FBE- Kıyı Bilimleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 24
 • Öge
  Uzun Dalgaların Düşey Yüzlü Kıyı Yapıları Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Yüce, Atakan ; Kabdaşlı, Sedat ; Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği ; Coastal Engineering
  Bu yüksek lisans tez çalışmasında, temel olarak tsunami tipi uzun dalgalar ve bu dalgaların düşey yüzlü kıyı yapıları üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. Laboratuar ortamında oluşturulan tsunami tipi uzun dalgaların düşey yüzlü kıyı yapıları üzerindeki etkilerinin araştırılması için üç ayrı büyüklükte keson tipi dalgakıran yapısı kullanılmıştır. Kronmanlı şekilde ahşaptan imal edilen keson kesitleri, palyeli (berm) ve palyesiz olmak üzere ikişer farklı konfigürasyonda denenmiştir. Keson I, Keson II ve Keson III olarak adlandırılan düşey yüzlü yapılar için palyeli ve palyesiz durumda toplam 44 adet deney gerçekleştirilmiş ve her bir deneyde yapı üzerine yollanan uzun dalganın açık deniz ve yapı önü profili ile dalganın yapı üzerinde meydana getirdiği basınçlar ölçülmüştür. Deneyler sonucunda yapılan değerlendirme ile kısaca, uzun dalganın açık deniz dalga yüksekliği ile düşey yüzlü yapı üzerinde oluşan maksimum basınçlar arasında lineer bir bağıntı olduğu görülmüş, dalga boyutları büyüdükçe yapı üzerinde oluşan basınç dağılımının üniform hale geldiği ve palye uygulamasının (palye boyutlarına bağlı olarak) yapı üzerinde beklenecek maksimum basınç değerlerini arttırabildiği kanısına varılmıştır.
 • Öge
  yapay sinirağları ile dalga yüksekliği tahmini
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Topaloğlu, Volkan ; Kabdaşlı, Sedat ; Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği ; Coastal Engineering
  Dünya yüzeyindeki deniz ve göl kıyılarının çok değişik amaçlar için geniş ölçüde kullanıma açılması, bunun yanısıra gelişen toplumların yarattığı çevre kirliliği sorunları kıyı mühendisliğini bir çok değişik probleme karşı aynı ölçüde farklı çözümler üretmek zorunda bırakmıştır. Bunun sonucu olarak kıyı mühendisliğinde kullanılan yapıların hem çeşitleri hemde boyutlandırma kriterlerinde değişiklikler meydana gelmiştir. Kıyı Mühendisliği Problemlerini incelediğimizde büyük çoğunluğunun dalga ile ilişkisini açıkca görürüz. Kıyı alanlarının çok değişik amaçlar için geniş ölçüde kullanıma açılması oluşan problemlerin farklı yöntemlerle çözümünü gerektirmektedir. Alınması gereken önlemleri kısaca inceleyecek olursak; Kıyı çizgisinin korunması, Kıyı Arkası Koruması, Liman oluşturulması başlıcalarıdır. Görüldüğü gibi kıyı alanlarını etkileyen en önemli etkenlerden biri “dalga” dır. Yapay sinir ağları ise su kaynakları problemlerinin çeşitli dallarında son yıllarda geniş kullanım alanı bulmuştur. Yapay sinir ağları insandaki sinir hücrelerinin yaptığı işi bilgisayar ortamında taklit etmeye dayanır. Bu modelde temel amaç canlılardaki çalışma, öğrenme, karar verme, esneklik ve yeni duruma adaptasyon özelliklerini modellemeye çalışmaktadır. Tez çalışmamızda, istasyonda gözlenen rüzgar hızı ve rüzgar yönü bilgileri ile Yapay Sinir Ağları kullanarak dalga yüksekliği tahmin edilmiştir. Bu tahminler iki değişik yapay sinir ağı modeli ile yapılmıştır. Ve sonuçlar irdelenmiştir.
 • Öge
  Gemilerden Kaynaklanan Atıkların Kontrolü Kapsamında Liman Atık Kabul Tesisi Ve Ambarlı Limanı Örneği
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Keskin, Halil Alpay ; Kabdaşlı, Sedat ; Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği ; Coastal Engineering
  Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin, deniz ticaret kapasitesinin giderek artmaktadır. Artan bu kapasiteyle birlikte mevcut deniz kirliliğinin %12’sini oluşturan gemi kökenli deniz kirliliğinin artmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda gemilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı, korunmuş alanlar olan limanlara büyük görev düşmektedir. Bu çalışmanın birinci bölümünde deniz kirliliğinin kaynağı araştırılmış ve kirliliğin boyutu hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde gemilerden kaynaklanan kirliliğin geminin tipine, boyutuna ve limanın yapısına göre değişim gösterdiği açıklanmış, atık kabul tesislerinin planlanması ve gerekli alım ve işleme tesislerinin doğru seçilebilmesi için gemi karakteristikleri ve limanlar hakkında genel bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde gemilerden kaynaklanan kirlilik ve atık kabul tesisleri kapsamında geçerli mevzuatlar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Dördüncü bölümde liman atık alım tesisleri ele alınmış ve hangi şartlarda nasıl bir atık alım tesisi gerektiği, atık alım tesisi planlanması ve boyutlandırılmasının nelere bağlı olduğu ve nasıl yapıldığı ayrıntıları ile ortaya konmuştur. Beşinci bölümde ülkemiz sınırları içerisinde mevcut limanlar atık türlerine göre karşılaştırılmış ve mevcut durum incelenmiştir. Altıncı ve son bölümde Ambarlı Liman Tesislerinin atık alım işlemleri konusunda durumu incelenmiş, geçmiş yıllara ait istatistiksel bilgiler verilmiştir. En önemlisi atık alım tesislerinin planlanması ve işletilmesi aşamalarında temel ölçütlerden birisi olan gemilere ait atık karakteristiklerinin tespiti için Ambarlı Liman Tesislerine son bir yılda yanaşan gemilerin atık bilgileri ile ilgili bir veri tabanı çalışması yapılmıştır. Bu çalışma sonuçları da tüm detayları ile ortaya konmuştur.
 • Öge
  Konteyner Terminali Planlaması Ve Kapasite Analizi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Büyüközer, A. Avni ; Kabdaşlı, Sedat ; Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği ; Coastal Engineering
  Bu yüksek lisans tez çalışmasında konteyner terminali planlamasının temelleri anlatılmış ve ardından terminal kapasitesi hesaplamalarında kullanılmak üzere konteynerlerin limana giriş adetlerinin zaman çizgisi üzerinde eksponansiyel olarak dağıldığı kabulüyle bir inceleme yapılmıştır. Öncelikle konteyner terminali planlamasında önemli bir faktör olan konteyner gemilerinin geometrileri ve özellikleri hakkında özet bir bilgi derlenmiştir. Ardından, konteyner terminalinin temel işlevleri anlatılmış, konteyner terminalinin tasarımı aşamaları tariflenmiştir. Terminalin en önemli unsurlarından olan ekipmanlar hakkında tasarım ölçütlerini belirleyen özellikler belirtilmiş, sonrasında ise kapasite kavramı ve hesap yöntemi tariflenmiştir. Son olarak, hesaplama yöntemi ve belli ölçütler için yapılan hesaplama gösterilmiştir.
 • Öge
  Kıyı Bölgelerinde Aktif Kuvvetler Ve Kıyı Alanlarının Yok Olması
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Bayrak, Nergis Ani Anıl ; Kabdaşlı, Sedat ; Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği ; Coastal Engineering
  Bu çalışmada kıyı bölgeleri ve özellikleri tanıtılmıştır. Kıyı bölgelerini oluşturan kuvvetler ve bu kuvvetler sonucunda oluşan değişik tip kıyı çeşitleri incelenmiştir. Kıyı bölgelerininin zarar görmesi ve yok olmasında etkili olan kuvvetler incelenmiştir. Kıyı bölgesindeki katı madde kaynaklarının yok olması doğal sebeplerin sonucu olabildiği gibi insan aktivitelerinden de kaynaklanmaktadır. Doğal sebeplerin başında dalga, akıntı, ve gelgitler gelmektedir. Kıyı şeritlerinin geri çekilmesi, kaynak bütçesi gibi sebeplerde kati maddeleri yok olmasına sebep olmaktadır. İklim koşullarındaki değişimler kıyı bölgelerini etkileyen fiziksel etmenlerdendir. Kıyı bölgesindeki katı madde kayıplarına insanların bölgede yaptığı değişimlerin etkisi büyüktür. Yapılan inşaatlar bir süre sonra kıyı bölgelerinde olumsuz etkiler yaratabilir ve yok olmasına sebep olabilir.