İstanbul İçme Suyu Havzalarında Arazi Kullanımlarının Su Kalitesine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-03-02
Yazarlar
Özdemir, Adnan Cihat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Su havzalarındaki yapılaşma ile birlikte su kalitesinde değişimlerin olduğu bilinmekle birlikte, arazi kullanımı-su kalitesi ilişkisini açıklayabilecek somut veriler olmadığından sağlıklı plan kararları üretilememekte ve havzalar üzerine tartışmalar sürmektedir. Çalışmanın amacı su havzalarındaki su kalitesinin ve arazi kullanımlarının tarihsel süreç içerisindeki değişimini inceleyerek su kalitesi ve arazi kullanımı arasında nasıl bir ilişki olduğunu tespit edip su havzalarında alınması gereken arazi kullanımı kararları üzerine bir değerlendirme yaparak bilimsel dayanağı olan önerilerde bulunabilmek ve bu tartışmalara farklı bir bakış getirebilmektir.Bu amaç doğrultusunda İstanbul’daki su havzaları örneği ele alınarak üzerindeki arazi kullanımlarından kaynaklanan kirlilik yükleri hesaplanmış ve su kalitesi değerleri ile istatistiksel yöntemlerle karşılaştırılarak aralarındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır.
The changes of land use in watersheds will change its water quality. Because of the absence of concrete datas, that clarify relationship between land use - quality of water, although it is known there are change in quality of water with the urbanization in water catchment areas, reasonable planning decision can not be produced and discussion about water catchment areas are continuing. The main purpose of this study, investigating change in quality of water and land use throughout the history and finding relationship between quality of water and land use. Finding this relationship makes possible an evaluation about decision in land use. Also it helps to make scientific proposals and paves the way for different points of views. With this aim the example of Istanbul watersheds is investigated and pollution loads calculated from land use. Than this data compared with quality of water and relationship between two was tried to evaluate.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Arazi kullanımı, Su kirliliği, Su havzaları, Land use, Water pollution, Watersheds
Alıntı