17. Ulusal Mekanik Kongresi

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 75
 • Öge
  Fonksiyonel Derecelendirilmiş Plakların Karışık Sem İle Analizi
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011) Aksoylar, Cenk ; Omurtag, Mehmet H.
  Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeli ince plakların doğrusal olmayan dinamik davranışı karışık sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Doğrusal olmayan davranış von Karman teorisi kapsamında ete alınmış ve artımsal formülasyon kullanılarak doğrusallaştırılmıştır. Dinamik analizler Nevvmark yöntemi ile gerçekleştirilmiş ve iterasyonlarda Nevvton-Raphson yöntemi kullanılmıştır. Geliştirilen karışık sonlu eleman formülasyonunun doğrulanması için, öncelikle literatürde bulunan problemler çözülmüş ve sonuçlar karşılaştmlmıştır. Ardından farklı anlık basınç yükleri altında dinamik analizler yapılmış ve fonksiyonel derecelendirilmiş plakların davranışları incelenmiştir. Sonuç olarak geliştirilen karışık sonlu elemanın, fonksiyonel derecelendirilmiş plakların doğrusal olmayan dinamik davranışının incelenmesinde yeterli yakınsaklıkla kullanılabileceği görülmüştür
 • Öge
  Elastik Bir Tabakada NonlineerSH Dalgalarının Etkileşimi
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011) Akman, Esra ; Ahmetolan, Semra
  Bu çalışmada, düzgün kalınlıklı hiperelastik malzemeden oluşan bir tabaka içerisinde aynı yönde ilerleyen SH dalgalarının etkileşimi problemi ele alınmıştır. Serbest yüzeyde gerilmelerin olmadığı kabul edilmiştir. Dalgaların etkileşimi problemi bir asimptotik pertürbasyon metodu olan çoklu ölçekler metodu kullanılarak incelenmiştir. Asimptotik analiz neticesinde aynı yönde ilerleyen ve birbirleri ile etkileşen dalgalara ait birinci mertebe yavaş değişen genlik fonksiyonlarının değişimini asimptotik olarak karakterize eden küple nonlineer Sclırödinger denklemleri (KNLS) elde edilmiştir. Sonrasında KNLS denklemlerinin çözümlerinin kararsızlıkları ve solitary dalga çözümlerinin varlığı incelenmiştir.
 • Öge
  Ortotropik Kalın Plakların Laplace Uzayında Zorlanmış Titreşimi
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011) Temel, Beytullah ; Şahan, Mehmet Fatih
  Bu çalışmada ortotropik malzemeye sahip kalın plakların dinamik davranışı Laplace uzayında teorik olarak incelenmiştir. Sistemi idare eden hareket denklemine Laplace dönüşümü uygulanmakta ve böylece Laplace uzayında lineer cebrik denklem takımının çözümü yapılmaktadır. Zaman uzayındaki gerçek çözümlere geçmek için Durbin'in modifiye edilmiş ters Laplace dönüşüm yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla, ortotropik kalın plakların dinamik analizleri için sonlu elemanlar metoduna dayalı Fortran programlama dilinde genel amaçlı bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Hazırlanan programın doğruluğu, literatürde analitik çözümü bulunan örneklerin sonuçları ile karşılaştırılarak gösterilmiştir. Ayrıca, bu çalışmada bulunan sonuçlar Newmark -adım adım integrasyon yöntemi- ile elde edilen çözümler ile de karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada bulunan sonuçların kesin çözümlere oldukça yakın olduğu gösterilmiştir.
 • Öge
  İki Elastik Çeyrek Düzleme Oturan Elastik İki Tabakanın Temas Problemi
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011) Yaylacı, Murat ; Birinci, Ahmet
  Bu çalışmada; homojen, izotrop ve simetrik iki elastik çeyrek düzleme oturan elastik özellikleri ve yükseklikleri farklı iki elastik tabakanın sürtünmesiz değme problemi elastisite teorisine göre incelenmiştir. 1 notu tabaka üst yüzeyinden sınırlı bölgede simetrik yayılı yük etkisinde bırakılmıştır. Problemde sürtünmenin bulunmadığı kabul edilmiştir. Problem; integral dönüşüm tekniği ve sınır şartlarının kullanılmasıyla, değme uzunluklarının ve değme gerilmelerinin bilimeyen olduğu iki tekil integral denklemden oluşan bir integral denklem sistemine inidirgenmiştir. Tabakalar için Fourier dönüşümleri, çeyrek düzlem için Metlin dönüşümleri uygulanmıştır. Tekil integral denklem sistemini sayısal çözümü, denge şartları dikkate alınarak, Gauss-Jacobi integrasyon formülasyonuyla gerçekleştirilmiş, değme uzunlukları ve değme gerilmeleri bulunmuştur.
 • Öge
  İki Silindirik Boşluk İçeren Öngerilmeli Kompozit Plağın Eğilmesi Durumunda Delikler Civarında Oluşan Gerilme Yığılmasının FEM ile incelenmesi
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011) Yeşil, Ülkü Babuşcu ; Yahnioğlu, Nazmiye
  Bu çalışmada, birbirine paralel iki komşu silindirik boşluk içeren öngerilmeli dikdörtgen kompozit plağın, üst yüzeyine etki eden düzgün yayılı yük etkisinde eğilmesi durumunda, içerdiği silindirik boşluklar civarında oluşan gerilme yığılmaları ve bu gerilme yığılmalarına öngeritmenin, çeşitli malzeme ve geometrik parametreler ile silindirik boşlukların karşılıklı etkisi araştırılmıştır. Ele alınan problem Lineerize Edilmiş Üç Boyutlu Elastisite Teorisi çerçevesinde modellenmiştir. Problemin çözümü iki aşamada yapılmaktadır. İlk aşamada; karşılıklı iki yüzeyinden etki eden düzgün yayılı yük etkisinde yapıda oluşan öngerilme yayılımı ve ikinci aşamada; üst yüzeyinden etki eden ilave düzgün yayılı yük etkisinde silindirik boşluklar civarında oluşan gerilme yığılmaları belirlenmektedir. Her iki aşamaya ait problemin çözümü, üç boyutlu sonlu elemanlar modellemesi yardımıyla ayrı ayrı modellenerek sayısal olarak belirlenmiş ve elde edilen sayısal sonuçlar verilmiştir. Sayısal sonuçların analizinden, paralel komşu iki silindirik boşluk içeren öngerilmeli dikdörtgen plağın eğilmesi durumunda, silindirik boşluklar civarında oluşan gerilme yığılmalarına, silindirik boşlukların karşılıklı etkisi ile öngerilmenin önemli ölçüde etki gösterdiği tespit edilmiştir.