Müzik Teorisi ve Kompozisyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 9
 • Öge
  Nayi Osman Dede'nin Rast Mevlevi Ayini'nin Karşılaştırmalı İncelenmesi
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018) Örenç, Merve ; Dişiaçık, Nilgün Doğrusöz ; 512901 ; Müzik Teorisi ve Kompozisyon ; Music Theory and Composition
  Geleneksel Türk Musikisi formları içerisinde önemli bir yer alan Mevlevî Ayinlerinden Nayi Osman Dede'nin Rast Mevlevî Ayini'nin günümüze ulaşmış beş farklı nüshasının karşılaştırılması çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Daha önce alanda çalışılmadığını tahmin ettiğimiz; Süleymaniye Kütüphanesi Nadir Eserler Bölümü'nde yer alan Emin Dede ve yine aynı kütüphanede Ekrem Karadeniz Arşivi'nde yer alan Abdülkadir Töre'ye ait iki el yazması eser, daha önce çalışılmadığı için temel alınarak; Darülelhan, Sadettin Heper ve Ahmet Çalışır nüshaları ile karşılaştırmaları yapılmıştır. Darülelhan ve Sadettin Heper defterlerinin genel olarak kabul görmesi, Ahmet Çalışır'ın tercih edilmesi ise yapılan son çalışma olarak günümüzde nasıl değerlendirildiğini görebilmek içindir.
 • Öge
  Osmanlı-Türk Makam Müziği Öğelerinin Günümüz Türk Bestecilerince Kullanımı
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018) Topakoğlu, Volkan ; Altınbüken, Eray ; 512872 ; Müzik Teorisi ve Kompozisyon ; Music Theory and Composition
  Bu tez ile Türkiye'de yaşayan günümüz çoksesli müzik bestecilerinin Osmanlı-Türk Makam Müziği ögelerinden nasıl yararlandığı gösterilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle çalışmada öncelikle Osmanlı-Türk Makam Müziği'nin ses sistemine ve yapıtaşlarına kısa bir bakışta bulunulmuştur. Burada notasyon, makamlar ve makamları oluşturan çeşniler, makamların donanım ve seyir özellikleri ile Türkiye'de çoksesli müzik besteciliğinin tarihi kısaca tartışılmıştır. İkinci bölümde Osmanlı-Türk Makam Müziği ögelerinden en çok istifade ettiği gözlemlenmiş beş bestecinin notalarına ve kayıtlarına ulaşılabilen birer eseri seçilmiştir. Hasan Uçarsu'nun (1965) Lamento, Özkan Manav'ın (1967) Taksim, Onur Türkmen'in (1972) Hat, Oğuzhan Balcı'nın (1977) İstanbul Hatırası ve Sadık Uğraş Durmuş'un (1978) 1V4K adlarındaki eserleri içerdiği Osmanlı-Türk Makam Müziği ögeleri bakımından analiz edilmiş, buradan hareketle hangi ögelerin ne sıklıkla kullanıldığı ve kullanım yöntemleri tartışılmıştır.
 • Öge
  Türk Makam Müziği'nde Taksim Ve Çalışma Yöntemi Olarak Şarkı Formunun Kullanımı
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018) Günaydın, Neva ; Kösoğlu, Neva Özgen ; 512562 ; Türk Müziği ; Turkish Music
  Tez çalışmasında, Türk Makam Müziği icrasında irticali kompozisyon becerisi ve müzikal birikimi ortaya koyan taksim formu için alternatif bir çalışma yöntemi sunulmuştur. Taksim icrasını geliştirmek için uygulanan geleneksel yöntemlere ek olarak, icracılara yazılı bir referans kaynağı oluşturulmak istenmiştir. Türk Makam Müziği'nin sözlü repertuarında yer alan şarkı formu, biçimsel açıdan klasik taksim icra çalışması için uygun bir yapı oluşturmaktadır. Geçmiş dönem taksim ustalarının plak kayıtlarında da, XX. yüzyıl sonrası gerçekleştirilen taksim icralarına nazaran daha formal bir taksim yapısına rastlanmaktadır. Klasik taksimlerde ve gazel icralarında, şarkı formu ile benzerlik teşkil eden bir yapı bulunması bu görüşü destekler niteliktedir. Dolayısıyla, çalışma yönteminde referans olarak zemin, nakarat, meyan, nakarat bölümlerinden oluşan şarkı formu baz alınmış, şarkıların her bir bölümü varyasyonlandırılarak taksim çalışmaları yapılmıştır.
 • Öge
  21. Yüzyıl Besteci Bora Uymaz'ın Eserlerinden Oluşan Bir Seçkinin Arp Ve Arp Notasyonuna Uyarlanması Ve Makamsal Analizi
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018) Dönük Topakoğlu, Meriç ; Tüfekçi, Ali ; 512497 ; Türk Müziği ; Turkish Music
  Bu çalışmanın öncelikli amacı, arp çalgısının Türk Müziği formlarının icrasında kullanımına dair örnekler sunma ve günümüz arp repertuvarına Türk Müziği dağarcığı ile katkıda bulunmaktır.Geleneksel müzik kültürümüz içinde solo arp icrasına uluslararası boyutta da yer açmak ve bu alanda yazılan eserleri çalgımıza uyarlamak, yol alınması gereken son derece mühim bir meseledir. Ülkemizin yerel müzik hâfızasının önemli örneklerinin ve gelenekten beslenerek yazılmış, özgün yaklaşım ve stiller barındıran yeni eserlerin arp ile icra edilmesi, bu çalışmanın mesleki platforma açılması, böylelikle de uluslararası meslek çevresine tanıtılması anlamına gelmektedir.Çalışmanın sonucu olarak bestekâr Bora Uymaz'ın vals, longa, tango,fantezi türlerinden ve farklı makamlardan müteşekkil 7 eseri arpa uyarlanıp,İngiltere'nin önemli müzik yayın şirketlerinden Creighton Collection ve Arp Sanatı Derneği işbirliği ile yayınlanacaktır.
 • Öge
  Trabzon Vilâyeti Türkü, Atışma, Atma Türkü Ve Destanlarında Cinsellik
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018) Altınbaş, Gökhan ; Şenel, Süleyman ; 512249 ; Türk Müziği ; Turkish Music
  Bütün toplumlar kendi coğrafyalarında, yakın coğrafyalarların iletişim ve etkileşimi yoluyla kendi kültür ürünlerini ortaya çıkarır. Bu kültür ürünlerinin çeşitliliği toplumsal olaylar, savaşlar, afetler, gelenek ve görenekler tarafından belirlenmektedir. Bunun yanısıra bu çeşitlilik, yöre halkının karakteristik yapısı doğrultusunda değişkenlik göstermektedir. Yapısı itibariyle sembolik bir dile sahip olan halk kültürü öğelerini, toplumların kendi normlarıyla değerlendirmek, toplumun diğer toplumlardan farkını ve benzerliğini anlamak için önemlidir. Sembolik dilin sosyal yaşantı içerisinde kullanım alanlarından biri olan cinsellik konusu diğer konulardan daha fazla sembolik yaklaşıma ihtiyaç duymuştur. Cinsellik açısından halkın bakış açısını anlayabilmek için bu sembolik dili, halk kültürü ürünleri içerisinde saptamak önemlidir.