17. Ulusal Mekanik Kongresi

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 77
 • Öge
  Fonksiyonel Derecelendirilmiş Plakların Karışık Sem İle Analizi
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011) Aksoylar, Cenk ; Omurtag, Mehmet H.
  Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeli ince plakların doğrusal olmayan dinamik davranışı karışık sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Doğrusal olmayan davranış von Karman teorisi kapsamında ete alınmış ve artımsal formülasyon kullanılarak doğrusallaştırılmıştır. Dinamik analizler Nevvmark yöntemi ile gerçekleştirilmiş ve iterasyonlarda Nevvton-Raphson yöntemi kullanılmıştır. Geliştirilen karışık sonlu eleman formülasyonunun doğrulanması için, öncelikle literatürde bulunan problemler çözülmüş ve sonuçlar karşılaştmlmıştır. Ardından farklı anlık basınç yükleri altında dinamik analizler yapılmış ve fonksiyonel derecelendirilmiş plakların davranışları incelenmiştir. Sonuç olarak geliştirilen karışık sonlu elemanın, fonksiyonel derecelendirilmiş plakların doğrusal olmayan dinamik davranışının incelenmesinde yeterli yakınsaklıkla kullanılabileceği görülmüştür
 • Öge
  Elastik Bir Tabakada NonlineerSH Dalgalarının Etkileşimi
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011) Akman, Esra ; Ahmetolan, Semra
  Bu çalışmada, düzgün kalınlıklı hiperelastik malzemeden oluşan bir tabaka içerisinde aynı yönde ilerleyen SH dalgalarının etkileşimi problemi ele alınmıştır. Serbest yüzeyde gerilmelerin olmadığı kabul edilmiştir. Dalgaların etkileşimi problemi bir asimptotik pertürbasyon metodu olan çoklu ölçekler metodu kullanılarak incelenmiştir. Asimptotik analiz neticesinde aynı yönde ilerleyen ve birbirleri ile etkileşen dalgalara ait birinci mertebe yavaş değişen genlik fonksiyonlarının değişimini asimptotik olarak karakterize eden küple nonlineer Sclırödinger denklemleri (KNLS) elde edilmiştir. Sonrasında KNLS denklemlerinin çözümlerinin kararsızlıkları ve solitary dalga çözümlerinin varlığı incelenmiştir.
 • Öge
  İki Elastik Çeyrek Düzleme Oturan Elastik İki Tabakanın Temas Problemi
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011) Yaylacı, Murat ; Birinci, Ahmet
  Bu çalışmada; homojen, izotrop ve simetrik iki elastik çeyrek düzleme oturan elastik özellikleri ve yükseklikleri farklı iki elastik tabakanın sürtünmesiz değme problemi elastisite teorisine göre incelenmiştir. 1 notu tabaka üst yüzeyinden sınırlı bölgede simetrik yayılı yük etkisinde bırakılmıştır. Problemde sürtünmenin bulunmadığı kabul edilmiştir. Problem; integral dönüşüm tekniği ve sınır şartlarının kullanılmasıyla, değme uzunluklarının ve değme gerilmelerinin bilimeyen olduğu iki tekil integral denklemden oluşan bir integral denklem sistemine inidirgenmiştir. Tabakalar için Fourier dönüşümleri, çeyrek düzlem için Metlin dönüşümleri uygulanmıştır. Tekil integral denklem sistemini sayısal çözümü, denge şartları dikkate alınarak, Gauss-Jacobi integrasyon formülasyonuyla gerçekleştirilmiş, değme uzunlukları ve değme gerilmeleri bulunmuştur.
 • Öge
  Lif Katkılı Çimentolu Kompozitlerin Birim Deformasyon- Elektriksel Direnç ilişkisinin Deneysel Analizi
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011) Teomete, Egemen
  Depremler, malzeme bozulmaları ve diğer çevresel etkiler yapıların performansını düşürmektedir. Yapıların performansının yapısal izleme ile takip edilmesi son derece önemlidir. Yapısal izlemede kullanılan klasik sensörler (metal birim deformasyon ölçer vb.) düşük dayanıklılığa, düşük duyarlılığa ve yüksek maliyete sahiptirler. Klasik sensörlerin düşük dayanıklılığı, uzun dönem ölçümler alınmasına engel olurken, yüksek maliyetleri sınırlı sayıda kullanılmalarını gerektirir, iletken lifin çimento esaslı malzemeye katılması, malzemenin elektriksel direncini düşürür. Malzemeye yük uygulanması halinde, elektriksel direnci değişir. Elektriksel direnç değişimi ile birim deformasyon arasındaki korelasyon bulunarak, çimento esaslı sensör (ÇES) üretilebilinir. Bu çalışmada değişik oranlarda çelik lif içeren çimentolu kompozitler, 5 cm ebatlı küp örnekler şeklinde hazırlanmıştır. Elektriksel direncin kür süresi ile değişimi incelenmiştir. Örneklere basınç yükü uygulanırken, eş zamanlı olarak elektriksel dirençleri ölçülmüştür. Basınç birim deformasyonu ile elektriksel direnç arasındaki korelasyonlar belirlenmiştir. Çimento esaslı birim deformasyon sensörleri, bir agrega gibi yapı elemanı içine yerleştirilip, yapı elemanının içinden veya yüzeyinden ölçüm alınmasını sağlayacaktır.
 • Öge
  Ortotropik Kalın Plakların Laplace Uzayında Zorlanmış Titreşimi
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011) Temel, Beytullah ; Şahan, Mehmet Fatih
  Bu çalışmada ortotropik malzemeye sahip kalın plakların dinamik davranışı Laplace uzayında teorik olarak incelenmiştir. Sistemi idare eden hareket denklemine Laplace dönüşümü uygulanmakta ve böylece Laplace uzayında lineer cebrik denklem takımının çözümü yapılmaktadır. Zaman uzayındaki gerçek çözümlere geçmek için Durbin'in modifiye edilmiş ters Laplace dönüşüm yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla, ortotropik kalın plakların dinamik analizleri için sonlu elemanlar metoduna dayalı Fortran programlama dilinde genel amaçlı bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Hazırlanan programın doğruluğu, literatürde analitik çözümü bulunan örneklerin sonuçları ile karşılaştırılarak gösterilmiştir. Ayrıca, bu çalışmada bulunan sonuçlar Newmark -adım adım integrasyon yöntemi- ile elde edilen çözümler ile de karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada bulunan sonuçların kesin çözümlere oldukça yakın olduğu gösterilmiştir.