Minimal Konutlarda Mobilya Tasarımı Üzerine Bir İnceleme: Yatak Odası Örneklemi

thumbnail.default.alt
Tarih
1998
Yazarlar
Ökem, Hikmet Selim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezin amacı, minimal konutlarda yaşamayı benimsemiş insanların, konutlarında gerçekleştirdikleri eylemleri ve gereksinmelerini göz önünde bulundurarak ortaya konabilecek mobilya tasarımı anlayışlarının neler olduğunu incelemek, bu konu üzerinde tartışmalar açmak ve öneriler getirmektir. İlk bölümde minimal konut tanımı yapılmış, çeşitli ülkelerde belirlenmiş olan minimal konutların alan gereksinmeleri ele alınmıştır. Konuyla ilgili gözlemler bu bölümde sunulmuştur. İkinci bölümde, insan bedenine ait duruş biçimleri ve bunlara ait ölçüler ortaya konmuştur. Üçüncü bölümde literatür araştırmasından elde edilen örnekler incelenmiş, minimal konut mobilyalarında olması öngörülen nitelikler belirlenmeye çalışılmıştır. Çeşitli kaynaklarda karşılaşılan konuyla ilgili örnekler bu bölümde tartışılmıştır. Dördüncü bölümde, araştırmada izlenen yol açıklanmıştır. Bu bölümde, hem yazınsal yapıt araştırmasında, hem anket çalışmasında kullanılan metod belirtilmiştir. Yazınsal yapıtların nasıl seçildiği, anket formunu tanıtımı ve anket çalışmasının nasıl gerçekleştirildiği açıklanmıştır. Beşinci bölümde, yazınsal yapıtların incelenmesi ile elde edilen veriler sunulmuştur. Bu araştırmada kaynak olarak çeşitli romanlara baş vurulmuş, yatak odasında gerçekleştirilen eylemler ve burada bulunan mobilyalara özgü ilişki ve nitelikler belirlenmeye çalışılmıştır. Yazınsal yapıtlarda geçen ilgili kısımlar, tablolara dönüştürülerek aktarılmıştır. Ayrıca, belli başlı mobilyaların tanımları yine bu bölümde yapılmıştır. Altıncı bölümde, anket çalışmasında elde edilen bulgular tablolar halinde verilmiş ve değerlendirmeleri yapılmıştır. Anket çalışmasına ait bu bulgular dört bölümde incelenmiştir. İlk bölümde araştırmaya katılan insanlara ait demografik veriler değerlendirilmiştir. Anket çalışmasına ait bulgular ve değerlendirme ikinci kısımada yapılmış, yatak odasında gerçekleştirilen eylemlere ait veriler değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde yatak odası mobilyalarının özellikleriyle ilgili bulgular incelenmiştir. Son olarak, yapılan gözlemlerin sınanmasına yönelik veriler değerlendirilmiştir. Yedinci bölümde, yazınsal yapıt araştırması ve anket çalışması sonucunda ulaşılan sonuçlar açıklanmıştır. Minimal konutlar için yapılacak mobilya tasarımına bazı öneriler getirilmiş, konuyla ilgili gelecekte yapılabilecek araştırmalar üzerinde durulmuştur. Ekler kısmında anket formu, örneklemi yapılan konutların planları ve yazınsal yapıt araştırması sırasında yararlanılan eserlerdeki ilgili bölümler yer almaktadır.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Konut, Mobilya, Yatak odaları, Dwelling house, Furniture, Bedrooms
Alıntı