FBE- Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 797
 • Öge
  Examination of the links between communication and environment in urban areas and their change in the digital age
  (Institute of Science and Technology, 2020) Aşar, Nergis ; Kaya Erdem, Meltem ; 637724 ; Department of Landscape Architecture
  People's relationship with their surrounding consist of different links between various elements that inhabits in these environments, and communication is one of the most important action that creates harmony between them. From small communities to crowded urban living, in every scale communication plays an important role. Yet complex organized living systems such as urban environments, increase the amount of communication patterns that people encounter everyday which directly affects human environment interaction. The improvements in technology, has transformed the communication patterns with in the urban content. Even though this transformation is constant, the rapid change in technology especially with mobile device, has accelerated it and allowed new digital realities co-habit with the physical reality. Also digital realities which overcome the restrictions of distance and expand the borders of time and place, re-shape the web of relations that focuses on human and environment relations. Human environment interaction examines relationship patterns of people with their environment. Environment is a dense term that includes other living things, relations, behaviour and culture as cumulation of these relations and behaviours. Furthermore, it defines and transforms the conceptualization of space. The necessity of human environment interaction is directly in relation with the basic needs of human and one of the most important method to achieve this interaction is communication. Communication is an subtle act that can occur in different forms and can be perceived by different senses.
 • Öge
  Yeldeğirmeni Semti kent peyzajının üç boyutlu morfolojisinin incelenmesi
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020) Mutlu, Naime Dilge ; Gürer, Tan Kamil ; 637325 ; Mimarlık Ana Bilim Dalı
  Tarihi geçmişe ve kendine özgü bir kimliğe sahip kentler, hızlı kentleşme, sosyo-ekonomik ve politik yapı gibi birçok değişkene bağlı olarak tarih boyunca sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. Değişimlerin iyi anlaşılması, incelenen kent dokularında geleceğe yönelik çalışmalar için analiz niteliği taşımaktadır. Kentlerin değişimine neden olan faktörlerin ve değişimlerin mekânsal yapıdaki sonuçlarının açığa çıkarılması, kentsel peyzajın sürdürülebilirliği için önem kazanmakta; analiz yöntemi, kent formunu yönetmede güçlü bir araç sağlamaktadır. Tarihsel süreç içerisinde, özellikle kentsel dokuda yoğunluğun artmasına neden olan faktörler; kent kimliğinin ve kent morfolojisinin üç boyutlu yapısında değişimlere neden olarak kent peyzajının dönüşümünü hızlandırmaktadır. Çalışma, kentsel mekânda üçüncü boyutun önemi üzerine hem kentin morfolojik yapısını hem de kent peyzajını yakından ilgilendirdiği için zaman içerisinde kentin kimliğinde yaratacağı nedenler açısından durmaktadır. Çalışma kapsamında, İstanbul'da apartmanlaşma dokusunun görüldüğü ilk bölgelerden biri olan ve tarihsel bir kimliğe sahip Kadıköy-Yeldeğirmeni semti, morfolojik değişimlerin ikinci ve üçüncü boyutta gözlemlenebileceği önemli bir semt olarak ele alınmaktadır.
 • Öge
  Tarihi Topkapı Caddesi'nin Turgut Özal Millet Caddesi'ne dönüşümü ve çevresindeki kültür varlıklarının koruma ve sunumuna yönelik öneriler
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020) Büyükgüllü, Münire Nurgül ; Özdoğan Eres, Zeynep ; 641475 ; Mimarlık Anabilim Dalı
  İstanbul'un çok katmanlı kent dokusu, yangınlar ve depremler başta olmak üzere imar çalışmaları gibi çeşitli etkenlerle şekillenmiştir. Millet Caddesi açılmadan önce ve açılırken, çok sayıda anıt yapı yıkılmıştır. İstanbul'un tarihi dokusunda önemli bir aksı oluşturan cadde, günümüzde kolaylıkla algılanamamaktadır. Bu nedenle, caddenin topluma sunulmasına yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Eski Topkapı Caddesi'nin açılan Millet Caddesi'ne dönüşümünün aktarılması amacıyla 19. yüzyılda ve Erken Cumhuriyet döneminde hazırlanan planlar, 1936 yılında Henri Prost tarafından hazırlanan plan ve Adnan Menderes döneminde gerçekleştirilen imar çalışmaları incelenmiştir. Millet Caddesi ve çevresinin planlanmasında, bir ulaşım omurgası kurarak kentin bağımsız bölgelerini birbirine bağlayacak yeni aksların oluşturulmasını hedefleyen Henri Prost'un hazırladığı Tarihi Yarımada planının etkisi büyüktür. 1950'li yıllarda Adnan Menderes döneminde yürütülen imar çalışmaları, tarihi kent dokusu ve yapılaşmalar sebebiyle yetersiz kaldığı tespit edilen ulaşım sorununu temel almış ve yeni yolların açılmasıyla veya genişletilmesiyle kent dokusunda hızlı bir değişime yol açmıştır. Tarihi Yarımada'nın temel ulaşım akslarından biri olarak planlanan Millet Caddesi, Divanyolu'ndan Ordu Caddesi ile Aksaray'a uzanan aksın devamındaki Topkapı Caddesi'nin genişletilerek Topkapı surlarında iki burç arasından kente giren Londra Asfaltı'na bağlanmasıyla 1958 yılında açılmıştır. Millet Caddesi'nin açılması ile cadde üzerindeki 22 adet anıtsal yapı yıkılmıştır. İmar çalışmaları nedeniyle yitirilen yapıların bir kısmı, yakın çevresinde veya aynı parselde yeri değiştirilerek daha sonraki yıllarda yeniden inşa edilmiştir.
 • Öge
  Mimar Sinan'ın İstanbul'daki camilerinde mahfiller
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1989-02-10) Camay, Nil ; Ögel, Semra ; Mimarlık Tarihi
 • Öge
  Kentsel mekanın, bina kabuğunun katkısı açısından incelenmesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998) Özcan, Nazım Bora ; Uluoğlu, Belkıs ; 75428 ; Mimarlık
  Bu çalışma; bina kabuğunun kentsel mekan ve dış mekan planlamasında yaşayan, canlı, aktivite yüklü bir fiziksel çevre yaratmasına ilişkin bir saptama çalışmasıdır. Bina kabuğu ve onun dış mekanla ilişkisi bu çalışmanın ana öğesidir. Bina kabuğu- kentsel mekan etkileşimi ve bunların örneklerle analizini içeren çalışmamız yedi bölümden oluşmuktadır. Birinci bölümde, çalışmamızın amacı anlatılmakta ve kavramsal çerçeve belirlenmektedir. ikinci bölümde, mekan ve kentsel mekanın tanımlan, sınıflandırmaları yapılmakta ve kentsel mekana ait teoriler açıklanmaktadır. Üçüncü bölüm, kentsel mekanın geçmişten günümüze gelişimini anlatan bir analizi içirmektedir. Dördüncü bölüm, Bina-kentsel mekan ilişkisinin belirtildiği bölümdür. Bina ve bina kabuğunu oluşturan biçimin tanımının ve sınıflandırılmasının yapılmasının ardından bina biçimlenişinin kentsel mekana katkısı; çeşitli açılardan incelenmektedir. Beşinci bölüm, bina kabuğunun dış mekanla ilişkisini ve dış mekana katkısını anlatmaktadır. Bu bölümde Cullen'in kentsel tasarım ilkeleri yeniden yorumlanmaktadır. Altıncı bölüm, bina kabuğu ve kentsel mekan ilişkisinin örneklerle açıklandığı bölümdür. Bu bölümde olumlu örneklerin yanı da olumsuz örnekler de yeralmaktadır. örneklerin incelenmesi sınırlılık, aktivite ve ölçekolmak üzere üç ilke bazında yapılmaktadır.