Temel Bilimler Lisansüstü Programı - Doktora

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 25
 • Öge
  Klasik kemençede eğitim yöntemleri ve modern icra için etütler
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006) Özgen, Neva ; Aşkın, Cihat ; 404013004 ; Türk Sanat Müziği
  Klasik kemençede eğitim yöntemlerinin incelenmesi bu sazın günümüzdekiöneminin getirdiği bir zorunluluk olmaktadır. Şimdiye kadar kemençenineğitimine esas olan yöntemler farklı biçimlerdedir. Bu eğitim yöntemleridoğal olarak klasik icralar için söz konusudur. Hemen belirtmeliyiz kigünümüz kemençe icraları sadece Klasik Türk Musikisi repertuarı içindeolmamakta, başka müzik türlerini de içermektedir. Bu konuya bakış açısıgetirerek kemençe icralarını klasik ve modern icralar olarak tasnif edilmesigereği büyük önem taşımaktadır. Bu iki tarz icra için de eğitimyöntemlerinin esaslarının neler olabileceği konusu öncelikle sorgulanmasıgereken bir konudur.
 • Öge
  Cumhuriyet döneminde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Türk halk müziği ilişkileri
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996) Ökten, Can Etili ; Atlığ, Nevzad ; 53275 ; Temel Bilimler ; Basic Sciences
  Altı bölümden oluşan bu çalışma, Cumhuriyet Dönemi'nde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Türk Halk Müziği ilişkilerim incelenmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın 1. Bölümünde sorunun belirlenmesi, çalışmanın amacı, önemi, kapsamı, varsayım ve yöntemlerle ilgili bilgiler verilmiştir. 2.Bölümde, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun yayın planında yer alan Türkiye'deki müzik akımlarına değinilerek, tanımlar, terminolojik açıklamalar ve müzikte kirlenmeye yol açan etkenler anlatılmıştır. 3. Bölümde, Türk Halk Müziği'nin araştırılmasına neden olan fikirler ile bunları gerçekleştiren kurumlar ve kuruluşlardan söz edilmiştir. Çünkü, derleme çalışmaları ilk kez bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmıştır. 4. Bölümde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun müzik ile ilgili politikaları ve Türk Müziği'nin yasaklanması konusuna yer verilmiştir. 5. ve 6. Bölümlerde ise, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Türk Halk Müziği ilişkileri ayrıntılı bir biçimde incelenerek, yayın oranlarının, Türkiye Radyoları Ana Postalan'nda, Bölge ve il Radyoları'nda ve Televizyon kanallarında nasıl planlandığı ve sonuçlan grafiklerle verilmiştir Çalışmada, bölüm değerlendirmelerinde kütüphanelerden, kişisel gözlemlerden görüşme ve istatistiksel verilerden yararlanılmıştır. Araştırmada, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu-Türk Halk Müziği ilişkilerinde, Türk Halk Müziği'ni derlemek, tanıtmak, basmak, yaymak, korumak ve sanatçıları eğitmek konusunda uzun yıllar olumlu yaklaşımlar içinde olduğu saptanmıştır. Ancak, Türk Halk Müziği'nin yayınlarda kullamlırken özellikle gençlere yönelik yayın yapan televizyon ve radyo kanallarında hiç düşünülmediği, genel kitleye yayın yapan Türkiye Radyoları Ana Postalan ve Televizyon kanallarında ise, daima Türk Sanat Müziği'nden sonra ikinci planda değerlendirldiği grafiklerle saptanmıştır. Bu nedenle, özde ulusal, biçimde ve teknikte yüksek düzeyli bir Türk Halk Müziği' ne sahip olunması isteniyorsa, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda genel müdürler, televizyon ve müzik dairesi başkanlıklan ile yönetim kurullan tarafindan tespit edilerek izlenen ve oranlanan müzik politikasında, milli değerler ve Türk Halk Müziği'ni koruyan bir sistemin oluşturulmasının gerektiği sonucuna vanlmıştır.
 • Öge
  Erzincan- Merkez ilçedeki ezgilerle İdil-Ural bölgesindeki ezgilerin mukayesesi ve sonuçları
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998) Eke, Metin ; Önaldı,  şenel ; 92619 ; Temel Bilimler ; Basic Sciences
  "Erzincan-Merkez İlçedeki Ezgilerle, İdil-Ural Bölgesindeki Ezgilerin Mukayesesi ve Sonuçlan" konulu bu çalışmamız; İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde Sanatta Yeterlik tezi olarak hazırlanmıştır. Bu tezimde, Türk Musikîsi esas alınarak, Türk dünyası kapsamında olan, Türkiye sınırlan dışındaki Türki Cumhuriyetlerinden İdil-Ural (Tataristan-Başkurdistan- Çuvaşistan) bölgesi ezgileri ile, Erzincan-Merkez ilçe ezgileri melodi-ritm ve edebî yönden karşılaştınlmıştır. Amaç, yıllarca ihmal edilen, müzikle ilgili çalışmalarda yitirilen kültür değerlerini Türk dünyasına kazandırmaktır. Birinci bölümde, Türk, yabancı araştırmacı ve müzikologların Türk musikisinde pentatonizmin olup olmadığı hakkındaki görüşleri sunulmuştur. İkinci bölümde, Erzincan' m tarihî ve coğrafi konumu, Merkez ilçe hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, İdil-Ural (Tataristan-Başkurdistan-Çuvaşistan) bölgesinin tarihi, idarî / siyasî, demografik yapısı anlatılmıştır. Dördüncü bölümde, Pentatonik müzik hakkında genel bilgiler verilmiştir, Türkiye'de ve İdil-Ural bölgesinde pentatonizm ile ilgili çalışmalardan bilgiler aktarılmıştır. Bu bölümde, ayrıca, Ural-Altay bölgesi sınırlan içinde yer alan TUVA ülkesi profesyonel müzisyenlerinden Albert KUVEZİN, Alexi SAAİA, Zheia TKACHEV ile yapılan röportajlar sunulmuştur. Beşinci bölümde, Erzincan-Merkez ilçe ezgileri ve İdil-Ural bölgesi ezgileri "İndirgeme Metodu" ile analiz edilmiştir. XVII Altıncı bölümde, Erzincan-Merkez ilçe ezgileri ve Îdil-Ural bölgesi ezgilerinin karşılaştırmalarına yer verilmiştir. Araştırmamızda, teorik ve deneysel metot izlenmiştir. Konuyla ilgili bilgiler için yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanılmıştır. Çalışmamızda, konuya vâkıf bilim adamlarıyla röportajlar yapılmış, Ural-Altay olarak bilinen bölgeden, Tataristan ve Tuva ülkelerinden bazı müzisyenler ile bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Ulaşılan sonuca göre, Erzincan-Merkez İlçede pentatonik özellik taşıyan ezgilerin var olduğu kanıtlanmıştır.
 • Öge
  H. Sadeddin Arel'in Türkiyat Enstitüsünde bulunan Hamparsum nota yazılarından bir bölümünün günümüz notasına çevirimi
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998) Sunat, Nurdan Tan ; Atlığ, Nevzad ; 92623 ; Temel Bilimler ; Basic Sciences
  Bu çalışmada H.Sadeddin Ar el' in Hamparsum nota yazısı ile yaz dığı eserlerin bir bölümü günümüz notasına çevrilmiş olup, unutulan bazı serlerin olup, olmadığı araştırılmıştır. Türk musikisinde eğitim, usta-çırak çalışması şeklinde, meşk ha linde olmuş ve musiki eserleri hocadan öğrencilerine intikal ederek bu şekil de zaman içinde taşınmıştır. Buna bağlı olarak nota yazısına rağbet edilme miştir. Değişik zamanlarda ortaya konan nota yazıları bu sebeple yaygın şe kilde kullanılmıştır. Ancak 19,yy'dan itibaren Hamparsum nota yazısı bir öl çüde yaygınlaşarak Klasik musikimiz repertuarının önemli bir bölümünün günümüze ulaşmasını sağlamıştır. Tezimde Hamporsum nota yazısı tanıtılarak kırk eser bu nota yazı sından günümüz nota yazısına çevrilmiş ve gerekli mukayeseler yapılmıştır.
 • Öge
  Hacı Arif Bey'in şarkı formu açısından musikimizdeki yeri
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992) Ünsal, Nermin ; İçli, Selahaddin ; 22152 ; Temel Bilimler ; Basic Sciences
  Hacı Arif Bey'e gelinceye kadar Şarkı formu genellikle klâsik yapıda, devrinin üslûbu ile bağdaşan ağır ve vakur bir tarzda gelişmiştir. Klâsik devrin bestekârları Şarkıyı ancak Kâr, Beste Ağır ve Yürük Semaîler ile dini formdaki eserlerinin yanında kullanmışlardır. Hacı Arif Bey ise klâsik anlamda mükemmele ulaşan bir mûsikî ortamında sadece şarkı formuna eğilmiştir. Halbuki onun bestekârlıktaki çok yüksek kudreti mûsikînin her dalında varlığını göstermesini gerektirirdi. Şarkıları küçük, hareketli süslü ve çiçekli melodilerden oluşur. Geniş halk kitlelerinin zevkine uygundur. Hacı Arif Bey'in mûsikî dehasını sadece şarkı ile sınırlaması eserlerinin güzelliği ve tesir kabiliyeti ile mûsikîmizi yalnızca şarkıdan ibaret dar bir dünya içine sokması ve kendinden sonra gelenleri bu yolda etkilemesi Türk mûsikîsinin seviye kaybetmesine ve değer ölçülerinin aleyhte değişimine yol açmıştır.