Algısal Bir Araç Olarak Yaya Bedenin Keşfi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-03-26
Yazarlar
Çelimli, Nevzat Efe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Araştırmanın hedefindeki özne, kent içinde kendine yer bulma çabasındaki yayadır. Yaya ve çevresi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Günümüz mimarlık ortamında, kentlerde yadsınan ve görmezden gelinen durumların açıklanmasında, yayanın şehirdeki pozisyonun kritik bir önemi vardır. Şehrin baskıcı ve yabancılaştırıcı ortamında kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan yaya, bütüncül bir bakış yardımıyla, kent gündeminin birinci sırasına yeniden getirilmelidir. Her ne kadar yaya, kent içinde kendine verileni tüketen kişi olarak birer izleyici statüsünde gözükse de, o kentin görünmeyen aktörü ya da kahramanıdır. Yayanın kentteki algısı, kentlerin anlaşılmasında bugüne kadar olandan farklı bir söylemi barındırır. Yukarıdan yapılan analizler ve araştırmalar yerine, yaşamın içinden gelen, sokak ölçeğindeki durumlardan faydalanarak yapılacak çalışmalar, şehirde yaşayanların kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri demokratik ortamlar yaratacaktır. Bu sayede bulunduğumuz çevreler daha yaşanılır ve anlamlı olacaktır.
The goal of the research subject is the human, who try to locate himself by foot in the city.The walking man and its surrounding can’t be seperated from each other. If you try to explain the ignorance and denial of the city in recent architectural enviroment, the position of the city on foot is critical. Although the walker, the person who consumes within the city was given its status as a viewer, in fact is the invisible actor or hero in the city. The perception of the walker in the city contains a different discourse to explain the city then past knowledge Analysis and research rather than from above, coming from the inside of life, street-scale work to be done to take advantage of the situation, city living more comfortable to express themselves will create a democratic environment. In this way, we have found a more livable environment and makes sense.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Algı, Beden, Duyu, Yürüme, Yaya, Bütüncül Yaklaşım, Taktik, Senaryo, Perception, Body, Sense, Walking, Walker, Holistic Approach, Tactic, Scenario
Alıntı