FBE- Şehir ve Bölge Planlama Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 291
 • Öge
  İstanbul arazi kullanımının karbon salımı üzerindeki etkisi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019) Karlı, Melis ; Türkoğlu, Handan ; 596439 ; Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
  Günümüzde aşırı kentleşme, sanayi faaliyetlerinin artması ve nüfusun büyümesine bağlı olarak gerçekleşen fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma ve tüketim alışkanlıklarının artması doğada ve kentsel alanlarda yaşam döngüsü olumsuz etkilemiştir. Özellikle bu açıdan önemli bir sorun potansiyeli taşıyan metropoliten alanlarda etkili çözümlerin üretilmesi için doğru sorun tespiti yapılması ve kentsel alana ilişkin verilen kararların iklim değişikliği üzerindeki etkisinin sorgulanması gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında arazi kullanım kararlarının enerji ve yakıt tüketimine bağlı olarak karbon salımı üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Çalışma gerçekleştirilirken ilk olarak iklim değişikliği ve karbon ayakizi konularına değinilmiş olup, bu konularda uluslararası alanda yapılmış olan çalışmalardan bahsedilmektedir. Sonrasında ise Türkiye'nin bu süreçte izlemiş olduğu tutum ve karbon salımı konusunda diğer ülkeler arasındaki konumu hakkında bilgi verilmektedir. Yine karbon salımına yönelik olarak çalışma alanı olarak belirlenmiş olan İstanbul'a ilişkin yapılmış araştırmalara yer verilmiştir. Sonrasında karbon salımın hesaplanması konusunda uluslararası alanda hazırlanmış yöntemler açıklanmıştır. İstanbul'un karbon salımı üzerinde etkili olabilecek demografik, mekânsal ve enerji kullanımına ilişkin veriler değerlendirilmiştir. Enerji ve yakıt tüketim değerleri ile arazi kullanım verileri arasında ilişki kurulmuş olup, böylece gelecekte verilecek olan arazi kullanım kararlarının karbon salımı açısından değerlendirilmesi yapılabilecek aynı zamanda mevcut durumun analizi yapılarak ilgili kentsel bölgelere özgü önlemlerin alınmasını olanak sağlanacaktır. İstanbul metropoliten alanı için gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda arazi kullanım fonksiyonları (konut, ticaret ve sanayi) arasında konut alanlarının enerji ile yakıt tüketimi (doğalgaz ve elektrik tüketimi) bakımından toplam karbon salımlarının en yüksek olduğu tespit edilmiştir. İlçe bazlı olarak konut alanlarında karbon salım değerleri incelendiğinde de nüfus büyüklüğü, yapı sayısı ve toplam inşaat alanı bakımından öne çıkan Esenyurt, Küçükcemece ve Bağcılar ilçelerinin karbon salım değerlerinin de yüksek olduğu; ticaret alanlarında ise doğalgazdan kaynaklı karbon salımı Bakırköy, Beşiktaş ve Beyoğlu ilçelerinde, elektrikte kaynaklı karbon salımının ise Şişli ilçesinin en yüksek olduğu; sanayi alanlarında da Esenyurt, Silivri ve Arnavutköy ilçelerinin karbon salım değeri bakımından öne çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca inşaat alan büyüklüğü başına düşen karbon salım dağılımı ile ilçelerin toplam karbon salımlarının farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
 • Öge
  Liman kentlerinin yenilenmesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997) Eşkar, Funda ; Dökmeci, Vedia ; 66631 ; Şehir ve Bölge Planlama
  Son zamanlarda, liman şehirlerinde sahil planlamasına geniş çapta önem verilmektedir. Bunun nedeni, limanlar ile şehirler arasındaki ilişkinin anlam ve karakterinin zamana bağlı olarak değişmesidir. Deniz ulaşımındaki teknolojik gelişmelerden dolayı liman işlevinin şehirden soyutlanması, liman açısından önemini yitiren sahil kısmına yeni işlev getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Böylelikle pek çok şehir, denizcilik endüstrisindeki teknolojik gelişmeler nedeniyle artık kullanılmayan eski liman tesislerine yeni işlevler vermektedir. Limanın şehirden uzaklaşması dünyada geniş çapta izlenen bir özelliktir. Bu tür gelişmenin nedenleri kısaca şöyle özetlenebilir: 1. Denizcilik teknolojisinin gelişmesi, yani çok büyük yük parsellerinin boşaltılması yöntemleri, 2. Limana bağımlı sanayiler için geniş arazi sağlayabilmek üzere büyük, modern limanlara duyulan gereksinme, 3. Limana bağlı işgücünün azalması, 4. Limana bağlı sanayi için gerekli çevre koruma önlemleri. Bu teknolojik, mekansal, sosyo-ekonomik ve çevresel nedenler, geleneksel deniz sahilinin avantajlarını azaltmaktadır. Limana dayalı yeni sanayi alanları ortaya çıkmaktadır. Liman işlevleri şehirden uzaklaştıkça, daha önce liman için çok önemli olan, depolama ve ulaşım tesisleri gereksiz olmakta ve terk edilmektedir. Şehir merkezine yakın olan bu boş alanlara yeni kullanım getirilmesi sorun olmaktadır. Her ne kadar, liman şehrinin değişimi genel olarak teknolojik gelişmelerin bir ürünüyse de planlama üzerindeki baskı, sosyal ve politik olduğu için sosyal ya da politik çözümlerin bulunması gerekmektedir. Ayrıca, tarihi liman etkinliklerinin boşalttığı alanlardaki ekonomik potansiyelin tam anlamda değerlendirilerek, bu alanların ekonomik canlılığına kavuşturulması gerekmektedir. Bu çalışmada, İstanbul'un, sahillerinin yeniden değerlendirilmesi için yapılan öneriler incelenmiştir.
 • Öge
  Boğaziçi kıyılarının görsel niteliklerinin turizm açısından değerlendirilmesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997) Hatipoğlu, Ayşegül ; Dökmeci, Vedia ; 66570 ; Şehir ve Bölge Planlama
  Kent kıyılarının, sanayi devrimi ile geleneksel işlevlerini yitirmesi, kentte yaşayanların kıyılardan faydalanmasını kısıtlamıştır. Özellikle tarihi ve doğal güzellikleri yoğun içeren kentlerde görsel nitelik kaybı fazla olmaktadır. Kentin bu değerli parçasına yeni fonksiyonlar kazandırmak için ıslah çalışmaları başlatılmıştır. Yörenin mevcut ve potansiyel niteliklerine uyumlu tasarımlar turist te çekmektedir. Çevresel özellikler ve insanların bu özellikler hakkındaki yorumları ile tasarıma önemli girdiler sağlanarak turist çekimi gerçekleştirilebilir. Bu özellik ve nitelikler hakkında daha çok bilgi edinmek daha uygun tasarımların yapılmasına yardımcı olur. Bu sebeple turistler için önemli olan özellikler kamunun onayını alacak şekilde tasarıma dahil edilmelidir. Bu çalışmada konu edilen kent kıyısı gelişmiş bir kent kıyışıdır. İstanbul kentinde yer alan tüm faaliyetleri içeren ve önemli bir turist çekim kaynağı olan Boğaziçi mekanıdır. Kentsel olmayan doğaları nedeniyle kırsal kıyılar da bu çalışma dışındadırlar. Turistlerin kent kıyılarını algılama sürecinde katılımı öngören bir yöntem ile bilgi toplanmıştır. Boğaziçi'ni deniz yolu ile gezen iki farklı turist grubu ile çalışılmıştır. Her iki grup için de amaç deniz, kum ve güneş içeren bir tatilden çok, tarihi yöreleri ve doğal kaynakları görmeye, yerel yemekleri tatmaya, müze ve sanat galerilerini gezmeye, yürümeye dayalı, tarih ve kültür içeren bir tatildir. Bu tür bir tatili seçenler için tüm olanaklara sahip olan İstanbul Boğazında mevcut durum en uygun biçimde korunarak değerlendirilmelidir. Boğaziçi özel bir topografyaya sahiptir. Bu topografyada barınan zengin tarih ve kültür birikiminin üzerine getirilen yeni yapılanmalar ile anonim görüntüler yaratılmıştır. Oysa düşünülmesi ve üzerinde çalışılması gereken konu Boğaziçi'nin görsel niteliklerine yapılabilecek katkılardır.
 • Öge
  İstanbul'da perakende ticaretin gelişimi ve uzmanlaşmış alışveriş merkezlerinden yapı-hobi marketler
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997) Uçar, Filiz ; Çıracı, Hale ; 66545 ; Şehir ve Bölge Planlama
  Perakende ticaret kavramı, tarih içinde gelişip çeşitlenmiştir. Açık pazarlar, dükkanlar (mağazalar, dükkanlı yollar) alışveriş merkezleri perakende ticaretin gerçekleştiği başlıca mekanlardır. Alışverişin perakende ticaretin merkezleşmesinin getirdiği yararların başında, müşterinin her aradığım bir arada bulabileceği bir mekan oluşturması ve bunun sonucunda müşteriye çok zaman kazandırmasıdır. Zaman da şehirde yaşayanın hızlı çalışma temposu içinde çok az ve değerli bir kaynaktır. O nedenle bu tür merkezler şehir merkezinden çok uzakta olsa bile oraya gitmeye değecektir. Alışveriş mekanları, üretim tekniklerindeki gelişim ile çeşitli kollarda ihtisaslaşmışlardır. Hobi marketler bunların en hızlı gelişeni ve güncel olanıdır. Uluslararası birçok firma Türkiye pazarına İstanbul metropolitanından girmeye başladılar. Türkiye büyük bir tüketici potansiyeline sahip iyi bir pazardır. Yavaş yavaş bu yapı-hobi marketler Anadolu' ya da yayılmaya başladı. îlk adımı Koçtaş Ege' ye hitap eden bir formda İzmir' de açtı. Bölgesel Nalburlar Hipermarketleri Projesi gündemde. Sonuç olarak Türk pazarı her türlü tüketime açık bir dünya pazarı olduğundan, perakende ticaret içerisindeki her türlü ihtisaslaşma özellikle metropollerede rahatlıkla kabul görebileceklerdir.
 • Öge
  Şehirsel açık alan kullanımının erişebilirlik ve işlevsel çeşitlilik yöntemlerinden değerlendirilmesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997) Kızıltuğ, Hakan ; Çıracı, Hale ; 66509 ; Şehir ve Bölge Planlama
  Tez çalışması kapsamında rekreasyon ve açık alan kavramı ve şehirsel açık alanlarda rekreasyonel kullanıma yönelik açık alan örnekleri incelenmiştir. Bu tez çalışmasında " Açık alanların erişilebilirliğinin barındırdığı aktivite çeşidinin ve yakın çevresindeki kentsel alanda yer alan işlev türlerinin, kullanıcı çeşitliliğim etkilediğini " hipotezinden hareketle seçilen üç açık alanın kullanıcı ve kullanım biçiminin analizi yapılmıştır. Yedi bölümden oluşan çalışmanın, 1.Bölümde,konunun amacı, yöntemi ve kapsamı açıklanmıştır. 2.Bölüm, ilgili konuya temel olması amacıyla "rekreasyon ve boş zaman" kavramlarını, ardından rekreasyon sınıflan ve şehirsel alanda rekreasyon ihtiyacının ele alındığı bölümdür. 3. Bölüm, kapsamında şehirsel açık alanlar genel olarak ele alınarak incelenmiştir. 4. Bölüm, şehirsel açık alan kullanımı genel olarak ele alınmıştır. 5. Bölüm, şehirsel açık alanların kullanım yönünden meydan ve parkların incelenmesi yapılırken Demokrasi Parkı, Ulus Parkı ve Ortaköy Meydanı örneklerinden yaralanılmıştır. ö.Bölüm bu açık alan örneklerinde kullanıcılarla yapılan anket çalışmasının sonuçları ve değerlendirmesi de yer almaktadır. 7.Bölüm, sonuç ve öneriler bölümüdür.