Brezilya Ritimlerinin Gitarla İcrası Örneğinden Yolaçıkarak Asma Davul Ritimlerinin Gitara Uyarlanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Demir, Güneş
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmanın yapılmasındaki amaç, klasik gitarın Anadolu halk müziği icrasındaki ritmik kullanımına bir katkı sunma çabasıdır. Halk müziğimizdeki zengin ritmik yapıların gitarla icrası elbette önceden yapılmıştır. Basit, birleşik ve karma zamanlı ritimler gitarla, esas olarak icra edilen ritmin ana örüntüsünü ve ana vurgularını duyuracak şekilde çalınmaktadır. Bu kullanımı zenginleştirmek için asma davul ritimlerinin önemli bir referans olabileceğini düşünüyoruz. Halk oyunlarımıza eşlik eden ve bu eşlik esnasında oyundaki farklı figür nüanslarını vurgulamak ve oyuna canlılık katmak amacıyla yoğun bir senkop kullanımına rastladığımız asma davul ritimleri bu yönüyle halk müziğimizde kullanılan çeşitli ritmik yapıların en zengin örneklerini vermektedir. Asma davul ritimlerinin gitara uyarlanmasını pratiğe dökmek istediğimizde elbette ne tür bir gitarın ve hangi gitar üslubunun uygulanacağını belirlememiz gerekir. Böyle bir çalışmada Brezilya gitarı geleneğinin verimli bir yol gösterici olabileceğini düşünmekteyiz.
The aim of this study is to try to contribute to the rhythmic use of classical guitar in Anatolian folk music. The rich rhythmic structures of our folk music have already been performed with guitar in the past. Simple, unified and composite rhythms are played with guitar, mainly to highlight the main pattern and the main emphasis of the rhythm. We believe that rhythms of the traditional drum can be an important reference to enrich this use. In this respect the drum rhythms which accompany our folk dances and which use intensive syncope in order to emphasize the different figure nuances in the dance and add vitality to the dance, give the richest examples of the various rhythmic structures used in our folk music. In an effort to adapt the traditional drum rhythms to the guitar, we need to determine what kind of a guitar and which guitar style we will use. In this study, we thought that Brazilian guitar tradition can be an efficient guide.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1998
Anahtar kelimeler
Müzik, Music
Alıntı