Melen Projesi Boğaz Geçişinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Jeolojik Modellemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özkan, Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, İstanbul Melen İçme Suyu Sağlama Projesi Boğaz Geçişinin Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak jeolojik modellenmesini hedeflemiştir. Boğaz geçiş tüneli – 135 m kotundan geçecektir. İnceleme alanının temelini Devoniyen yaşlı Kartal Formasyonu oluşturmaktadır. Kartal formasyonunun üzerine Denizel Alüvyon çökeli gelmiştir. Bu çökelin üzerinde ise Açık sarımsı kahverengi-gri, yumuşak-az katı, çok zayıf tabakalanmalı Kolüvyon katmanı gelir. Melen projesi Boğaz Geçişi kısmında Kartal Formasyonu değerlendirilirken deniz geçişlerinde karstlaşma olması riskinden dolayı tabakaların konumunun bilinmesi çok önemlidir. Bunun için tünel açma çalışmaları sırasında ön delgi yapılması faydalı olacaktır. Hazırlanan modeller ile gerçek değerler kullanılarak Melen Projesi Boğaz geçişinin mühendislik Planlaması ve uygun jeoteknik uygulamalar belirlenebilir.
This study aims to prepare geological modelling by using Geo-İnformation Systems of İstanbul Melen Water Supply Project Bosphorus Pass. Bosphorus pass tunnel will be bored at the depth of -135 m. The base of investigation area is formed of Devonian aged Kartal Formation. Above Kartal Formation Sea Alluvion sediments comes. Above this Sea Alluvion sediments, light yellowish, brownish-grey soft and weakly solid, poorly bedded Kolluvion sediments comes. While evaluating the Kartal Formation at Bosphorus pass side of Melen Project the bedding of layers have to be known because of the Karsting problems that may be faced at sea passes. Due to the information above prob drilling during tunnel boring studies will be very useful. The engineering planning and suitable geotechnical applications can be decided by using prepared models and true values.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
jeoloji, coğrafi bilgi sistemleri, modelleme, geology, geographical information systems, modelling
Alıntı