FBE- Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 175
 • Öge
  Avan (Ön) proje evresinde bina maliyetinin inşaat imalatlarına dayalı olarak hesaplanmasına yönelik bir model
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993) Eski, Orhan ; Çıracı, Murat ; 39789 ; Proje ve Yapım Yönetimi
  Avan proje evresinde bina maliyetinin imalatlara dayalı olarak hesabına yönelik bir yöntem bu tez çalışması içinde oluşturulmuştur. Amaç, avan proje aşamasında maliyet hesabını en doğru şekilde yaparak yatırım miktarını belirlemek ve alternatif projeler arasında bir se çim yapabilmektir. Yapım imalatları düzeyinde yapılan maliyet hesa bının doğru sonuç vereceği düşünülerek ve inşaat imalatları içindeki az sayıdaki imalatların maliyetinin toplam inşaat işleri maliyeti içindeki payının büyük olduğu esas alınarak yöntem geliştirilecektir. Birinci bölümde, avan proje aşamasında kullanılabilen mevcut bina maliyeti hesabı yöntemleri değerlendirilmiştir. îkinci bölümde, yöntemin oluşturulması için gerekli veriler ve bu verilerin alındığı toplu konut alanlarında bulunan binaların genel özellikleri açıklanmaktadır. üçüncü bölümde, inşaat işleri imalatları, avan proje üzerin den miktarlarının ölçülebilirliğine bağlı olarak sınıflandırılmakta ve ölçülebilen imalatlar için ölçüm kuralları verilmektedir. Avan proje üzerinden ölçülebilen imalatlara dayalı olarak geliştirilen yöntem ile bina maliyetinin hesaplanması ve yöntemin avantajları ile dezavantajları açıklanmaktadır. Sonuç bölümünde, çalışma sonucu elde edilen bulgular verilmek te ve geliştirilen yöntem değerlendirilmektedir.
 • Öge
  Yapım yönetiminde kaynak planlama yaklaşımları ve kompüter destekli çoklu proje programlama
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994) Sarıcı, Özlem ; Kanoğlu, Alaattin ; 39732 ; Proje ve Yapım Yönetimi
  Günümüzde, teknolojinin ve yapım tekniklerinin büyük bir hızla gelişmesi, üre time kalite ve hız kazandırmasının yanısıra, pekçok yenilik ve olanağı da beraberinde getirmiştir. Boyutlarını büyütmeye eğilimli olan firmalar bu olanaklardan yararlana rak, tek bir projeyi tamamlayıp diğerine başlamaktan çok, birden fazla projeyi aynı pe riyotta başarılı bir şekilde yürütmeyi amaçlamaktadırlar. Bununla birlikte, parasal kaynakların kıt, zamanın da çok değerli olduğu düşü nüldüğünde, kaynakların en rasyonel biçimde kullanılmasını sağlayacak bir yönetim anlayışı ve programlama tekniğinin gerektiği açıktır. Farklı proje koşullarında aynı yaklaşımların söz konusu olması düşünülemeyeceğinden, firmanın içinde bulunduğu koşulların ve yürütülecek projelerin gereksinimlerinin çok iyi analiz edilmesiyle kuru lacak bir sistemin, maksimum faydanın sağlanmasında atılacak ilk ve en önemli adım olduğu unutulmamalıdır. Yönetim anlayışının yanısıra, projelerin plan ve programının hazırlanması aşamasında da projenin boyutları ile kapsam ve niteliği, gözönünde tutul ması gereken önemli noktalardan biridir. Araştırma kapsamında ele alınan çoklu projeler de bu şekilde farklı yaklaşım ve tekniklerin gereksinildiği ortam ve koşullan yaratırlar. Bu tez, yakın geçmişte bilimsel bir temele oturtulan "Çoklu Proje Programlama" (MPS-Multi Project Scheduling) yaklaşımının karakteristiklerinin ve uygulama ilkelerinin incelenmesini amaçlayan bir çalışmadır. Tek projenin söz konusu olduğu durumlardaki organizasyonel yapının, planlama ve programlama yaklaşımının ve raporlama tekniğinin, çoklu proje ortamla rında kullanılabilirliğinin sorgulanması, yönetimsel anlamda ortaya konulan teorinin pratikte ne gibi sorunlarla karşılaşacağının belirlenmesi ve bu problemlerin çözümünde izlenmesi gereken yolun incelenmesi, araştırma kapsamında ele alınan başlıca ko nulardır. Çoklu proje programlamasının, birbirlerine çeşitli ilişkilerle bağlı farklı fonksi yon gruplarının ya da aynı kaynak havuzunu paylaşmak durumunda olan projelerin bir arada ele alınarak programlamasının yapılmasına ilişkin bir yaklaşım olduğundan hare ketle, bu gibi durumlarda kaynakların en etkin şekilde nasıl kullanılabileceği sorusuna çözüm aranmaktadır. Çünkü, mevcut kaynaklar ve yönetimsel dikkat için rekabet ha linde birden fazla projenin bulunması, çoklu proje ortamlarında kaynak planlama ve programlamasına çok daha fazla önem verilmesini gerektirmektedir. Kaynak kulla nımlarında kapasitenin aşılmasına yol açan çakışmaların ve kaynak yetersizliklerinin çözümlenmesinde gözönüne alınan kriterler, eylem önceliklerinin yanısıra proje önce liklerini de içermekte ve kaynak dengeleme işlemi, çoklu proje kaynak programlama sının ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak, bu denli karmaşık ilişki ve işlemlerin ele alınmasının ancak kompü- ter desteğinin sağlanmasıyla mümkün olabileceği vurgulanarak, bu destek tüm yönle riyle ortaya koyularak, problemi ele alış biçimleri ve sundukları olanaklar bakımından, yaygın olarak kullanılan software paketlerinin birkaçı incelenmiştir.
 • Öge
  Anadolu konutlarında morfolojik analiz
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993) Eser, Sema ; Sağlamer, Gülsün ; 39397 ; Proje ve Yapım Yönetimi
  Anadolu'nun, Asya'dan Avrupa'ya uzanan verimli topraklarından çağlar boyu pek- çok kültür geçmiş, bu kültürler izlerini kurdukları şehirler ve konutları ile bırakmışlar dır. Bu çalışmanın amacı Anadolu'da yerleşmiş kültürlerin konutlarını, yerleşim özellikle rini incelemek ve verileri morfolojik bir temelde analiz etmektir. Tez'in ilk bölümünde konutun insanlık tarihindeki değerinden ve buna bağlı olarak çalışmanın amacın dan sözedilmekte, morfolojinin sınıflama ve tasarımdaki önemi vurgulanmaktadır. İkinci bölümde, insanın avcılıktan yerleşik hayata geçişi, yaşamını evinde kurmaya başlaması anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde, İ.Ö. 7000'lerden Osmanlı imparatorluğu'na kadar Anadolu'da ya şanan süreç içinde 'şehir' fikrinin doğuşu, konutların bu şehirlerde varoluşu incelen mekte, devletlerin kültürel, politik ve idari yapılarının ev ve şehir yerleşimlerini nasıl etkilediğine dikkat çekilmektedir. Dördüncü bölümde Anadolu'da konutun farklı iklimsel ve coğrafi bölgelere göre taşı dığı özellikler anlatılmakta ve bu bölgelerden analiz için seçilen şehirler ve konutları yerleşim ve malzeme özelliklerine, yapım tekniklerine, geleneklerine ve mekan iliş kilerine göre incelenmektedir. Beşinci bölüm ise Anadolu konutunun bazı karakteristiklerine ayrılmıştır. Bu karak teristikler, konutu tanımlamaktadır ve analiz aşamasında da her konut için varlıkları, özellikleri ve tipleri incelenecektir. Altıncı bölümde morfoloji, plan morfolojisinin mimarlıktaki yeri anlatılmaktadır. Plan ların topolojik özellikleri sayesinde tasarım ve sınıflama alanlarında yapılmış çalış malar ve mimarlık ile matematik ilişkisi de bu bölümde yer almaktadır. Yedinci bölümde de tüm verilerin ışığında Anadolu konutunun analizi için oluşturu lan yöntem adım adım açıklanmakta ve yapılan analiz yer almaktadır. Tüm analiz bu bölümde sayısal veriler, grafikler ve literatür bilgileri ışığında yorumlanmaktadır. Sekizinci bölüm ise çalışma ile ilgili yorumların, ulaşılan ve ulaşılabilecek noktaların sunularak tezin sonuçlandığı bölümdür.
 • Öge
  Yüksek binalarda metal çerçeveli giydirme cepheler
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994) Şerbetçi, Canel ; Baytin, Nesil ; 39724 ; Proje ve Yapım Yönetimi
  Dünyada ve Türkiye'de yüksek binaların yapılmaya başlaması ile bu binalarda sıkça uygulama olanağı bulmuş olan metal çerçeveli giydirme cepheler bu tezin ana konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde tezin konusu, çalışmanın hangi kapsamda yapıldığı ve amacı açıklanmıştır. ikinci bölümde yüksek bina tanımı verilmiş, yüksek binaların dünyada ve Türkiye'de yapılma nedenleri ve gelişimleri açıklanmış, bir bina sistemi olarak, tezin konusu ile ilgili olan yüksek bina alt sistemleri kısaca incelenmiştir. Yüksek bina alt sistemlerinden 'Taşıyıcı Olmayan Yan örtü Sistemi, olan giydirme cephelerin tanımı ve gelişimleri ile yaygın olarak uygulanan giydirme cephe türleri üçüncü bölümde incelenmiştir. Giydirme cephe türlerinden olan ve tezin ana konusunu oluşturan metal çerçeveli giydirme cephelerin performans kriterleri ve bu performans kriterlerim sağlayan mevcut sistemler dördüncü bölümde açıklanmıştır. Sonuç bölümü olan beşinci bölümde de yüksek binalarda kullanılacak giydirme cephe sistemlerinin seçiminde kullanılabilecek kriterler ve uygulamaya ilişkin öğütler verilmiştir.
 • Öge
  Tek aile evleri maliyet analizi ile kendi aralarında ve apartman konutları arasında maliyet karşılaştırılması
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994) Gürbüz, Esra ; Çıracı, Murat ; 39778 ; Proje ve Yapım Yönetimi
  Bu araştırmada tek aile evlerinin belirli tipleri üzerinde çalışma yapılarak, bunların maliyetler açısından apartman konuta alternatif olup olmayacağı araştırılmakta, diğer taraftan da tek aile ev tipleri arasında da maliyet karşılaştırılması yapılarak kendi aralarında da maliyet farkı bulunup bulunmayacağı, fark varsa, bunun miktarının ne olduğu ortaya konulmak istenmektedir. Çalışmanın üçüncü temel amacı ise Almanya'da tek aile evleri üzerine yapılan benzer çalışma ile bu araştırmanın sonuçlarının karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmanın temel adımlan aşağıda sırayla açıklanmıştır : İlk adımda Almanya'daki benzer araştırma incelenerek, ülkemizde de görülen beş adet tek aile ev projeleri belirlenmiştir. Bu ev tiplerinin sadece şematik plan ve kesitleri bulunduğundan öncelikle 1/50 ölçekte projeleri geliştirilmiştir.İkinci adımda bu projelerin gerçekleştirilmesi için yapılması gereken imalatlar belirlenerek mahal listesi oluşturulmuştur, imalatların saptanmasında 1. sınıf inşaat özellikleri dikkate alınmıştır. Üçüncü adımda kabul edilen mahal listesine göre imalat miktarlarını saptama yöntemleri kararlaştırılmış ve tüm ev tiplerinin imalat miktarları hesaplanmıştır. Dördüncü adımda ise imalat maliyetlerinin hesaplanması için imalat fiyatları belirlenmiştir. İmalatların fiyatlandınlmasında, Mimar Alev Durmuş'un Nisan 1994 tarihinde hazırlandığı, Ekim 1993 fiyatlarına dayanan tez çalışmasından yararlanılmıştır. Beşinci adımda maliyetler grafikler ve listeler aracılığıyla analiz edilerek karşılaştınlmıştır. Bu bölümde öncelikle ev tiplerinin maliyetleri kendi aralarında, ikinci olarak Eryaman, Sinanoba konutlarının inşaat maliyetleriyle ve üçüncü olarak da Almanya'da yapılan tek aile evlerinin maliyetlerini konu alan benzer çalışmayla karşılaştınlmıştır.Son bölümde ise elde edilen bulgulann sonuçlan tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.