Biga Yarımadası Sülfür Mineralizasyonlarına Bağlı Kıymetli İz Metallerin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Maral, Didem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışma alanının içinde yer aldığı Biga Yarımadası, metalik cevherler bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Yarımada’da çok sayıda sülfürlü mineralizasyonun varlığı bilinmektedir. Bu cevherleşmeler ayrıca altın, gümüş, kadmiyum gibi iz elementler bakımından da önemlidir. Ancak söz konusu cevherleşmeler galyum, germanyum, indiyum, selenyum, talyum, tellüryum, renyum bakımından da ekonomik önem taşıyabilir. Genel jeolojik yapı içerisinde cevherleşmeler, Tersiyer granit ve volkanitlerine bağlı olarak gelişmişlerdir. Bölgedeki cevherleşmeler ele alınırken oluşum şekillerine göre üç gruba ayrılmışlardır. Bunlar; Korudere volkanojenik hidrotermal, Arapuçandere-Arılıdere-Fırıncıkdere plütojenik hidrotermal ve Bağırkaçdere-Handeresi skarn zonu tipi hidrotermal cevherleşmeleridir. Bu güne kadar bölgede, hatta Türkiye de hiç incelenmemiş olan bu kıymetli iz metallerin varlığının ortaya konması ve bulunuş nedenlerinin incelenmesi araştırmanın konusunu teşkil etmektedir. Bu çalışma ile; inceleme alanındaki metalik cevherleşmelerin galyum, germanyum, selenyum, altın, gümüş, indiyum, kadmiyum, tellüryum, talyum, renyum gibi kıymetli elementlerden hangilerini ne ölçüde içerdikleri; bunların mineral yapısına nasıl dahil oldukları ve cevhere ekonomik açıdan katkıları araştırılmıştır. Bu amaçla bölgede bazı metalik maden yatakları ve çevreleri jeolojik açıdan incelenerek örneklemeler yapılmış, alınan örnekler yurtdışında ICP-MS ve atomik absorpsiyon yöntemleri ile analiz edilerek içerdikleri kıymetli iz metaller ve miktarları açısından değerlendirilip yorumlanmıştır. Elde edilen analiz sonuçları ışığında; kıymetli iz metallerin, birliktelik gösterdiği minerallerin ve kıymetli iz metal içeriklerinin, her cevherleşme tipi için oldukça farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Galyum ve indiyum dışındaki tüm kıymetli iz metallerin tenörleri, bulundukları mineraldeki işletilebilirlik sınır değerlerinin üzerindedir. Bu sebeplerle, Biga Yarımadası kıymetli iz metal potansiyeli yüksek olan ve bu yöndeki araştırılmaların ilerletilmesi gereken bir bölgedir.
Biga Penninsula contains a very rich zone in terms of metallic ores. There are many known sulphure mineralizations in the study area. In addition, these mineralizations are important for some precious elements like gold, silver and cadmium. And, they also have precious metals (gallium, germanium, selenium, renium, thallium, tellurium, indium) in economically important levels. In the general geological concept, mineralizations form assosciated with Tertiary’s granites and volcanites. In this study, mineralizations are grouped in three types: Korudere volcanogenetic hydrothermal mineralizations, Arapuçandere-Arılıdere-Fırıncıkdere plutogenetic hydrothermal mineralizations and Bağırkaçdere-Handeresi zone of scarn type hydrothermal mineralizations. Nowadays, these precious metals have not been any investigated in Biga Penninsula and even in Turkey. The main subjects are of this thesis showing the existance and investigation of formations corditions of precious metals. In this study, precious metallic sulphide elements mineralizations were investigated. Investigations on amount of these elements, how they are added to minerals’ structures and economic properties were realized. For this purpose, some metallic ore deposits were explored and sampled. The samples were analysed and results show the amount of precious metals in metallic occurrences. They were appraised and explained. As a results of analyses, we understand that mineralizations show differances according to amount and kind of precious metals content. All of precious metal tenors are greater than cut off grade except gallium and indium. In this frame, it is seen that the precious metal potantial is high in Biga Penninsula and precious metal investigations should be continued and improved.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Biga Yarımadası, Maden Yatakları, Jeokimya, Kıymetli Metaller, Biga Peninsula, Ore Deposits, Geochemistry, Precious Metals
Alıntı