İsteğe Bağlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bileşeninin Türkiye Kapsamında İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bay, Eyüp
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma çerçevesinde, KSS kavramının ilk ortaya çıkışından günümüze kadarki yazın incelenmiş, gelişmeler ve değişiklikler ortaya konmuştur. KSS ve isteğe bağlı KSS kavramlarının gerçekleştirilmesindeki amaçlar, gerçekleştirildikten sonraki sonuçlar belirlenmiş ve görgül bir araştırma ile her bir değişken ölçülmeye çalışılmıştır. “İsteğe bağlı KSS bileşeni kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, gelişmekte olan ülkelerde de kar amacı güdülerek mi yapılıyor, yoksa gelişmiş ülkelerin aksine halen sadece toplum faydası güdülerek, hayırseverlik maksatlı mı gerçekleştiriliyor?” ana sorusuna yanıt bulmak amacı ile oluşturulan soru formu internet aracılığı ile Türkiye’deki kuruluşlara yöneltilmiştir. Araştırmaya 1053 kuruluş temsilcisi katılmış, kuruluşlarındaki KSS faaliyetleri ve genel olarak KSS kavramı hakkındaki kişisel görüşlerini belirtmişlerdir. Yanıtlar değişik analiz yöntemleri ile hipotezlerin testinde kullanılmıştır. Sonuç olarak Türkiye’nin, kültürel yapısı, dini inanışları, gelenek ve görenekleri nedeniyle gelişmiş ülkelerden farklılık gösterdiği, isteğe bağlı KSS bileşeni kapsamında gerçekleştirilen kuruluş faaliyetlerinin hâlen hayırseverlik amacı güdülerek gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca isteğe bağlı KSS bileşeni çerçevesindeki faaliyetlerin gerçekleştirilmesindeki motive edici güçler ve sonrasında gerçekleşen sonuçlar yani getiriler belirlenmeye çalışılmış, ortaya konmuştur. Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetlerin, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, toplu iletişim araçlarının da etkisi ile çeşitli getirilerinin olduğu belirlenmiştir. Kısa dönemde, finansal getirilerin çok düşük olduğu hatta finansal getirinin bulunmadığı karşılaşılan bir başka ilginç sonuçtur.
In this study, the literature which has been developed from the very early days of the CSR concept until today is examined and the improvements and changes are brought up. The goals of carrying out CSR and discretionary CSR concepts and the results of carrying out these concepts are determined and every variable is tried to be measured with an empirical research. The survey that was formed to answer our main question: “Are the activities involving discretionary CSR component made in the developing countries aiming to make profit; or in contrary to developed countries, are they made just for the benefit of the community with a philanthropic purpose?” was directed to the organizations in Turkey via Internet. Representatives from 1053 organizations participated in the research and they stated their opinions about the CSR activities in their organizations as well as their personal opinions about the CSR concept. The hypotheses of our research problem were tested using different analyses methods with the surveys obtained. As a result, it is found out that as a result of Turkey’s cultural structure, religious beliefs and traditions, Turkey differs from developed countries, and organizational activities involving discretionary CSR component are still carried out with a philanthropic purpose. Furthermore, motivative powers regarding to carrying out activities involving discretionary CSR component were tried to be measured. The results, in other words, the benefits of carrying out these activities were determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İsteğe bağlı KSS, Hayırseverlik, Corporate social responsibility, Discretionary CSR, Philanthropy
Alıntı