FBE- Şehir ve Bölge Planlama Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 236
 • Öge
  Implementation of data-driven decisions in urban governance and planning
  (Institute of Science and Technology, 2020) Najaflı, Jafar ; Ertekin, Özhan ; 637308 ; Department of Urban and Regional Planning
  The amount of data produced every day in cities and other human settlements is truly comprehensive. In today's globe, 2.5 quintillion bytes of data are created every single day, and it's quite obvious that it is only going to grow from there. By 2020, it is estimated that 1.7 megabytes of data will be created every second for every person on earth. As there is no way around the fact that big data just keeps getting bigger and therefore it needs to be handled, processed and utilized. On the other hand, the constant expansion of urban big data and the evolution of Internet of Things (IoT) technologies have played an important role in the feasibility of data-driven urban governance initiatives. Urban big data offers the potential for cities to obtain valuable insights from a large amount of data gathered through various sources, and the IoT provides a basis for their integration in real world environment taking advantage of highly networked services. The combination of IoT and urban big data in scope of smart city applications is still a very under researched area that has brought new and interesting challenges for achieving the goal of true smart cities in future. In this regard, this thesis aims to shed more light on how city authorities can utilize the constantly growing amount of urban big data to make sustainable, accurate and legitimate decisions based on the main hypothesis that modern urban governance is greatly dependant on real-time rythm (dynamics) of a city and on the feedback of its residents. Hence, the study initially explores the main pillars of the conceptual framework such as urban big data, IoT and smart cities and also the concepts such as data science and urban informatics which are considered as the connection of the abovementioned pillars. The following part of the study investigates the current trends about how data becomes a basis for planning and urban governance decisions. In this part, the initial steps of urban analytics, namely data collection and acquisition, as well as its challenges are studied. The modern methods such as AI based spatial planning, procedural modelling of cities and etc. are also presented in order to give an understanding on the methodological advancements in data-driven decision systems. Subsequently, real-world case studies from countries with different economical and social backgrounds are explored. The study of current trends and case studies in this part reveals the main challenges of data-driven urban governance such as privacy and cyber security concerns, spatial property issues, AI based negative biases for some parts of the city, as well as the big shortage on qualified personnel and lack of necessary standardisation in almost all of the cities. The last part of the thesis focuses on formulating a model based on the theoretical framework and the deductions made from the study of examples. In this scope, the necessity of creating an image for smart urban governance which isn't solely seen as something technical, but also politically and economically interesting notion proves critical as only thus political leaders will also want to be the mediators for this type of systematic reform. Finally, the potentials of facilitating data acquisition, addresing the spatial property issues, establishing a data culture with trained personnel, re-inforcing cyber security measures and the advantages of moving towards interactive/dynamic urban governance becomes apparent towards the goal of data-driven smart urban governance. In conclusion, it is assessed that smart urban governance based on data promises fundamental changes in our cities and the study of this topic should lead to comprehensive subsequent studies on how private information can be protected in this process and in what ways the role of city planners will change during the digitalization of modern cities.
 • Öge
  Türkiye'de dünya miras alanlarının korunmasına yönelik çalışmaların etkinliği: Kapadokya örneği
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020) Uçar, Tuğçe ; Eyuboğlu, Engin Eyüp ; 633460 ; Şehir ve Bölge Planlama
  Bu çalışma, üstün evrensel değerlere sahip Dünya Miras Alanlarının, sıradan koruma çalışmaları ile korunamayacağını ve özel statü ile ele alınması gerektiğini savunmaktadır. Bu doğrultuda, 1984 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Bölgesi'nin sınırları içerisinde bulunan, miras korunması ve geliştirilmesinden sorumlu yönetim birimleri ile ilgili planları hazırlayan özel sektörün görüşlerine başvurularak bölgenin sorunları incelenmiştir. UNESCO Dünya Miraslarından; Amerika, Fransa ve İtalya'dan miras örnekleri yasal, yönetsel ve teknik açıdan Kapadokya Bölgesi ile birlikte ele alınırken miras koruma yaklaşımları karşılaştırılmıştır. Ayrıca, Bölgedeki Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanması, incelenmesi ve onaylanması süreçlerindeki yönetimsel ve uygulamaya dayalı problemlere neden olan etmenler küresel, ulusal ve yerel olmak üzere üç düzeyde karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Kapadokya'nın koruma düzeyinin anlaşılması için, yerinde yapılan araştırmalar ile uluslararası ve ulusal bağlamda yapılan karşılaştırmalar, kişisel görüşmeler, UNESCO, mevzuat ve akademik verilere dayanmaktadır. Ayrıca, Kapadokya Bölgesi'nin korunması ve geliştirilmesindeki aktörlerden; 8 yerel İdare ile 8 özel sektör katılımcısından toplanan görüşler ile bu bölgenin korunmasındaki sorun ve tehditlerin tanımı yapılmıştır. Tüm bunların sonucunda, Kapadokya Bölgesinde bütüncül yönetimsel yaklaşımı olması gereken paradigma değişiminin gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, söz konusu önerilen sistemin, miras koruma konusunda etkili olması için sahip olması gereken koruma esaslı vizyonla birlikte, bölgedeki sorunları ve tehditleri yok etmesi gerekmektedir. Bölgenin değerlerini korumaya ve geliştirmeye yönelik teknik yaklaşımlar ve potansiyelini ortaya çıkaracak bütüncül politikaların üretilmesinin yanı sıra liyakatin öne çıkarılarak yeterli kadro yapısının oluşturulması gerekmektedir.
 • Öge
  İstanbul'da üst gelir dilimine ait konut alanlarının yer değişim süreci
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991) Marulyalı, Yeşim ; Bölen, Fulin ; 14336 ; Urban and Regional Planning ; Şehir ve Bölge Planlama
  Özellikle nüfus artışı ve toplumsal gelişim hızı yüksek olan ülkelerin büyük kentlerinde, şehirsel fonksiyon alanlarının zamanla değişikliklere uğraması kaçınılmaz bir gerçektir. Çeşitli ekonomik sınıflardan ailelere ait konut alanları da bu şehirsel gelişme süreci içinde, mekansal ve niteliksel değişimlere uğrarlar. Hazırlanan tezde yapılan araştırmaların odak noktasını İstanbul'da yüksek gelirli ailelere yönelik lüks konut alanları oluşturmaktadır. Amaç bu türden ailelerin bugüne kadar gelişen konut değişimi süreçlerinin, değişik konut ve konut çevresi anlayış larının ve bunun ne gibi dış etkenler tarafından yönlendi rildiğinin araştırılmasıdır. Ayrıca kullanıcıların şikayetlerinin ve gerçek beklentilerinin gelişiminin incelenmesi, eğer bu değişim süreci yanlış bir yönde, bilinçsiz planlama ve eksik analizlerle gelişiyorsa, bunun yarattığı sorunların araştırılması ve getirilecek çözümlerin oluşrulması, tezin inceleme konuları arasında yer almaktadır. Bu bakımdan üst sınıf kullanıcı kesimini, konut alanlarının seçimi ve değişimi konusunda yönlendirici fiziksel, sosyal ve kültürel faktörler araştırılmış, bunların en etkin olanı örnek bir bölge üzerinde yapılan anketlerle ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bunun yanında İstanbul da lüks konut alanlarının geçmişte ve günümüzde hangi bölgelerde yer aldığı, gelecekte ne yöne kayacağı, yapılan araştırma ve anketlerle ortaya konulmuş, bu konuda gelişmiş batılı ülkelerle karşılaştırmalar yapılmıştır. Sonuçta üst sınıf kullanıcı kesimini konut alanlarının seçimi konusunda en çok etkileyen faktörün, konut alanının şehirsel, fiziksel ve sosyal konumu olduğu açıklanmış, lüks yerleşim bölgelerinin de site anlayışı içinde, metropoliten merkez dışına, daha az gelişmiş alanlara kayacağı ortaya konmuştur.
 • Öge
  Türk Çimento Sanayiinin Mekansal Analizi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998) Çakmak, Göksenin ; Dökmeci, Vedia ; 75494 ; Şehir ve Bölge Planlama ; Urban and Regional Planning
  Ülkelerin gelişme süreçleri içinde önemli yer tutan sanayileşme ye şehirleşme ilişkileri pek çok çalışmaya konu olmuştur. Başlarda sanayileşmenin bir sonucu olarak görünen şehirleşme daha sonraları sanayileşmenin başlangıcı olarak görülmeye başlanmış, birçok ülkede farklı farklı politikalar benimsenmesine yol açmıştır. Ancak, nevar ki çeşitli sanayi dallan ve şehirler arasındaki ilişkiler üzerine bugüne kadar çok fazla çalışma yapılmamıştır. Özellikle sanayileşmenin bir sonucu olarak, önce nüfus şehirlerde yerleşmiş, bu arada mevcut şehirlerin nüfusları ve şehir sayılan artmış, daha sonra da şehirlerde barınan, çalışan, eğlenen ve ulaşan insanların ihtiyaçlarının karşılanması gerekmiştir. Bu da inşaat sektörüne diğer sanayi ve hizmetler sektörlerinde olduğundan farklı bir anlam yüklemiş ve inşaat sektörü, ekonominin lokomotifi olmuştur. Çimento sanayii de bu sektörün içinde hem yer seçimi hem pazan hem de üretimi olarak farklı bu yer kazanmıştır. Bu tezin amacı; 1950'lerden sonra hızla şehirleşen Türkiye'nin nüfus hareketleri, şehirleşme oranın artışı sanayileşmesi, inşaat sektörünün ve dolayısıyla çimento sanayiinin durumu ve aralarındaki ilişkilerin açıklanması ve çimento sanayinin mekansal analizini yapmaktır. Altı bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünde konu ana hatlanyla ortaya konulmuştur. İkinci bölümde Türkiye'deki nüfus, nüfusun yapısı, değişimi ve şehirleşme hareketinin 1950'ler ve sonrasındaki durumu anlatılmıştır. VIII Üçüncü bölüm ise Türkiye'nin ^mekansal yapısının, coğrafi bölgeler ve iller olarak ortaya konulmasına çalışıldığı bölüm olmuştur. Dördüncü bölümde Türk sanayiinin, inşaat sektörünün ve çimento sanayiinin mevcut durumu ve gelişmesi ortaya konulmuş ve çeşitli nüfus hareketleri ve üretim-tüketim değerleri arasındaki ilişkiler irdelenmiştir. Beşinci bölüm ise temel olarak çimento sanayiinin ve nüfus ve illerin bazı özellikleri arasındaki ilişkinin ortaya konulduğu istatistiksel bir çalışmayı (regresyon analizini) içermektedir. Sonuç ve önerilerin bulunduğu altıncı bölümde ise, önceki bölümler değerlendirilerek sonraki çalışmaları da yönlendirmek amacıyla çeşitli öneriler getirilmiştir.
 • Öge
  İstanbul'un Kentsel Gelişme Sistemi İçinde Konut Alanları Dağılımının İncelenmesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998) Kardeş, Uğur Talha ; Bölen, Fulin ; 75502 ; Şehir ve Bölge Planlama ; Urban and Regional Planning
  Günümüzde İstanbul Metropoliten Kenti'nin, kontrolsüz, hızlı bir kentsel büyüme göstermesi karşısında çözüm arayışları, İstanbul'un dünya üzerindeki stratejik konumu ve globalleşme süreci içindeki dünya metropolü olabilme çabalan bağlamında daha da önem kazanmıştır. Bu araştırmanın amacı, İstanbul'un değişim süreci içinde yeni konut alanlarının oluşumunun mevcut kentsel gelişme modeliyle ilişkisinin araştırılmasıdır. Bu çalışma, biri giriş olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde, kentsel sistemler ve konut alam yerseçimi davranışlarıyla ilgili kuramsal yaklaşımlar gözden geçirilmiş, çalışmaya yönelik kuramlar irdelenmiştir. İkinci Bölümde, İstanbul Metropoliten Alanı'nın belirlenen amaç doğrultusunda, kentsel gelişme ve mekansal yapı ilişkileri, İstanbul'un Marmara Bölgesi içindeki yeri, demografik, coğrafik yapı özellikleri fiziki mekana indirgenerek incelenmeye çalışılmıştır. Üçüncü Bölümde, İstanbul'da Devlet İstatistik Enstitüsü verilerinden elde edilen yeni konut alanlarının ilçelere göre dağılımı ve mevcut kentsel gelişime etkisi incelenmiş ve kentin ne yönde geliştiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Dördüncü Bölümde, yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul kentsel nüfusu ve konut alanlarıyla ilgili istatistiki veriler karşılaştırılarak son bölümde değerlendirilmiş ve İstanbul kentsel sisteminin dinamik yapısı ve konut alanlarının yerseçimi davranışları ana hatlarıyla tanımlanarak geleceğe yönelik sorunlar belirlenmeye çalışılmış ve öneriler özetlenmiştir.