İç Mimari Tasarım (Uluslararası) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 52
 • Öge
  İç Mimarlıkta Sürdürülebilirliği Hedefleyen Tasarım Bağlamında Yeşil Bina Değerlendirme Sertifika Sistemlerinin İrdelenmesi
  (İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-01-20) Yıldız, Sinan ; Banu Garip ; 615535 ; İç Mimari Tasarım(Uluslararası)
  Gelişen teknoloji ve artan nüfus tüketilen enerji-hammadde miktarını arttırırken enerji talebinin ve atıkların büyük bir bölümünü yapı sektörü oluşturmaktadır. Artan enerji talebi ekonomik ve çevresel zorluklara yol açarken hammadde talebiyle birlikte doğal kaynaklara ve habitata zarar vermektedir. Teknoloji ve nüfustaki üstel gelişme ve artış sebebiyle şehirlerde birçok yapının yerine yenisi gelerek iç mimari talep oluşturmakta ve uzun yıllar var olmaya devam edecek yapılarda da işlevsel mekan yenilemesine gerek duyulmaktadır. İç mimarlık alanındaki bu geniş inşaat hacminin de enerji-hammadde kullanımına etkisi üstel olacağından çevresel negatif etkileri azaltan ve tüketimi kontrol altına alan verimli tasarıma yönelmek, tasarım-yapım-yıkım aşamalarını yeşil standartlara uygun yönetmek gerekmektedir. Bu süreçte iç mimarın önemli bir rolü olduğu açıktır. Tasarımcının bilinçlenmesi ve geçmiş teknikleri öğrenip yeni teknolojileri sahiplenmesi gerekmektedir. İç mimarın çevre bilinci ile tasarım yapabilmesi için, yapım-yıkım çalışmalarının oluşturduğu etkilerin göstergelerini ayırt edebilmesi ve bu göstergelerin teşkil ettiği problemlerin farkında olması gerekmektedir. Bu kapsamda anlaşılma aşamasından benimsenme aşamasına geçen sürdürülebilir yöntemin gereklerini iç mekan öğelerinde incelemek, yapılacak tasarım hakkında doğru soruların sorulmasına yardımcı olacaktır. Bu tez çalışması kapsamında iç mimari tasarımların enerji, malzeme ve işçilik kullanımının çevresel etkilerini değerlendirebilmek için sürdürülebilirliğe ilişkin kriterleri benimsemiş yeşil bina değerlendirme sistemleri incelenmiştir. Yeşil bina değerlendirme sistemleri uzun yıllardır uygulanmakta olsa da çoğunlukla mimari ölçekte değerlendirilmiş ve iç mekan öğelerinin gerektiği gibi değerlendirmeye alınmadığı görülmüştür.
 • Öge
  Yemek Ve Mekan İlişkisine Kavramsal Bakışlar "rutin-ritüel-rastlantı"
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019) Gönüllü, Zehra Hande ; Uz, Funda ; 586457 ; İç Mimari ve Dekorasyon(Uluslararası) ; Interior Design and Decoration(International)
  Her gün biraz daha karmaşıklaşan gündelik yaşam, boş zaman aktiviteleri ve kalabalıklaşan şehirlerdeki bireylerin yemek alışkanlıkları geçmişten daha farklı. Bu doğrultuda tezin amacı; günümüzde bireyin değişen yemek alışkanlıkları ile buna paralel olarak değişen yemek mekanlarının ilişkisini keşfetmek ve kavramlarla yorumlamaktır. Çalışmanın analiz edilebilmesi için mekansal örgütlenme açısından önemli olduğu düşünülen Kanyon Alışveriş Merkezi seçilmiştir. Kanyon AVM'nin yemek ile ilişkisi; "Rutin", "Ritüel" ve "Rastlantı" kavramları ile ele alınmıştır. Kavramlar yemek ve mekan ilişkisinin keşfinde yaratıcı bağlar kurmak için önemli bir rol üstlenebilir ve bu sayede yemek mekanlarının gündelik hayatımızda nasıl bir tüketim unsuru olduğu farklı bir bakış açısı ile ele alınabilir.
 • Öge
  Perakende Mağazalarda Kurumsal Kimliğe Uygun Olarak İç Mekan Tasarım Başarısının Artırılmasına Yönelik Bir Yöntem Önerisi
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019) Çetin, Reyhan ; Uz, Funda ; 569089 ; İç Mimari ve Dekorasyon(Uluslararası) ; Interior Design and Decoration(International)
  Günümüzde yaşamın her alanında artan ve artmaya devam eden tüketim olgusuyla birlikte üretim de çeşitlenmiş ve ciddi bir rekabet ortamı oluşmaya başlamıştır. Bu rekabet ortamında her üreticinin asıl hedeflerinden biri rakiplerinden daha akılda kalıcı olmak ve daha öncelikli tercih edilmedir. Bunu sağlamanın temel adımı işletmelerin pazarlama faaliyetlerine önem vermeleridir. Çünkü hedef müşteri kitlesi ile rakiplere göre daha iyi iletişim kurabilen, ürünlerini, hizmetlerini ve sahip oldukları markaları, kitlelerine daha iyi anlatabilen işletmeler, rakiplerine karşı rekabet avantajı elde etmiş olur. Buna bağlı olarak pazarlama kavramının önemi gün geçtikçe artmış ve pazarlama stratejileri üzerine çalışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda ortaya çıkan pazarlama alt kavramları: pazarlama iletişimi ve bütünleşik pazarlama iletişimidir. Pazarlama iletişimi, üretici ile tüketici arasında karşılıklı geri bildirimlerin alındığı ve aynı zamanda bu geri bildirimlerle gelişip değişen politikaya sahip iki yönlü müşteri odaklı bir iletişim sürecidir. Bu iletişim sürecinde, üreticinin ortaya koyduğu kurum kimliğine uygun bir imaj çizip çizmediği, uygun değil ise de alınacak önlemler ve yapılacak değişiklikler pazarlama iletişiminin konusudur. Pazarlama iletişiminin yanı sıra son yıllarda ortaya atılan bir diğer pazarlama alt kavramı "bütünleşik pazarlama iletişimi"dir. Bütünleşik pazarlama iletişiminde amaç pazarlama sürecinde firma ile hedef kitle arasındaki iletişimi sağlayan tüm kanalların bütünlük içinde olmasıdır. Rekabetin artmasının doğal sonucu olarak her kurum tüketicinin aklında kalmayı arzu etmektedir.
 • Öge
  Çağdaş Sanatta Alternatif Sergi Mekanları Kullanımı: Biyo Sanat Ve Biyo Sanat Mekanları Üzerine Bir İrdeleme
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019) Erçel, Selkan Solmaz ; Garip, Seniye Banu ; 558497 ; İç Mimari ve Dekorasyon(Uluslararası) ; Interior Design and Decoration(International)
  Tez kapsamında çağdaş sanatta alternatif sergi mekanları incelenmiş; biyo sanat alanı ve biyo sanat mekanlar üzerine iredeleme yapılmıştır. İlk bölümde kavramsal sanat ve biyo sanatın tarihi ile ilgili giriş yapılıp tezin amacı, kapsamı ve yöntemi açıklanmıştır. İkinci bölümde mekan-sergileme-obje ilişkilerine değinilmiş ve biyo sanatta kullanılan alternatif mekanlar ve sergileme yöntemleri yorumlanmıştır. Üçüncü bölüm kapsamında biyo sanat alanında kullanılan uygulamalar, teknikler, dünyadan ve Türkiye'den biyo sanat örnekleri incelenmiştir. Dördüncü bölüm kapsamında ''Art Made of Science - Microspheres'' ve ''Kristalleşme'' çalışmalarının mekan ile kurduğu ilişki ve üretim tekniği incelenmiştir. Sonuç bölümünde Rönesans'tan günümüze kadar değişen sanat ve sergileme anlayışı yorumlanmıştır.
 • Öge
  İç Mekan Tasarımında Bim Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Mutfak Mekanı Üzerinden Bir Veri Tabanı Ve Örnek Model Oluşturulması
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019) Naç, Merve ; Kanoğlu, Deniz Ayşe ; 569979 ; İç Mimari ve Dekorasyon(Uluslararası) ; Interior Design and Decoration(International)
  Teknolojideki gelişmeler ile beraber bilgisayar teknolojileri günümüz tasarımında aktif şekilde yer almaktadır ve yeni tasarım araçlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu da AEC endüstrisindeki projelendirme sürecini değiştirmeye ve özellikle endüstri içinde ortaya çıkan bilgi paylaşımı ve yönetimi konusunu geliştirmeye başlamaktadır. Projelendirme ve uygulama safhasında profesyonellerin koordineli çalışabiliyor olması ve inşaat yaşam döngüsünde her şeyin birlikte planlanması proje süreci içinde çok önemli bir yer tutmakta ve bu sürecin ilerleyişinde kritik rol oynamaktadır. Gelişen teknolojiler ve yapılan AR-GE çalışmaları ise takımları bütünleştirmeyi mümkün kılmaktadır. Son yıllarda dünya çapında en fazla çalışılan teknoloji ise BIM'dir. BIM, birlikte çalışılabilirlik ilkesine bağlı kalarak ekiplerin uygulama öncesinde tüm bilgiyi bilgisayar ortamında oluşturmasını sağlamaktadır. Hem dünyada hem de ülkemizde BIM teknolojisine hızlı bir geçiş yaşanmaktadır. Ülkemizde BIM teknolojisinin büyük ölçekli mimari ve inşaat projelerinde kullanıldığı gibi bir algı bulunmaktadır ve bu alana getirdiği avantajlara odaklanılmaktadır.