Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 229
 • Öge
  Kanto'nun değişim süreci ve yakın dönem icralarının değerlendirilmesi
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006-06-13) Özbilen, Berna ; Beşiroğlu, Şehvar ; 413021008 ; Türk Müziği
  Bu çalışmada, ilk Osmanlı-Türk popüler müzik türü kantonun 136 yıllık tarihiiçinde değişimi müzik, icracı, icra tarzı, icra mekanları ve benzeri unsurlaraçısından incelenmiştir. Erken dönemden günümüze tespit edilen dönemler şuşekildedir: `Tuluat Tiyatroları Dönemi' (~1880-~1920); `78'lik Plaklar ve 45'lik rpmDönemi' (1900-1940/78'lik) (1965-1980/45'lik ve 33'lük); `Gazino (~1950-~1980) veEski İcraları Yeniden Canlandırma Dönemi' (~1960-1965); ve `RamazanEğlenceleri Dönemi' (~1980-2006). Kanto, icra tarzlarındaki farklılık açısından ise?Yeni Kanto? ve ?Eski Kanto? adıyla iki ana başlık altında incelenmiştir. Günümüzve yakın dönem kanto icraları üzerine yapılan alan araştırmasında sonucunda eldeedilen örnekler verilmiş geçmişten günümüze değişim ve müzikal yapı farklılığıişitsel örneklerle desteklenerek anlatılmıştır.
 • Öge
  Türk halk oyunlarının eğitiminde ritm bilgisinin önemi
  ( 1999) Yoruç, Halil ; Ay, Göktan ; Türk Halk Oyunları
  "Türk Halk Oyunlarının Eğitiminde Ritm Bilgisinin Önemi" konulu bu tezde ritm bilgileri ve Türk Halk Oyunlarındaki ritmler hakkında ulaşılabilen kaynaklar doğrultusunda bilgiler verilmiştir. Ritm hakkında açıklamalara yer verilerek Türk Halk Oyunlarında kullanılan ritmik değerlerin hareketler ile ilişkisi, öğretimdeki önemi açısında ele alınarak incelenmiştir. -Eğitim öğretim ile ilgili temel kavramlar, öğrenim hakkında bilgiler verilmiştir. -Ritm tanımı,tarihçesi ve temel ritm kavramları hakkında bilgilere yer verilmiş ve bu unsurların tanıtımı yapılmıştır. -Türk Halk Oyunlarının bölgelere göre ritmik dağılımı hakkında bilgiler verilmiştir. -Türk Halk Oyunlarının öğretiminde uygulanacak olan ritmik analizin önemine yer verilmiştir. -Bütün bu çalışmaların daha iyi anlaşılır olması için örneklerle bütün çalışmaların yapmak isteyenlere faydalı olması amacı güdülmüştür.
 • Öge
  Artvin yöresinden alınan ezgilerin müzikal analizi
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997) Aşık, Yavuz ; Tarlabaşı, Burhan ; 64225 ; Türk Müziği ; Turkish Music
  Artvin yöresinden alınan ezgilerin müzikal analizi isimli çalışma; doğal ve tarihi zenginliğinin yanında yoğun bir kültür zenginliğine sahip ARTVİN'in Geleneksel Müziğini bütün yönleriyle ortaya koyarak incelenmesini amaçlamaktadır. Bu çalışmada yörenin folklorik değerlerinden olan oyunlar, deyişler, atasözleri ve bilmeceler hakkında bilgi verilmektedir. Böylece Artvin Folklör'ünün daha yalandan tanınması sağlanmaktadır. III. Bölümde ARTVİN'in geleneksel müziği bütün yönleriyle ortaya konup tanıtılmaya çalışılmıştır. Kırsal kesim ve sahil kesimi arasındaki melodik ve ritmik yapı anlatılarak, kullanılan çalgı grupları tanıtılmaktadır. IV. Bölümde ise yöreye ait ezgilerin müzikal analizi yapılarak, eserlerin form yapılan tespit edilmektedir. Bu analizin; yöreye ait geleneksel ezgilerin etnik kökenlerine göre gösterdiği değişkenliklerin tespit edilmesine katkısı olacaktır. Sonuçlar ve öneriler kısmında ise, ezgilerin analizi esnasında tespit edilen, donanım, durak, güçlü, "yeden", ses sahası, dizi, usul, düzüm, ölçü sayılan açısından yapılan incelemeler tasnif edilerek ortaya konmaktadır.Bu inceleme sonucunda ortaya çıkan veriler gruplandırılarak genelleme yapılmıştır. Yöre türküleri tavır özelliklerine göre sınıflandırılarak sahil kesimindeki doğu karadeniz tavrı,iç kesimlerdeki Azeri tavrı ve Erzurum'a yakın bölgelerdeki bar türkülerinin göstermiş olduğu özellikler saptanmıştır.Ayrıca ezgisel yapılar tespit edilerek üç gurup altında toplanmıştır. Yöre müziğinin ve folklorunun daha iyi anlaşılması için bu tarz çalışmaların yapılması gerektiği anlatılarak araştırmacıların dikkatlerinin bu yöreye çekilmesine çalışılmıştır.
 • Öge
  Brezilya Ritimlerinin Gitarla İcrası Örneğinden Yolaçıkarak Asma Davul Ritimlerinin Gitara Uyarlanması
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019) Demir, Güneş ; Yavuzoğlu, Nail ; 599535 ; Türk Müziği ; Turkish Music
  Bu çalışmanın yapılmasındaki amaç, klasik gitarın Anadolu halk müziği icrasındaki ritmik kullanımına bir katkı sunma çabasıdır. Halk müziğimizdeki zengin ritmik yapıların gitarla icrası elbette önceden yapılmıştır. Basit, birleşik ve karma zamanlı ritimler gitarla, esas olarak icra edilen ritmin ana örüntüsünü ve ana vurgularını duyuracak şekilde çalınmaktadır. Bu kullanımı zenginleştirmek için asma davul ritimlerinin önemli bir referans olabileceğini düşünüyoruz. Halk oyunlarımıza eşlik eden ve bu eşlik esnasında oyundaki farklı figür nüanslarını vurgulamak ve oyuna canlılık katmak amacıyla yoğun bir senkop kullanımına rastladığımız asma davul ritimleri bu yönüyle halk müziğimizde kullanılan çeşitli ritmik yapıların en zengin örneklerini vermektedir. Asma davul ritimlerinin gitara uyarlanmasını pratiğe dökmek istediğimizde elbette ne tür bir gitarın ve hangi gitar üslubunun uygulanacağını belirlememiz gerekir. Böyle bir çalışmada Brezilya gitarı geleneğinin verimli bir yol gösterici olabileceğini düşünmekteyiz.
 • Öge
  Türk Makam Müziği'nde Taksim Ve Çalışma Yöntemi Olarak Şarkı Formunun Kullanımı
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018) Günaydın, Neva ; Kösoğlu, Neva Özgen ; 512562 ; Türk Müziği ; Turkish Music
  Tez çalışmasında, Türk Makam Müziği icrasında irticali kompozisyon becerisi ve müzikal birikimi ortaya koyan taksim formu için alternatif bir çalışma yöntemi sunulmuştur. Taksim icrasını geliştirmek için uygulanan geleneksel yöntemlere ek olarak, icracılara yazılı bir referans kaynağı oluşturulmak istenmiştir. Türk Makam Müziği'nin sözlü repertuarında yer alan şarkı formu, biçimsel açıdan klasik taksim icra çalışması için uygun bir yapı oluşturmaktadır. Geçmiş dönem taksim ustalarının plak kayıtlarında da, XX. yüzyıl sonrası gerçekleştirilen taksim icralarına nazaran daha formal bir taksim yapısına rastlanmaktadır. Klasik taksimlerde ve gazel icralarında, şarkı formu ile benzerlik teşkil eden bir yapı bulunması bu görüşü destekler niteliktedir. Dolayısıyla, çalışma yönteminde referans olarak zemin, nakarat, meyan, nakarat bölümlerinden oluşan şarkı formu baz alınmış, şarkıların her bir bölümü varyasyonlandırılarak taksim çalışmaları yapılmıştır.