FBE- Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 794
 • Öge
  Mimar Sinan'ın İstanbul'daki camilerinde mahfiller
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1989-02-10) Camay, Nil ; Ögel, Semra ; Mimarlık Tarihi
 • Öge
  Kentsel mekanın, bina kabuğunun katkısı açısından incelenmesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998) Özcan, Nazım Bora ; Uluoğlu, Belkıs ; 75428 ; Mimarlık
  Bu çalışma; bina kabuğunun kentsel mekan ve dış mekan planlamasında yaşayan, canlı, aktivite yüklü bir fiziksel çevre yaratmasına ilişkin bir saptama çalışmasıdır. Bina kabuğu ve onun dış mekanla ilişkisi bu çalışmanın ana öğesidir. Bina kabuğu- kentsel mekan etkileşimi ve bunların örneklerle analizini içeren çalışmamız yedi bölümden oluşmuktadır. Birinci bölümde, çalışmamızın amacı anlatılmakta ve kavramsal çerçeve belirlenmektedir. ikinci bölümde, mekan ve kentsel mekanın tanımlan, sınıflandırmaları yapılmakta ve kentsel mekana ait teoriler açıklanmaktadır. Üçüncü bölüm, kentsel mekanın geçmişten günümüze gelişimini anlatan bir analizi içirmektedir. Dördüncü bölüm, Bina-kentsel mekan ilişkisinin belirtildiği bölümdür. Bina ve bina kabuğunu oluşturan biçimin tanımının ve sınıflandırılmasının yapılmasının ardından bina biçimlenişinin kentsel mekana katkısı; çeşitli açılardan incelenmektedir. Beşinci bölüm, bina kabuğunun dış mekanla ilişkisini ve dış mekana katkısını anlatmaktadır. Bu bölümde Cullen'in kentsel tasarım ilkeleri yeniden yorumlanmaktadır. Altıncı bölüm, bina kabuğu ve kentsel mekan ilişkisinin örneklerle açıklandığı bölümdür. Bu bölümde olumlu örneklerin yanı da olumsuz örnekler de yeralmaktadır. örneklerin incelenmesi sınırlılık, aktivite ve ölçekolmak üzere üç ilke bazında yapılmaktadır.
 • Öge
  Çocuk ve mekan
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999) Koç, Feryal ; Aydınlı, Semra ; 83083 ; Mimarlık
  Tezin amacı çocuğun istekleri, arzuları ve algılan doğrultusunda çocuğun çevre ile olan etkileşimini belirlemek ve bu etkileşimin bir sonucu olarak mekana verdiği tepkileri, mekan içindeki davranışlarını yorumlamaktır. İnsan-çevre konulu araştırmaların temelinde çevresel algı ve davranış vardır. İkinci bölüm davranış olgusu üzerinde durmaktadır. Davranış, insan ve çevresi arasındaki etkileşimlerin tümüdür ve gereksinmeden kaynaklanır. Algı, duyular yoluyla çevreden bilgi edinme eylemi;davranış ise amaç ve güdüler doğrultusunda algılara cevap verme eylemidir. Algı teorileri temelde ikiye ayrılır; a) Nativist Teoriler; algının doğuştan geldiğine inanırlar. b) Görgül Teoriler; algıda deneyimin rolünü vurgularlar. En çok bilinen algı teorileri; a) Piaget'in Algı Teorisi b) Geştalt Teorisi c) Bilgi-İşlem Teorisi d) Ekolojik Teori e) Toplumsal Mekansal Şema Teorisi, şeklinde sıralanır Üçüncü bölüm mekan kavramını açıklamaktadır. Mekan, insanın insanla, insanın nesneyle, ve nesnenin nesneyle olan ilişkilerinin ifadesidir. Mekan, bileşenleri ve bileşenlerinin fiziksel özellikleriyle bir bütündür. Renk, doku, form gibi fiziksel özellikler mekanın görsel etkinliğinde çok önemlidir. Tüm bileşenlerin bazı ilkeler doğrultusunda düzenlenmesi ve bütüne ait olması, birbirine yabancı ve uyumsuz olmaması, mekan kompozisyonu oluşturur. Dördüncü bölüm çocuk, çocuk ve yetişkinin farkları, çocuğun zihinsel ve algısal gelişimini içerir. Zihinsel gelişimde Piaget'in belirlediği dört dönem vardır. Zihinsel gelişim aşağıdaki dört dönemi içerir, 1. Duyusal-devinimsel dönem, 2. İşlem öncesi dönem, 3. Somut işlemler dönemi, 4. Soyut işlemler dönemi. Oyun ve oyuncağın hem zihinsel hem algısal gelişimde büyük rolü vardır. Oyuncaklar, çocuk mekanlarında önemli bir yer tutar. Çocuktaki mekansal gelişimin temelinde eylem vardır. Mekansal kavramlar algı düzeyinde oluşur, mantıksal bir gelişim izler. Beşinci bölüm, çocuğun sosyalleşme sürecini anlatır. Çocuk bu süreci hem sosyal, hem fiziksel çevrede yaşamaktadır. Çocuğun fiziksel çevresi, temel gereksinmeler etrafında oluşur ve konut, konut yakın çevresi, parklar,oyun alanları ve okulu ile gelişir. Sosyal çevre ise aile, arkadaşlar, öğretmenler, komşu ve IX akrabalardır. Sosyalleşme sürecinde cinsel rol ayırımı önemlidir. Cinsel role bağlı olarak kız ve erkek çocuğun toplumda çok farlı yerlere sahip olduğu görülür. Son olarak Altıncı bölümde daha önceki bölümlerde anlatılan teorik bilgiler iki ayrı anaokulunda 70 çocuk üzerinde yapılan bir alan çalışması ile sınanmıştır. 36 kız 34 erkek çocuğun mekan algıları, gözlem, anket ve biliş haritaları yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Biliş haritalarında topolojik mekan özellikleri, projektif mekan özellikleri ve imaj parametreleri aranmış, elde edilen bulguların cinsiyet, anne babanın eğitim düzeyi ve mesleklerine göre dağılımları belirlenmiştir. Tüm bu çalışmalarla "Çocuk, yetişkinin küçük bir örneği değildir!" savı doğrulanmış ve çocuk ile yetişkinlerin farklı bireyler oldukları görülmüştür. Çocuğun mekan algısının, mekanı kullanım şekli ve süresinin, mekana verdiği tepkilerin, fiziksel boyutlar, bilişsel gelişme, kişisel değişkenlikler, sosyal haklar gibi boyutlarla değiştiği gözlenmiştir. Ayrıca cinsiyetin ve anne babanın eğitim düzeyinin algıda çok önemli bir rolü olduğu belirlenmiştir.
 • Öge
  Kalite yönetiminde şartnameler ve performans şartnameleri
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998) Ercoşkun, Kerem ; Kanoğlu, Alaattin ; 75274 ; Mimarlık
  Bina yapım yönetiminde ana amaçlardan biri "kalite" sağlamaktır. Şartnameler ise asal olarak hedeflenen kaliteye ulaşmak üzere hazırlanan dokümanlardır. Bu bağlamda bina yapım yönetim sürecinin vazgeçilmez aracı konumundadırlar. Yapılan araştırmalar sonucunda görülmüştür ki, şartname hazırlanması ve şartnamenin okunması (kullanılması) bir kültür meselesidir. Yabancı kaynakların incelenmesi sırasında özellikle "Şartname - Specification" anahtar kelimesi ile araştırma yapılmış ve sürekli olarak "Proje Enformasyonu'nun Koordinasyonu - Coordinated Project information" kavramı ile karşılaşılmıştır. Konunun tarihsel gelişimi incelendiğinde ise görülmüştür ki başlangıçta yapılan çalışmalar "Şartnameyi nasıl hazırlayalım?" sorusuna yanıt ararken sonraları "Ortaya çıkan bilgileri ve tecrübeleri nasıl kullanalım ve geliştirelim?" sorusuna yanıt aranmaya başlanmıştır. Şartnameler işte bu bilgi birikiminin ve tecrübelerin yeni projelere yansıtıldığı ve geliştirildiği dokümanlar olarak tanıtılmaktadır. Bu tez kapsamında öncelikle proje enformasyonunun koordinasyonuna yönelik bir model; ülke çapında inşaat endüstrisine hizmet verecek bir veri tabanının omurgasını oluşturacak bir sistem önerisi getirilmiştir. Ayrıca "şartnameler böylesi bir sisteme ne şekilde entegre edilmelidir?" sorusunun cevabı aranmış ve şartname oluşturmaya yönelik bir düzen oluşturulmuştur. Henüz konu tarafımız açısından çok yeni olduğu için konuyu fazla dağıtmamak ve rahat hakim olabilmek için özellikle "Performans Şartnameleri" incelenmiştir. Performans şartnameleri yalnızca kalite sağlamaya yönelik dokümanlardır. Konunun özünde "Kalite" ve "Kalite sağlamaya yönelik yöntemler" yer aldığı için "Kalite Yönetimi"; ve tüm ülke çapında uygulanabilirliği olan bir "Veritabanı" düşünüldüğü için Enformasyon Sistemleri, kavramsal ve nesnel boyutları ile incelenmiştir. Bu konuya ilişkin yapılmış çeşitli çalışmalar ve yaklaşımlar tanıtılmıştır. Daha sonra önerilen modelin işlerliğini gösteren basit bir veritabanı hazırlanmıştır. Bu veritabanı içerisinden, performans şartnamesi içerisinde yer alması gereken standartlar, "Tanımlamaları ve kapsamlan" bağlamında araştırılabilmekte, ve incelenerek uygun görülenleri; belli bir proje ile ilişkili ve oluşturulan modele uygun olarak bir doküman haline getirilebilmektedir.
 • Öge
  Edremit'te sit koruma projesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999) Köprülü, Özlem ; Tanyeli, Gülsün ; 83086 ; Mimarlık
  "Edremit'te Sit Koruma Projesi" adım taşıyan bu çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde bu tezin amacı ve bu amaca yönelik hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflere ulaşabilmek için çok yönlü bir araştırma yapılmış ve mevcut çalışmalardan yararlanılmıştır. İkinci bölümde, çeşitli kaynaklardan derlenen Edremit'in genel tanıtımı yapılmıştır. Bu tanıtımda Edremit'in konumuyla birlikte erken dönemden günümüze tarihsel gelişimi incelenmiştir. Kent dokusunun oluşmasını etkileyen genel faktörler; coğrafi ve jeolojik yapısı, iklimsel özellikleri ve ulaşım durumuyla birlikte ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Aym zamanda Edremit'teki (Balıkesir ve çevresiyle birlikte) sosyo ekonomik değişimler, nüfus dağılımı ve turizm özellikleriyle birlikte değerlendirilmiştir. Sosyo-ekonomik yapımn mekana yansıması olan fiziksel çevre özelliklerini oluşturan kent, camiler, türbeler, hamamlar, medreseler, çeşmeler ve endüstriyel zeytinyağ fabrikaları incelenmiştir. Üçüncü bölüm, Edremit kentsel sit alanının (öneri) tanıtılması ve korunmasına yönelik yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Sit alanında yer alan yapıların işlev, kat sayısı, yapım tekniği, yapım tarihi ve koruma değerlerini içeren çalışmaları kapsamaktadır.Kentsel sit alanının korunması için yapılan resmi çalışmaların ardından sit alam fiziksel doku özellikleri belirtilmiştir. Korumaya yönelik ömek oluşturan Gazi ve Gazi İlyas caddelerine ait plan ve cephe özellikleri saptanmıştır. Eski dokuda neo-klasik mimari özellikler gösteren Rum mimarisinin yam sıra Geç Osmanlı dönemi özellikleri taşıyan Türk mimarisinin örnekleri görülmektedir. Sivil mimarlık örneği bu yapılar; 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl basma tarihlenmektedir. Yapıların mimari özellikleri araştırılırken eski yapı azlığı sebebiyle yalnızca sit alanı içindeki yapıların değerlendirilmesinin yeterli olmayacağı sonucuna varılmıştır. Bu sebepten ötürü Edremit genelinde bir araştırma yapılmış ve araştırmanın sonuçlarına göre cephe ve plan tipolojileri oluşturulmuştur. Kentsel sit alanının sosyal özelliklerini belirleyebilmek amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Bu anket; yapılara ilişkin bilgileri, kullanıcıların sosyal ve ekonomik yapılarını ve bu kişilerin çevrelerine ve korumaya yönelik tavır ve düşüncelerini saptamaya yöneliktir. Çağdaş koruma kavramının en önemli hedeflerinden biri sit alanlarının çağdaş konfor koşullan ile donatılarak günümüz yaşantısına katılmalarını sağlamaktır. Bunu sağlayabilmenin en önemli koşulu kuşkusuz sit alanının geçmiş, günümüz ve gelecekteki konumuyla bütünleşebileceği bir planlamadır. Düzenli ve programlı bir koruma ile hem niteliklerini yitirmemiş ve daha uzun yıllar kullanılması mümkün olan yapılar günümüz konfor koşullan ile donatılıp değerlendirilebilecek, hem de doku arasındaki boşluklara gelecek yeni yeni yapılarla eski dokunun sürekliliği gerçekleşmiş olacaktır. Bütün bu özellikler göz önünde bulundurularak öneri yeni yapılanma koşullan belirlenmiştir. Bu koşullara göre seçilen Gazi ve Gazi İlyas caddelerinde sıhhileştirme çalışmalan yapılmış ve boş parsellere yeni yapı önerileri getirilmiştir. Dördüncü bölümde çalışmanın sonuçlan değerlendirilmiştir.