FBE- Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 467
 • Öge
  Bir firmada stok kontrol sistemine öneriler ve kanban uygulaması
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993) Çatal, Ali ; Yenersoy, Gönül ; 39865 ; Endüstri Mühendisliği
  Mevcut bir firmadaki Envanter Sisteminin ele alındığı bu tezde ilgili konunun dört ana kısımda incelenmesi uygun gö rülmüştür. ilk kısım Envanter Planlama Sisteminin ait konularından biri olan Stok Kontrol Sisteminin tanıtımına ve sistemi oluş turan önemli unsurların gözden geçirilmesine ayrılmıştır. ikinci kısımda ise ele alınan firmanın mevcut stok kont rol sistemi gözden geçirilmekte ve potansiyel sorunlar ele alınıp çözüm önerileri getirilmektedir. Üçüncü kısımda üretim hattı için uygulanması düşünülen (JIT) Kanban Sistemi hakkında açıklayıcı bilgiler verilmekte dir. Dördüncü kısımda ise kariban sisteminin mevcut bir üretim hattına uygulanma aşamalarını, sistemin uygulanmasını ve si- mülasyon yaklaşımı ile sistemin çalışması için optimum değer lerin analiz edilmesini içermektedir. Analiz sonuçları bölüm sonunda verilmektedir.
 • Öge
  Yönetim bilişim sistemlerinde etkinlik
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992) Bıçakçı, Lüsan ; Özok, Ahmet Fahri ; 21811 ; Endüstri Mühendisliği
  Veri (Data), bir veya daha fazla işleyici'den (Processor) geçirilerek o iş ile ilgili kişiye bir anlam ve değer ifade edecek gerçeklerdir, bilgiye dönüştürülürler. Bir organizasyonda her an binlerce veri ortaya çıkar, fakat bunlardan anlamlı ola bilecek bir kısmı seçilerek işlenir. Karar verici durumundaki kişiler veriyi değil, bilgi'yi (Information) kullanırlar. Bir Yönetim Bilişim Sistemi-YBS (Management Information Systems-MIS), yetkili kişilere o organizasyonla ilgili veri ve ya bilgiyi zamanında sağlayan bir sistemdir. Bir YBS çalışma sı k bileşenden meydana gelir: (1) Transaction İşleme Sistemle- ri-TÎS (Transaction Processiag Systems-TPS), (2) Bilgi Raporlama Sistemleri-BRS (Information Reporting Systems-IRS), (3) Karar Destek Sistemleri-KDS (Decision Support Syatems-DSS) ve (4) Ofis Otomasyonu-00 (Office Aut ornat ion-OA). Günümüz organizasyonlarında bilgi, günlük ve rutin iş lerin yerine getirilmesinde değil stratejik bir silah olarak kullanılmaktadır. Bilgi Kaynağı Yönetimi (Information Resource Management), bilginin stratejik bir kaynak olarak ele alındığı yönetim şeklidir. Küçük ölçekli organizasyonlar dahi günümüzde bilgisayar tetralli bilişim sistemleri kurma ve yararlanma çabasındadırlar. Bu çabaların büyük kısmı başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bunun sebebi bu sistemlerin 'Etkinlik' bakımından zayıf olmaları dır. Etkinlik(Effectiveness), organizasyonun ihtiyaç ve şartlarına uygun olan bilişim sisteminin seçimi ve uygulamasıdır.
 • Öge
  Çok amaçlı karar verme metodları ve bir bilgisayar programı
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992) Kurdoğlu, Sırrı Cenk ; Evren, Ramazan ; 22042 ; Endüstri Mühendisliği
  Bu çalışma ana olarak üç bölümde toplanabilir. îlk bölümde temel olarak karar verme olayı incelenmiş, karar verme süreci içinde bir problemin gözlenmesi ve saptanması daha sonrada amaçların saptanması ve uygulanması anlatılmıştır. Verilen kararın uygulanmasından sonra da çalışmaların devam ettiği vurgulanmış ve geri beslemelerle birlikte model kurmanın önemi üstünde durulmuştur. İkinci bölümde ise çok amaçlı karar verme metodları anlatılmıştır. İlk olarak temel kabuller içersinde tanımladığımız, bileşenler, amaçlar, hedefler ve ölçütler açıklanmış sonrada optimal çözüm, baskın çözüm, tercih edilen çözüm ve tatmin edici çözüm gibi ifadelere yer verilmiştir. Bundan sonra mevcut metodların sınıflandırılmasına geçilmiş ve tercihsel bilginin verilmesine bağlı olarak mevcut metodlar sınıflandırılmıştır. Buna göre ilk olarak hiç bir tercih bilgisinin verilmediği metodlardan toplu kriter metodu incelenmiş, daha sonra tercihsel bilginin başlangıçta verildiği metodlara geçilmiştir.; Tercihsel bilginin ilerleyen safhalarda verildiği etkileşimli metodları ele almadan evvel etkileşimli yaklaşımın avantaj ve dezavantajları üstünde durulmuş, bu tip metodların yapısı incelenmiş ve kendi aralarında sınıflandırılmıştır. Buna göre ilk olarak 1. grup etkileşimli metodlardan Geoffrion (GDF) metodu ele alınmış, bu metodda kullanılan Frank-Wolfe algoritması üzerinde durulmuş ve bir eleştiri getirilmiştir. 2. grup etkileşimli metodlardan ise Zionts-Wallenius ve Steuer metodları incelenmiştir. 3. grup metodlar ise kendi aralarında da üçe ayrılmıştır ve 3A grubu adı altında STEM metodu, 3B grubunda Delft ve Ni jkamp' in zincirleme optimizasyon modeli incelenmiş ve zincirleme olarak çok amaçlı problem çözme tekniğinin avantaj ve dezavantajları üstünde durulmuştur. 3C grubundan uzlaşık programlama (Compromise programming) ve etkileşimli uzlaşık programları ayrıntılarıyla incelenmiştir. Oçüncü bölümde ise tercih bilgisinin ilerleyen safhalarda verildiği 2. grup etkileşimli metodlardan Zionts- Wallenius metodunun bir bilgisayar programı yazılmış, bu yöntemle bir vaka problemi çözülmüş ve diğer yöntemlere göre karşılaştırması yapılmıştır.
 • Öge
  Grup teknolojisi imalat sistemi ve sezgisel kümelendirme yöntemi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991) Atalar, A. Kamil ; Soysal, Ataç ; 19275 ; Endüstri Mühendisliği
  Grup teknolojisi (GT) sistemi grup yerleştirme ve malzeme akışım basitleştirmeye dayanan parti üretimine yeni bir yaklaşım olmuştur. Kütle imalatında hat düzenleme ile sağlanan avantajlar, parti üretiminde bu teknik ile elde edilmeye çalışılmaktadır. GT küçük parti çok çesit durumunun mevcut olduğu her endüstride kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem çeşitli parçaların az sayıdaki miktarlarının benzer karakteristiklere göre gruplandırılmaları şartıyla daha ekonomik olarak üretilebileceği gerçeği üzerinde durmuştur. Bu çalışma grup teknolojisinde literatürde yer alan önemli kümelendirme algoritmalarım incelemektedir. Ayrıca pek çok kümelendirme algoritmasında olmayan, parça rotalarını ve bir makinaya birden fazla defa uğramayı gözönüne alan sezgisel bir yöntem incelenmiştir. Bu yöntemin endüstri uygulamaları için oldukça kullanışlı olduğu anlaşılmıştır. Ancak her isletmenin kendine özgü şartları gözönüne alınarak en uygun yöntemin seçilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
 • Öge
  Esnek imalat sistemleri ve alternatif rotaları gözönünde bulundurularak esnek ortamlar için üretim hücrelerinindizaynı
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994) Çelik, Giray İlker ; Yenersoy, Gönül ; 39871 ; Endüstri Mühendisliği
  Bu çalışmada Esnek imalat Sistemlerinin (EiS) genel bölümleri tanıtılıp, bu bölümlerin işlevleri ve kurulması anlatılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde EiS genel yönleriyle tanıtılmıştır. ikinci bölümde, otomasyon ve otomasyon sistemleri anlatılmış ve otomasyon sonucu doğan Robotsal üretim ve bilgisayar destekli sistemler tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde ise Esnek imalat Sistemlerine giriş yapılıp, bu sistemlerin tanımlamaları, işleme yapısı ve bu sistemlerden beklenen hedefler anlatılmıştır. Dördüncü bölümde, EiS' deki esneklik anlatılıp, imalat açısından esnekliğin üzerinde durulmuş ve çeşitli esneklik tanımlamaları yapılmıştır. Beşinci bölümde, EiS 'de Malzeme Taşıma Sistemleri 'ne duyulan gereksinim belirtilmiş ve bu sistemlerin çeşitleri anlatılmıştır. Altıncı bölümde, EİS 'de çizelgeleme ve bu çizelgelemede çeşitli sistem yaklaşımları üzerinde durulmuştur. Yedinci bölümde, maliyet modeli kurulup, maliyetlerin çeşitli açılardan sınıflandırılması yapılmıştır. Sekizinci bölümde, EiS'nin sosyal bilimciler ve teknolojistler açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Dokuzuncu bölümde, yaptığımız yatırımların değerlendirilmesi ve bu değerlendirmedeki aşamalar anlatılmıştır. Onuncu bölümde, EiS 'deki yerleşim problemi ve çeşitli yerleşim tipleri anlatılmıştır. Onbirinci bölümde ise, benzerlik katsayısından faydalanılarak alternatif rotalara sahip parçalar için makina hücrelerinin oluşturulması ile ilgili bir örnek problem tanımlanarak, çözümü aşamaları anlatılmıştır.