Klasik kemençede eğitim yöntemleri ve modern icra için etütler

thumbnail.default.alt
Tarih
2006
Yazarlar
Özgen, Neva
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Klasik kemençede eğitim yöntemlerinin incelenmesi bu sazın günümüzdekiöneminin getirdiği bir zorunluluk olmaktadır. Şimdiye kadar kemençenineğitimine esas olan yöntemler farklı biçimlerdedir. Bu eğitim yöntemleridoğal olarak klasik icralar için söz konusudur. Hemen belirtmeliyiz kigünümüz kemençe icraları sadece Klasik Türk Musikisi repertuarı içindeolmamakta, başka müzik türlerini de içermektedir. Bu konuya bakış açısıgetirerek kemençe icralarını klasik ve modern icralar olarak tasnif edilmesigereği büyük önem taşımaktadır. Bu iki tarz icra için de eğitimyöntemlerinin esaslarının neler olabileceği konusu öncelikle sorgulanmasıgereken bir konudur.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2006
Anahtar kelimeler
Klasik kemençe, modern müzik eğitimi, Türk Müziği, Türk Müziğinde modern etüdler
Alıntı