FBE- Gayrimenkul Geliştirme Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 111
 • Öge
  The adaptation process of the circular economy in housing sector
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020) Sönmez, Sevcan ; Yüzer, Mehmet Ali ; 637462 ; Gayrimenkul Geliştirme
  Consumption, material, environmental, and economic problems faced by the linear economic model that has been effective for many years have led to different searches. The Circular Economy is a topic that is popular, especially in European countries, against these problems recently. The construction sector, which has the same problems at the highest level and accordingly, the circular economy model, especially in the housing sector, is an emerging and researched subject. This thesis has aimed to evaluate the adaptation process of the Circular Economy model, which is still in its early stages in the housing sector, and to make suggestions on the adaptation of this process and the future Circular Economy to the housing sector. In line with this purpose, it has been aimed to analyse the subject from general to specific, to conclude with comments and discussions and to answer the identified subproblems, based on the Walcott qualitative data analysis method. The thesis has been divided into six main titles for this purpose. After examining the concept of Circular Economy in the first sections, in the fourth section, the place of the circular economy, which is the main subject in the housing sector, has been examined with examples and case studies. In this context, examples in the Netherlands and Denmark, where the subject is popular in Europe and which we encounter with the first examples, were examined. After, the issue was examined in Turkey, which is one of the main investment branches of the housing and having problems with the linear economy. Especially after the urban transformation in Turkey, the principles developed of sustainability in housing were examined to assess the future of the circular economy model. To measure the ecological and economic contributions that the Circular Economy can create the study has been carried out on the evaluation of the materials that will occur with the demolition of the building in a selected residential area in Üsküdar Acıbadem District. To understanding the concept of the Circular Economy, when the current research of stakeholders in the housing sector is examined, it is observed that the sector needs innovation and separation from the linear economy. In the housing sector, future concerns, material consumption, waste problems in old and new housing materials are the main reasons for the desire to apply the Circular Economy to the housing sector as a model. The lack of an implementation project that can measure the contributions of the Circular Economy in the housing sector is the most important obstacle to the acceleration of the transition to the Circular Economy. However, the ongoing Kerkrade and Aarhus projects that help with this thesis will be a guide for the housing sector. The Circular Economy principles that stand out in Kerkrade and Aarhus projects have enabled us to compare the Circular Economy goals and objectives. These initial examples will soon be guiding in line with all the economic contributions of the Circular Economy. Also, In the housing sector, which has not yet to start the implementation of the Circular Economy in Turkey, even not under circular economy model principles, even if the methods used against linear economic problems have shown that an undeniable economic and ecological contribution. This example has provided an 8% economic contribution with the principle of re-evaluation of old materials determined against urban transformation problems, so with a single principle of the Circular Economy, and contributed to the ecological transformation with the reuse of all materials. The fact that the housing life cycle consists of different stages can create difficulties in implementing the Circular Economy as a model. All research, two examples, and case studies examined showed that the main principles of the Circular Economy need an adaptation process in the housing sector. Collaboration in this process, understanding the principles, and creating common road maps of the industry are the most important steps, as well as technological developments that are helpful in the implementation of the Circular Economy model in the housing sector. After these steps and with the increase of examples in the housing sector, the Circular Economy will undoubtedly be included in every housing project in the future with certain principles.
 • Öge
  Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında piyasa değeri ve aktif karlılığı etkileyen finansal oranların panel veri analizi yöntemiyle belirlenmesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-03-12) Çelik, Emre ; Arslanlı, Kerem Yavuz ; Gayrimenkul Geliştirme Programı
  Gayrimenkul yatırım ortaklıkları halka arz yoluyla yatırımcılarından elde ettiği fonlarla, büyük çaplı gayrimenkul projelerin hayata geçirilmesine olanak tanıyan, sermaye piyasası kanununa tabi kolektif yatırım kuruluşlarındandır. Gayrimenkul sektörüne çeşitli kaynaklardan fon girişi sağlayarak, nitelikli projeleri gerçekleştirmek amacıyla kurulan GYO'ların öncelikli amaçları arasında sektörde yaşanan likidite soruna çözüm bulmak ve gayrimenkule dayalı sermayenin tabana yayılmasını sağlamak yer almaktadır. Gayrimenkul yatırımı ve proje geliştirme odaklı hareket eden olan GYO'lar, bu hedef doğrultusunda yüksek kira geliri sağlayacak gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yaparak elde edilen gelirleri gelecek projelerinin fonlaması için kullanırlar. Aynı zamanda oluşan portföylerinin yönetimini de yapan GYO'lar, her ticari firma gibi kar amacı güderek çeşitli zamanlarda hissedarlarına temettü dağıtmayı amaçlamaktadır. "GYO'ların finansal oranlarının piyasa değeri ve aktif karlılığına etkileri nelerdir?" sorusuna cevap aramakla başlayan bu tezde, belirli kriterlere göre seçilen GYO firmalarının zaman serisi halinde çeşitli finansal verileri incelenmiştir. Bu verilerden elde edilen oranlarla firma piyasa değeri ve aktif karlılığı arasında istatistiki olarak anlamlı ilişkilerin bulunduğu görülmüştür.
 • Öge
  Fast Food Restoranı Yer Seçimine Etki Eden Faktörlerin Modellenmesi: İstanbul Örneği
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-01-30) Gökşen, Ayşegül ; Türk, Şevkiye Şence ; 10137210 ; Gayrimenkul Geliştirme ; Real Estate Development
  Çalışma, perakende sektörü içerisinde büyük paya sahip olan yeme içme sektöründe fast food sektörünün yayılmasını etkileyen faktörleri ve bu faktörlerin etki yüzdelerini ortaya koymaktır. Yer seçimine yönelik model oluşturulması ve bu modelin İstanbul ilinde test edilmesi çalışmanın temel amacıdır. Çalışma kapsamında fast food restoranları yer seçiminde kullanılan Analitik Hiyerarşi Süreci’nin teorik olarak anlatılmasının ardından, Türkiye’de perakende sektörünün gelişimi, perakende sektörü içinde yeme içme sektörü ve fast food sektörünün gelişimi anlatılmıştır. Çalışma alanı olarak İstanbul’un 39 ilçesi belirlenmiştir ve çalışma kapsamında İstanbul’da fast food zincirlerinin mekansal dağılımı incelenmiştir. İstanbul’da fast food zincirlerinin mekansal dağılımı ile bu dağılıma etki eden temel faktörler ilişkilendirilmiştir. Bu ilişkinin bir modelle ortaya koyulması hedeflenmiştir ve Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemiyle belirlenen kriterler ve bu kriterlerin ağırlık yüzdelerini ortaya koyan bir model geliştirilmiştir. Fast food restoranları yer seçimine yönelik geliştirilen bu model, İstanbul metropolitan alanında test edilmiştir. Oluşturulan model ve modelin İstanbul metropolitan alanında test edilmesi sonucunda; fast food restoranı yer seçiminde belirlenen “Demografik özellikler”, “Ticari alanın özellikleri”, “Gayrimenkulün özellikleri” ve “Rekabet faktörü”nden oluşan, dört temel faktörün yerseçimi konusunda etken olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sebeple, fast food restoranları yer seçiminde restoranların dağılımı rastlantısal değildir genel hipotezi kabul edilmiştir. Ayrıca ticari alanın özelliklerinin %36 ağırlık oranı ile birinci derecede önemli etken olduğu sonucuna varılmıştır. Oluşturulan modelin İstanbul metropolitan alanında test edilmesi ile elde edilen alansal analiz sonuçlarına göre; ilçelerin fast food restoranları açısından sıralanması ile elde edilen sonuçlar, 1/100.000 ölçekli İstanbul çevre düzeni planı öngörülerinde yer alan merkezlerle karşılaştırıldığında; geleneksel merkezler ve 1. derecede merkezlerde model sonuçlarının uyum gösterdiği; 2. derece merkezler ve alt merkezlerde ise; bu merkezlerin henüz tam olarak oluşmaması sebebiyle model sonuçlarında kesin bulgularla uyum tespit edilemediği görülmektedir.
 • Öge
  Gayrimenkul Geliştirmede Karma Kullanım, En Etkin Ve Verimli Kullanım Analizi: Sarıyer – Seyrantepe Örneği
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-07-09) Çullu, Deniz ; Yirmibeşoğlu, Funda ; 10043417 ; Gayrimenkul Geliştirme ; Real Estate Development
  Son yıllarda, ülke ekonomisi üzerindeki olumlu etkisi oldukça hissedilen gayrimenkul sektörü, tüm metropollerde olduğu gibi İstanbul metropolünde de plansız büyüme ve kent merkezinde sanayi alanlarının yer alması sonucu geliştirilen dönüşüm ve iyileştirme projeleri doğrultusunda önemli bir rol oynamaktadır. Kent merkezi ve çeperlerinde geliştirilen bu tip dönüşüm ve iyileştirme projeleri, arsa stoğunun da azalması nedeniyle, alan kullanımını maksimize etmek amacıyla birden fazla kullanımın yer aldığı karma kullanımlı projeler olarak geliştirilmektedir. Karma kullanımlı projelerin gayrimenkul yatırımcıları tarafından tercih edilmesinin bir başka nedeni ise, farklı kullanımların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan sinerji sonucu projedeki kira değerleri ve doluluk oranlarının artması, satış ve kiralama emiliminin hızlanması, dolayısıyla yatırımcının karının olumlu yönde etkilenmesidir. Kent merkezlerinde yapılan dönüşüm sürecinde, arsa üzerinde geliştirilecek proje, yapılaşma koşullarını belirleyen şehir plancıları ile projenin finansmanını sağlayan gayrimenkul yatırımcıları ve geliştiricilerine bağlıdır. Ancak arsa için hangi kullanımın daha uygun olduğu, genellikle gayrimenkul geliştiricileri tarafından yapılan en etkin ve verimli kullanım analizi sonucu ortaya çıkmaktadır. Tez kapsamında, yakın zamana kadar sanayi işletmelerinin yer aldığı ve dönüşümünün gündeme getirilmesiyle birlikte gayrimenkul açısından hızla hareketlilik kazanan Seyrantepe bölgesinde geliştirilecek karma kullanımlı bir projenin en etkin ve verimli kullanım analizine yer verilmiştir. Öncelikle, İstanbul geneli ve inceleme alanı olan Seyrantepe bölgesi özelinde ofis, rezidans, otel ve perakende sektörlerinin genel piyasa analizi yapılmıştır. Edinilen bilgiler doğrultusunda, iki farklı alternatif içeren bir karma kullanımlı gayrimenkul projesi yatırım analizi çalışması yapılmıştır. 1. alternatifte ofis, rezidans, otel ve perakende, 2. alternatifte ise rezidans, otel ve perakende kullanımlarına yönelik bir çalışma yapılmıştır. En etkin ve verimli kullanım analizi için oluşturulan nakit akış tablolarında, piyasa analizleri doğrultusunda gelir ve giderler öngörülerek, karma kullanımlı iki alternatif projenin net karına ulaşılmıştır. Projenin hangi kullanımlar ile daha karlı olacağı, iki alternatifin net bugünkü değerleri kıyaslanarak tespit edilmiştir. Sonuç bölümünde ise, gayrimenkul projelerinin hayata geçirilmeden önce, gayrimenkul geliştiricileri tarafından piyasa analizlerinin yapılması, doğru ve gerçekçi varsayımlar ile oluşturulacak en etkin ve verimli kullanım analizi sonucu projenin kullanımına karar verilmesi gerektiği konuları üzerinde durulmuştur. Bu şekilde geliştirilen gayrimenkul projeleri, toplum, ekonomi ve çevre için önemli bir katma değer sağlayacak ve yatırımcılarının finansal açıdan beklentilerini karşılayacaktır.
 • Öge
  Gayrimenkul Geliştirme Süreçlerinde Bütünleşik Yatırım Yönetimi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-07-04) Türgen, Nurbanu ; Alkay, Elif ; 10043104 ; Gayrimenkul Geliştirme ; Real Estate Development
  Gayrimenkul son derece dinamik ve kendine özgü özellikleri olan bir yatırım aracıdır. Gayrimenkul geliştirme ise birçok faktörden etkilenen ve hakkıyla yapılsa da yapılmasa da zor bir iştir. Bu sebeple bu kavramların bilinçli bir yaklaşım ile ele alınması gerekmektedir. Bu yaklaşım her biri çeşitli özelliklere sahip ve farklı olan gayrimenkul projeleri için sistematik ve izlenebilir bir yaklaşım olmalıdır. Bu şekilde ne zaman hangi işe daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği, hangi sorun ve çözümlerin ön plana çıktığı ile ilgili bilgi sahibi olunabilir. Gayrimenkul, tahvil, hisse senedi, döviz gibi diğer yatırım araçları ile aynı şekilde algılanmalı ancak farklılıkları her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Gayrimenkul geliştirmenin ise, çeşitli disiplinler çerçevesinde analiz edilen aşamalı bir süreçler bütünü olduğu unutulmamalıdır. Gayrimenkul geliştirme her aşamada bir adım ileri giden, fikrin oluşturulması ve geliştirilmesi, fizibilite, inşaat öncesi, inşaat, tamamlanma ve resmi açılış ile satış veya varlık yönetimi süreçlerinden oluşur. Bu süreçlerin herbiri alanında uzman kişiler ve çeşitli meslek disiplinleri ile gerçekleştirilir. Her süreçte gündeme gelen önemli konular kendi içerisinde ve süreçlerin bütününde analiz edilir. Bu konular pazar ve rekabet analizi, fiziksel analiz ve tasarım analizi, politik ve hukuki analiz ve finansal analizdir. Bu şekilde proje ile ilgili bütünleşik bir çalışma yapılabilir ve gerekli yerlerde çeşitli kararlar alınabilir. Bir gayrimenkul geliştirme yatırımı, proje yönetimi metedolojisi ile ele alındığı takdirde yatırımın verimliliği artacaktır. Çünkü yatırımın en başında hedeflenen verimlilik, süreç içerisinde amaçlar ve hedefler doğrultusunda yapılan başarılı bir proje yönetimine bağlıdır. Proje yönetimi uzun yıllardır tartışılan ve geliştirilmek istenen bir alan olarak hemen her sektörü ilgilendirmektedir. Bunun sonucunda bu alanla ilgili kullanılmak üzere araçlar ve teknikler geliştirilmiş, gelişen teknoloji ile birlikte çeşitli yazılımlar üretilmiştir. Günümüzde proje yönetiminin standartlaşan konu ve yöntemleri ve belli bir terminolojisi bulunmaktadır. Türü ne olursa olsun hemen her proje belli başlı süreçlerden geçmektedir ve bu süreçler içerisinde gündeme gelen çeşitli bilgi alanları bulunmaktadır. Süreçler, başlangıç, planlama, yürütme, izleme ve kontrol ile kapanıştır. Bilgi alanları ise entegrasyon yönetimi, kapsam yönetimi, zaman yönetimi, maliyet yönetimi, risk yönetimi, iletişim yönetimi, insan kaynakları yönetimi, kalite yönetimi, tedarik yönetimi ve paydaş yönetimidir. Süreçlerin ve bilgi alanlarının entegrasyonuyla yürütülen bir proje, başarılı bir sonucun en önemli anahtarıdır. Gayrimenkul geliştirme projesinde yer alan fikrin oluşturulması ve geliştirilmesi, fizibilite, inşaat öncesi, inşaat, tamamlanma ve resmi açılış süreçleri, proje başlangıç, planlama, yürütme, izleme ve kontrol ile kapanış süreçleri şeklinde ele alınabilir ve proje yönetimi bilgi alanları ile incelenebilir. Bina ve varlık yönetimi ise operasyon olarak ele alınabilir. Bu şekilde bir gayrimenkul geliştirme sürecinde hangi konuların öne çıktığı ve hangi bilgi alanlarının ön planda olduğu görülebilir. Alınacak kararların zamanlaması ve içeriği konusunda bir yol haritası çizilebilir. Son olarak, araştırılan konuların ve oluşturulan fikirlerin, projeler, firmalar ve eğitim düzeyinde veya vaka analizi yaklaşımıyla incelenmesi söz konusu olabilir.