Kıyı Bölgelerinin Yeniden Canlandırılması,haydarpaşa Limanı Ve Çevresi Örnek Alanı

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-01-04
Yazarlar
Ünal, Yasin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Dünyada çöküntü alanlarına dönüşmekte olan kıyı bölgeleri ile işlevini yitirmekte olan kent limanlarının kente katılması için canlandırma çalışmalarına büyük önem verilmektedir. Değişen politikalar nedeniyle önem kazanan kıyı bölgeleri üzerinde yapılan çalışmalar kamu yapısında, özel sektörde, akademisyenlerde ve halk üzerinde büyük heyecan oluşturmuştur. Bu politikalar; ekonomik gelişim, sosyal ve kültürel gelişim, teknolojik gelişim, ekolojik gelişim ve gelişen ulaşım politikalarıdır. Bu politikaların sonucunda meydana gelen değişmeler insanların kıyı bölgelerine olan taleplerini arttırmıştır. Tarihi potansiyele sahip terk edilmiş bu mekânların yeniden kazanılmak istenmesi ve kopan kent-kıyı ilişkisinin tekrar kurulmak istenmesi bu çalışmaların başlıca nedenlerindendir. Kentlerin kıyı alanlarında ve genellikle kenti yeniden tanımlayan kentsel dönüşüm çalışmalarında yükselmenin ele alındığı bu çalışmada, dünyanın birçok kentinde yapılmış ve yapılmakta olan kıyı alanı geliştirme projelerini, projenin ortaya çıkış nedenini, proje kapsamını, organizasyon modeli ve sonuçları yönüyle incelenerek, birbiriyle olan ortak özelliklerini ve farklılıklarını ortaya koymak ve İstanbul gibi dünyanın büyük ve tarihi kentleri arasında yer alan bir kıyı kenti için de son zamanlarda yapılan ve yapılması düşünülen kıyı yenileme çalışmalarını irdeleyerek, diğer kentlerde yapılanlarla bir karşılaştırma yapılması, olarak belirlenmekte ve belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmanın kapsamı belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada, kıyı bölgelerinin gelişim ve değişim süreçlerinin incelenmesi, son yıllarda bu tür bölgeler üzerinde yapılan proje çalışmalarında yükselme faktörünün etkisinin irdelenmesi ve Haydarpaşa Limanı ve çevresi örnek alanının yeniden canlandırılıp İstanbul’un aktif hayatına katılması için geleceğe yönelik durum değerlendirmeleri yaparak ve öneriler getirilmiştir.
Great importance is attributed around the world to regeneration efforts to provide for the incorporation into cities of coasts and coastal regions, which are turning into areas of regression, and of city Ports, which are currently gradually declining in functionality. Efforts pertaining to coastal regions, whose importance have increased by reason of changing global policies, generated great excitement in private sector, academic circles and the public. These comprise policies regarding economic development, social and cultural development, technological development, ecological development and advance transportation. The changes effectuated as a result of these policies led to an increase in the demand of people for coasts and coastal regions. The primary grounds for these efforts are the desire to recover these abandoned places that possess historical potential and the will to re-establish the currently broken city-coast connection In this paper discussing growth in coastal regions and in urban transformation efforts which generally re-defines the city; coastal region development projects held in past and present, reasons creating the need for these projects, scope of the projects, organization models and results are being analyzed. By defining the similarities and differences of these projects, and by analyzing the recent and coming coast renewal efforts, a comparison with similar projects in other cities is being made. In accordance with the targets aimed as the result of these comparisons, the scope of the study will be defined. Situation assessment and proposals are included in this paper for process analysis of development and changing of the coastal regions, examination of the impact of growth factor in projects for such regions, and for the regenerating of Haydarpasa Port and bringing it in to the active life of Istanbul.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Kıyılar, Limanlar, Kentsel Tasarım, Yüksek Binalar, Haydarpaşa Limanı, Coasts, Ports, Urban Design, High Buildings, Haydarpasa Port
Alıntı