FBE- İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 286
 • Öge
  E-ticaret lojistiğinde son adım dağıtım hizmetlerine yönelik çok seferli ve zaman pencereli sayısal bir yaklaşım
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-06-15) Nurcan, Duygu ; Çebi, Ferhan ; 507171010 ; İşletme Mühendisliği ; Management Engineering
  Son dönemlerde giderek artan e-ticaret uygulamaları ile birlikte e-lojistik kavramı da son yıllarda önemli ölçüde gelişmiştir. E-lojistik içerisinde maliyetlerin ürün başına en yüksek olduğu bölüm son adım teslimatı (last mile delivery) olarak adlandırılan şehir içi teslimat olarak görülmektedir. Dağıtım ya da toplama lokasyonların optimize şekilde rotalanması için literatürde sıkça karşımıza çıkan Araç Rotalama Problemleri (ARP) kullanılmaktadır. Bu tez çalışmasında e-ticaret kavramları, e-lojistik kavramları, son adım teslimatı ve araç rotalama problemleri incelenmiştir. Problem, şehir içi lojistiği yapan perakende firmalarında zaman penceresi kısıtı (time window series) ve çoklu sefer dağıtımı (multi-trip) ile birlikte maliyetleri minimize edecek rotalama oluşturma ihtiyacı ile ortaya çıkmasıdır. Benzer çalışmalar literatürden derlenerek alınmış ve incelenmiştir. Çalışma kapsamında, perakende ürün dağıtımı yapan bir firmanın dağıtım problemi incelenmiştir. Müşteri memnuniyetini adına her siparişi ilk müsait dağıtıcı kurye ile gönderen firma, bu sayede yüksek müşteri memnuniyeti yakalamıştır, ancak artan rekabet koşulları ve düşen karlılıklar dolayısıyla maliyet avantajı sağlayacak bir çözüm aramaktadır. Sipariş üzerine tekil dağıtım yerine kuryelerin zaman kısıtı ve çok seferli dağıtım içerisinde en uygun dağıtım rotasının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Model çıktısında birden fazla sipariş ile firmadan ayrılmaları ve bunun maliyete ve müşteri bekleme süresine olan etkisi incelenmiştir. Bu sayede maliyete yapılan iyileştirmelerin müşteriye teslim sürelerindeki değişikliğe etkisinin de görülmesi sağlanmış ve değerlendirme yapılmıştır. İşletmenin problemini çözmek adına Zaman Pencereli Simetrik Kapalı Uçlu Çok Amaçlı ve Çok Seferli bir Araç Rotalama Problemi (Multifunctional Multi-trip Symmetric Closed Loop Vehicle Routing Problem with Time Windows) kullanılmıştır. Özellikle son adım teslimatlarında görülen dinamik sipariş talebi, zaman penceresi kısıtı ve çok seferli dağıtım kavramları ile ilgili çalışmaların az olduğu görülmüş ve probleme uygun çok amaçlı tam sayılı doğrusal bir matematik model geliştirilmiştir. Gerçek hayat örneği oluşturması adına örnek işletmenin verileri alınmış ve veriler GAMS CPLEX 30.2.0 versiyonunda tamsayılı programlama yöntemi ile çözülmüştür. Çıkan değerlerle dağıtım için maliyeti minimize edecek yol bulunmaya çalışılmıştır. Son kısımda bulgular incelenmiş, tartışılmış ve gelecek çalışmalarda kullanmak üzere öneriler belirtilmiştir.
 • Öge
  Examining the helpfulness of online customer reviews based on review related factors: The moderating effect of product type
  (Institute of Science And Technology, 2020-06-15) Durkaya, Betül ; Burnaz, Huriye Şebnem ; 507171007 ; Management Engineering ; İşletme Mühendisliği
  At the present time, the widespread use of the Internet contributes to human life in a variety of areas. Humans can benefit from Internet to acquire information about any subject. For instance, a customer can take advantage of online resources in the information search phase of buying decision process for a product. During the information search process, humans can prefer to read online customer reviews. Online customer reviews are presented by many websites such as retail websites, brand websites, review websites discussion forums and blogs. The helpfulness of online reviews to readers can also help their purchase decisions. Therefore, review helpfulness appears as an important concept to evaluate the effectiveness of online reviews. Based on Elaboration Likelihood Model (ELM) and Heuristic Systematic Model (HSM), this thesis focuses on the factors in online reviews that can influence review helpfulness. The central route of ELM and the systematic view of HSM are represented by review related factors which are rating, length, image count, polarity, subjectivity, informativeness, and emotionality of reviews. Here, review emotionality includes Plutchik's (1980) emotion dimensions (anger, anticipation, disgust, fear, joy, sadness, surprise, and trust). Reviewer credibility represents the peripheral route of ELM and the heuristic view of HSM. This thesis aims to discover the influential factors on review helpfulness. It is also examined how the effects of these factors change according to product type (experience vs. search goods). 1,673 online customer reviews are collected from Amazon.com, and are tested with negative binomial regression analysis. Before regression analysis, this thesis implements various analyses to measure some variables of the research model. Sentiment analysis is applied to measure review polarity and review subjectivity. An existing lexicon is also utilized to evaluate review emotionality. Feature extraction operation is used to assess review informativeness in this thesis. The results show that rating, length, image count, polarity, anger, fear, joy, and trust in online reviews affect review helpfulness positively while subjectivity, informativeness, anticipation, sadness, and surprise in online reviews negatively influence review helpfulness. Furthermore, review length, image count, review subjectivity, review informativeness and sadness have greater impacts on review helpfulness for experience goods than for search goods. Disgust and joy in reviews have greater effects on review helpfulness for search goods than for experience goods.
 • Öge
  Stratejik yönetim perspektifinden sigortacılık sektöründe makine öğrenmesi algoritmaları ile anomali tespiti
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-06-15) Şahan, Ayşe Nurbanu ; Kaya, Tolga ; 507161005 ; İşletme Mühendisliği ; Management Engineering
  Sigortacık sektöründe yaşanan sahtekârlık faaliyetleri, sigorta şirketlerine büyük kayıplar yaşatmaktadır. Otomobil ve mülkiyet sigortası, sigortacılık sektöründe sunulan sözleşmeli ana hizmetlerin toplam hasar maliyetlerinin %76'sını oluşturmaktadır. Literatür incelendiğinde, mülkiyet sigortasında sahtekârlık tespitinin büyük ölçüde ihmal edildiği ve ağırlıklı olarak araç sigortasında sahtekârlık tespiti üzerine çalışmalar yürütüldüğü görülmektedir. Büyük sigorta verilerinde sahtekârlık tespitine yönelik yürütülen çalışmalarda veri madenciliği tekniklerinden yararlanılmaktadır. Sahtekârlık kayıtları bulmada kullanılan en yaygın tekniklerden biri anomali tespitidir. Bu teknik, alışılmış paternlerden sapan aykırı değerleri veya anomalileri tespit etmeyi amaçlamaktadır Bu tezin amacı makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak mülkiyet sigortası alanında yüksek hasara sahip poliçelerin, oluşturulma aşamasında önceden tespitinin mümkün olup olmadığını, anomali tespiti yöntemleri ile incelemektir. Çalışma kapsamında sigorta şirketinden temin edilen mülkiyet sigortasına ait etiketsiz veriler incelenmiştir. Etiketli verilerin bulunmaması sebebi ile anomali tespiti aşamasında oluşturulan anomali senaryoları doğrultusunda denetimsiz öğrenme tekniklerinden yararlanılmış olup, veri etiketleri elde edilmiştir. Literatürde yer alan çalışmalarda hasar prim oranı değerlerinin sahtekârlık tespitinde etkisi olduğu görülmektedir. Tez kapsamında anomali senaryosu oluşturulurken yüksek hasar prim oranlarına sahip il, ilçeler ve anomali durumların tespitini destekleyen diğer değişkenler dikkate alınmıştır. Belirlenen bu anomali senaryosunda yer alan değişkenlerde farklılaşma gösteren gözlemleri bir araya getiren bir küme arayışı ile anomali tespitinin nihayetlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu yaklaşım ile elde edilen küme elemanları anomali olarak işaretlenmiştir. Elde edilen etiketler ile, poliçe oluşturulma aşamasında anormal durumların sınıflandırılmasında kullanılacak tahmin modellerinin oluşturulmasına yönelik denetimli öğrenme tekniklerine başvurulmuştur. Poliçe oluşturulma aşamasında yoğunluklu olarak kategorik değişkenler özelinde bilgi girişi olmaktadır. Bu nedenle çalışılacak sınıflandırma algoritmaları belirlenirken kategorik değişken yoğunluklu veri setlerinde iyi performans verdiği bilinen ağaç temelli algoritmaların performansları incelenmiştir. Anomali durumların tespitinde model performanslarını geliştirmeye yönelik yeniden örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sistematiği oluşturulurken ve takip edilmesi gereken adımlar belirlenirken Çapraz Endüstri Standart Süreç Modeli (CRISP-DM) yaklaşımı benimsenmiş olup R programlama dili kullanılmıştır. Çalışmada yüksek hasar prim oranlarının anomali olma durumunda ayrıştırıcı olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda, tahmin modelleri arasında en iyi performans gösteren algoritmanın, undersampling yeniden örnekleme yaklaşımı ile 60:40 oranında dengelenmiş veri setinde 0,92 F1 skora sahip olduğu tespit edilmiştir.
 • Öge
  A process improvement of facility test efficiency with six sigma methodology in automotive industry
  (Institute of Science And Technology, 2020-06-15) Kasnak, Aslı Beşir ; Akdağ, Hatice Camgöz ; 507171004 ; Management Engineering ; İşletme Mühendisliği
  This paper presents a work on a Six Sigma implementation as a process improvement on facility test efficiency in an automotive sector. Aim of this work, eliminate waste times and create test efficiency with Six Sigma on a case study. Case study covers the automotive tests and defect analysis applies on these (randomly selected) tests. In the first step, randomly selected automotive tests were measured. And secondly, non-value activities and waste times were determined. After that, defects were identified, and potential solutions were applied with six sigma methodologies via DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control) and root cause techniques (Fishbone diagrams, flow chart analysis, pareto analysis, SIPOC matrices). The implementation of potential solutions had resulted as with aimed improvement. Facility Test Efficiency Improvement case study arise from high rates of variations on durations of automotive tests. Users of this system (internal and external all customers) says that durations and its variation shall be decreased. These durations and variations cause the cost of poor quality as higher testing costs and wasting times, lower efficiency. Therefore, problem statement, scope and goal are determined as facility tests duration shall be decreased by optimizing change on processes with Six Sigma methodology. In this case study, firstly define wastes and variations as measurements. Therefore, 22 tests are chosen and measured. Historic data also shows similar results. Data divided into two groups for better analysis. 1st phase covers the preparing test steps, 2nd phase covers the test steps. Voice of the customer: Test durations (1st phase and 2nd phase) takes too much time. The duration variates depending on the issues arisen. This duration and its variation shall be decreased. CTQ Statement (Critical to Quality): Testing shall be no more than 100mins for all test processes. Defect Definition for Y (Objective Metric): 1st phase and 2nd phase of tests durations Cost of Poor Quality: Poor process quality causes higher testing cost. Due to longer test durations. Unable to fully support programs with efficiency. Problem Statement, Scope, And Goal: Tests duration shall be decreased by optimizing change on 1st phase and 2nd phase. In summary, with our six-sigma process improvement project, test times have been reduced from 479 minutes to 180 minutes. This indicates an improvement of approximately 82%. With this result, the test times have been shortened, thus there has been no cost decrease in hourly prices paid to the test center. At the same time, engineering hours were reduced, and more efficient hours were obtained. Thanks to the planned clocks, productivity has been significantly increased for both the firm and the test center, and the loss of motivation due to the complexity of the process has also been prevented. The project was closed with an achievement above the optimal level in terms of time, cost and motivation, and the same processes are continuing with the established processes.
 • Öge
  Gender based differences in occupational allocation in Turkey
  (Institute of Science and Technology, 2012) Yazar, Tuba ; Gültekin Karakaş, Derya ; 349892 ; Management Engineering Programme
  This study investigates the level of horizontal occupational segregation by gender in Turkey. The analysis period is 1965 to 2010. For the period 1965 to 2000, data comes from population censuses. For the period 2001 to 2010, household labor force survey data is used. For the whole period, data is collected from Turkish Statistical Institute. Five different segregation indices are calculated in order to understand whether different segregation indices yield similar results. It is found that while occupational segregation has been increasing from 1965 to 2000, it follows a declining trend between 2001 and 2010. Additionally, for the time period it is possible, indices are calculated using different aggregation levels of occupational classification in order to see the effect of data aggregation on segregation level. Parallel to the former studies in literature, the more aggregated the occupational classification, the smaller the degree of occupational segregation obtained. Using labor force data, the effect of the variables age and last school finished on occupational segregation are examined. Occupational segregation increases with age as recorded by all the indices but there is no particular relationship between occupational segregation and last school finished.