Mimari Ve Peyzaj Arakesitinde Topoğrafyanın Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-03-04
Yazarlar
Köse, Ceren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, topoğrafya konusu mimari ve peyzaj arakesitinde yeniden yorumlanmaktadır. Topoğrafik mekan ilişkilerinin tasarımında bu iki disiplinin biraraya gelmesi bazı yaratıcı fırsatları sunmaktadır. Tezde tarihsel gelişim süreci içinde insanoğlunun topoğrafyayı nasıl biçimlendirdiği incelenmektedir. Ayrıca geçmişten günümüze dek topoğrafyayı biçimlendiren insanoğlu topoğrafyaya farklı anlamlar yüklemişlerdir. Bu bakımdan tarihsel süreç içinde ortaya çıkan bu anlamlar günümüz projelerinde de kendini göstermektedir. Son dönemde keskin sınırların olmadığı, yapay topoğrafya üretimi ve zemin kullanımının etkin olduğu yeraltı ve yerüstü mekanları oldukça ilgi çekmektedir. Çağdaş mimarlardan Peter Eisenman ve Tadao Ando’nun projeleri analiz edilerek topoğrafyanın biçimlendirilişi ile ilgili farklı yaklaşımları incelenmiştir. Sonuç olarak, çalışma peyzaj mimarlığı ve mimarlık disiplinlerinin arakesitinde, topoğrafyayı araç olarak kullanan ve farklı kültürel zeminlerde topoğrafyanın kullanım örneklerine katkıda bulunan yaklaşımları ortaya çıkarmaktadır.
In this study, the subject of topography has been interpreted at the intersection of architecture and landscape. The design of topographic space relationship provides some creative opportunities in landscape and architectural design. The thesis are examined human being how to use of topography in the process of historical progress. Besides human being have explored the different meanings of topography from past to present. These meanings are emerging in the process of historical progress which show themselves in the current projects. Recently, underground and aboveground spaces that are not sharp boundaries, producing of artificial topography and the use of ground efficently attract attentions. Different approaches to use of topography are examined through the analysis of architectural projects of Peter Esienman and Tadao Ando. Consequently, this thesis is aimed to describe the ways that at the intersection of two disiplines, landscape architecture and architecture, contribute to the formation of topography in different cultural backgrounds.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Topoğrafyanın kullanımı, Yapay topoğrafya, Mekansallık, Yeraltı, Zemin, Zaman, Topoğrafyanın tarihsel gelişimi, Arazi ve yapı ilişkisi., The use of topography, Artificial topography, Spatiality, Underground, Ground, Time, The historical progress of topography, Relationship between land and building.
Alıntı