İç Mimari Tasarım (Uluslararası) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 53
 • Öge
  Kentsel yürüme deneyiminin bir parçası olarak sergi mekanları: İstanbul için mekan tabanlı bir mobil uygulama önerisi
  (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2023-01-19) Aydemir, Yağmur ; Garip, S. Banu ; 418201007 ; İç Mimari Tasarım Uluslararası
  Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmenin etkisiyle günlük rutini hızlanan ve değişen kentliler; kent içi hareketliliklerinde kentin farkına varmak, kenti izlemek, keşfetmek ve deneyimlemek için fırsat bulamamaktadır. Günümüzde yalnızca kentin belirli alanlarında kısa süreler ile yürüyebilen kentliler için yürüme ve gezinme eylemleri, geçmişteki kentsel deneyim sunan bir aktivite olma anlamından kopmakta ve amacı olan bir hareketlilik haline dönüşmektedir. Teknolojik gelişmelerin, dijitalleşmenin ve Covid-19 pandemisinin etkilediği birçok alandan biri olan sergi ve sergileme mekanları, günümüzde fiziki mekan sınırlarının dışına çıkmaktadır. Covid-19 pandemisinin etkilediği bir diğer alan kentsel açık kamusal mekanları kullanımının artmasıdır. Teknolojik gelişmeler, dijitalleşme, Covid-19 pandemisi, kentlerin plansız ve yetersiz tasarlanması gibi nedenler, yeni potansiyeller sunmakta olan kentsel açık kamusal mekanların ve sergi mekanlarının yeniden ele alınması gerektiğini göstermektedir. Bu bağlamda tez çalışması kapsamında kentsel mekan, kent içi yürüme deneyimi, kentin yürünebilirliği, kentsel sergi mekanları ve kentsel sergi mekanlarında sanal gerçeklik kullanımı konuları tartışılmaktadır. Tez çalışmasının yöntemi temelde literatür araştırması ve İstanbul için mekan tabanlı bir mobil uygulama önerisi geliştirilmesi olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Çalışma sonucunda tez çalışmasını kapsayan konu başlıkları hakkında güncel bir tartışma ortaya konulmuş, başka kentlere referans olabilecek İstanbul için mekan tabanlı bir mobil uygulama önerisi ve uygulama ile entegre edilmiş kent içi enstalasyon tasarımları gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde araştırmanın genel çerçevesi, konu, amaç, kapsam ve yöntemi açıklanmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümü olan Kent İçi Deneyim, Kent ve Mekan başlığı altında kentsel mekan, açık kamusal mekan ve kentsel iç mekan, kentsel deneyim olarak kent içi yürüme ve yürünebilirlik kavramları ele alınmaktadır. Üçüncü bölümü oluşturan Kentsel Deneyim Bağlamında Günümüz Sergi Mekanları ve İstanbul başlığı ile, tez çalışması sonuç ürünü kapsamında çalışılan kent olan İstanbul'da yürüme, yürünebilirlik kavramları ve turizm ilişkisi irdelenmiştir. İstanbul'da yürümeyi teşvik eden ve yürünebilirliği iyileştirmeyi amaçlayan yayınlar, tasarımlar ve projeler üzerinden konu tartışılmıştır. Araştırmaya altlık oluşturması amacıyla sergileme mekanları tarihine değinilmiştir. Kentsel açık kamusal mekanda sergileme mekanları ele alınmıştır. Küresel kapsamda ve ülke çapında kentsel açık kamusal mekan örneklerine yer verilmiştir. İstanbul özelinde süreç içerisinde kentsel açık kamusal mekanlarda yer alan sergileme mekanları örnekler üzerinden incelenmiştir. Kentsel deneyim kavramı üzerinden sergileme mekanlarının değişimi ele alınmıştır. Sergileme mekanlarının tarihi süreç içerisinde hakim düşünceler ile nasıl dönüştüğü tartışılmıştır. Sergileme mekanları hakkında yapılan araştırmalar sonucunda yeni potansiyeller ortaya konmuştur. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi günümüz teknolijilerinin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ele alınmıştır. Sergileme mekanlarının sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve teknolojik gelişmeler ile geçirdiği değişim konu alınmıştır. Alışılagelmiş kapalı sergileme mekanlarında ve kentsel mekanda yer alan sergileme mekanlarında sanal gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı örnek projelere yer verilmiştir, örnek projeler üzerinden konu tartışılmıştır. Dördüncü bölümde tez çalışması kapsamında yapılan araştırmaların sonucu olarak geliştirilen kent içi yürüme deneyiminin bir parçası olarak İstanbul için mekan tabanlı bir mobil uygulama önerisi sistemi ve tasarımları açıklanmaktadır. Sistem dijital ve fiziksel olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Sistemin dijital kısmını oluşturan mobil uygulamaya ait arayüz tasarımları ve özellikler açıklanmıştır. Sistemin fiziksel kısmını oluşturan tasarımlar, kent içerisinde yürüyerek deneyimlenebilecek rotalar üzerine konumlandırılmıştır. Kentsel yürüme deneyimi için rotalar belirlenirken kenti birbirine bağlayan ulaşım ağı sistemlerinin oluşturduğu sirkülasyonun yoğunluğundan, yürünebilir alanlardan, kentin turizm potansiyellerinden ve kentin sunduğu kültürel ve tarihi olanaklardan faydalanılmıştır. Kentli için kent içi yürüme deneyiminin bir parçası olan tasarımlar ile kentlinin keşfetme, seyretme ve gezinme ihtiyaçlarını karşılayan dijital ve fiziksel kentsel sergilemeler sunulmaktadır. Çalışmanın son bölümü olan Sonuç ve Tartışma başlığında, literatür araştırmaları ve kentsel yürüme deneyiminin bir parçası olarak sergi mekanları kapsamında İstanbul özelindeki tasarım ile kente sunulabilecek potansiyellerden ve çalışmadan varılan sonuçlardan bahsedilmektedir.
 • Öge
  İç Mimarlıkta Sürdürülebilirliği Hedefleyen Tasarım Bağlamında Yeşil Bina Değerlendirme Sertifika Sistemlerinin İrdelenmesi
  (İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-01-20) Yıldız, Sinan ; Banu Garip ; 615535 ; İç Mimari Tasarım(Uluslararası)
  Gelişen teknoloji ve artan nüfus tüketilen enerji-hammadde miktarını arttırırken enerji talebinin ve atıkların büyük bir bölümünü yapı sektörü oluşturmaktadır. Artan enerji talebi ekonomik ve çevresel zorluklara yol açarken hammadde talebiyle birlikte doğal kaynaklara ve habitata zarar vermektedir. Teknoloji ve nüfustaki üstel gelişme ve artış sebebiyle şehirlerde birçok yapının yerine yenisi gelerek iç mimari talep oluşturmakta ve uzun yıllar var olmaya devam edecek yapılarda da işlevsel mekan yenilemesine gerek duyulmaktadır. İç mimarlık alanındaki bu geniş inşaat hacminin de enerji-hammadde kullanımına etkisi üstel olacağından çevresel negatif etkileri azaltan ve tüketimi kontrol altına alan verimli tasarıma yönelmek, tasarım-yapım-yıkım aşamalarını yeşil standartlara uygun yönetmek gerekmektedir. Bu süreçte iç mimarın önemli bir rolü olduğu açıktır. Tasarımcının bilinçlenmesi ve geçmiş teknikleri öğrenip yeni teknolojileri sahiplenmesi gerekmektedir. İç mimarın çevre bilinci ile tasarım yapabilmesi için, yapım-yıkım çalışmalarının oluşturduğu etkilerin göstergelerini ayırt edebilmesi ve bu göstergelerin teşkil ettiği problemlerin farkında olması gerekmektedir. Bu kapsamda anlaşılma aşamasından benimsenme aşamasına geçen sürdürülebilir yöntemin gereklerini iç mekan öğelerinde incelemek, yapılacak tasarım hakkında doğru soruların sorulmasına yardımcı olacaktır. Bu tez çalışması kapsamında iç mimari tasarımların enerji, malzeme ve işçilik kullanımının çevresel etkilerini değerlendirebilmek için sürdürülebilirliğe ilişkin kriterleri benimsemiş yeşil bina değerlendirme sistemleri incelenmiştir. Yeşil bina değerlendirme sistemleri uzun yıllardır uygulanmakta olsa da çoğunlukla mimari ölçekte değerlendirilmiş ve iç mekan öğelerinin gerektiği gibi değerlendirmeye alınmadığı görülmüştür.
 • Öge
  Perakende Mağazalarda Kurumsal Kimliğe Uygun Olarak İç Mekan Tasarım Başarısının Artırılmasına Yönelik Bir Yöntem Önerisi
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019) Çetin, Reyhan ; Uz, Funda ; 569089 ; İç Mimari ve Dekorasyon(Uluslararası) ; Interior Design and Decoration(International)
  Günümüzde yaşamın her alanında artan ve artmaya devam eden tüketim olgusuyla birlikte üretim de çeşitlenmiş ve ciddi bir rekabet ortamı oluşmaya başlamıştır. Bu rekabet ortamında her üreticinin asıl hedeflerinden biri rakiplerinden daha akılda kalıcı olmak ve daha öncelikli tercih edilmedir. Bunu sağlamanın temel adımı işletmelerin pazarlama faaliyetlerine önem vermeleridir. Çünkü hedef müşteri kitlesi ile rakiplere göre daha iyi iletişim kurabilen, ürünlerini, hizmetlerini ve sahip oldukları markaları, kitlelerine daha iyi anlatabilen işletmeler, rakiplerine karşı rekabet avantajı elde etmiş olur. Buna bağlı olarak pazarlama kavramının önemi gün geçtikçe artmış ve pazarlama stratejileri üzerine çalışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda ortaya çıkan pazarlama alt kavramları: pazarlama iletişimi ve bütünleşik pazarlama iletişimidir. Pazarlama iletişimi, üretici ile tüketici arasında karşılıklı geri bildirimlerin alındığı ve aynı zamanda bu geri bildirimlerle gelişip değişen politikaya sahip iki yönlü müşteri odaklı bir iletişim sürecidir. Bu iletişim sürecinde, üreticinin ortaya koyduğu kurum kimliğine uygun bir imaj çizip çizmediği, uygun değil ise de alınacak önlemler ve yapılacak değişiklikler pazarlama iletişiminin konusudur. Pazarlama iletişiminin yanı sıra son yıllarda ortaya atılan bir diğer pazarlama alt kavramı "bütünleşik pazarlama iletişimi"dir. Bütünleşik pazarlama iletişiminde amaç pazarlama sürecinde firma ile hedef kitle arasındaki iletişimi sağlayan tüm kanalların bütünlük içinde olmasıdır. Rekabetin artmasının doğal sonucu olarak her kurum tüketicinin aklında kalmayı arzu etmektedir.
 • Öge
  Yemek Ve Mekan İlişkisine Kavramsal Bakışlar "rutin-ritüel-rastlantı"
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019) Gönüllü, Zehra Hande ; Uz, Funda ; 586457 ; İç Mimari ve Dekorasyon(Uluslararası) ; Interior Design and Decoration(International)
  Her gün biraz daha karmaşıklaşan gündelik yaşam, boş zaman aktiviteleri ve kalabalıklaşan şehirlerdeki bireylerin yemek alışkanlıkları geçmişten daha farklı. Bu doğrultuda tezin amacı; günümüzde bireyin değişen yemek alışkanlıkları ile buna paralel olarak değişen yemek mekanlarının ilişkisini keşfetmek ve kavramlarla yorumlamaktır. Çalışmanın analiz edilebilmesi için mekansal örgütlenme açısından önemli olduğu düşünülen Kanyon Alışveriş Merkezi seçilmiştir. Kanyon AVM'nin yemek ile ilişkisi; "Rutin", "Ritüel" ve "Rastlantı" kavramları ile ele alınmıştır. Kavramlar yemek ve mekan ilişkisinin keşfinde yaratıcı bağlar kurmak için önemli bir rol üstlenebilir ve bu sayede yemek mekanlarının gündelik hayatımızda nasıl bir tüketim unsuru olduğu farklı bir bakış açısı ile ele alınabilir.
 • Öge
  İç Mekan Tasarımında Bim Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Mutfak Mekanı Üzerinden Bir Veri Tabanı Ve Örnek Model Oluşturulması
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019) Naç, Merve ; Kanoğlu, Deniz Ayşe ; 569979 ; İç Mimari ve Dekorasyon(Uluslararası) ; Interior Design and Decoration(International)
  Teknolojideki gelişmeler ile beraber bilgisayar teknolojileri günümüz tasarımında aktif şekilde yer almaktadır ve yeni tasarım araçlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu da AEC endüstrisindeki projelendirme sürecini değiştirmeye ve özellikle endüstri içinde ortaya çıkan bilgi paylaşımı ve yönetimi konusunu geliştirmeye başlamaktadır. Projelendirme ve uygulama safhasında profesyonellerin koordineli çalışabiliyor olması ve inşaat yaşam döngüsünde her şeyin birlikte planlanması proje süreci içinde çok önemli bir yer tutmakta ve bu sürecin ilerleyişinde kritik rol oynamaktadır. Gelişen teknolojiler ve yapılan AR-GE çalışmaları ise takımları bütünleştirmeyi mümkün kılmaktadır. Son yıllarda dünya çapında en fazla çalışılan teknoloji ise BIM'dir. BIM, birlikte çalışılabilirlik ilkesine bağlı kalarak ekiplerin uygulama öncesinde tüm bilgiyi bilgisayar ortamında oluşturmasını sağlamaktadır. Hem dünyada hem de ülkemizde BIM teknolojisine hızlı bir geçiş yaşanmaktadır. Ülkemizde BIM teknolojisinin büyük ölçekli mimari ve inşaat projelerinde kullanıldığı gibi bir algı bulunmaktadır ve bu alana getirdiği avantajlara odaklanılmaktadır.