki olumlu veya olumsuz yönler irdelenerek öneriler yapılmaktadır. Bölüm 6'da ise konu ile ilgili sonuç ve değerlendirmeler yer almaktadır. özet olarak ; kentsel tasarım elemanı olarak bitkilerin amaca uygun olarak tesis edilmesi bilinçli bir düzenlemeyle olabilir ve bu da ancak bu konuda uzmanlaşmış kişilerin tasarımıyla gerçekleşir.