Kobi’lerin Üstün Yönleri, Büyük İşletmelerin Bu Üstünlükleri İçermesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-01
Yazarlar
Zeren, Duygu Altıntaş
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışması ile yapılan araştırmalar sonucunda belirlenmiş olan küçük organizasyonların üstün özelliklerinin, İstanbul ve Bursa illerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde bulunup bulunmadığı tespit edilerek söz konusu işletmelerin performansına etkileri incelenmektedir. Ayrıca büyük işletmelerin belirlenen özellikleri içerip içeremeyeceği ile ilgili bir bakış açısı yakalamak da amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda günümüz iş dünyası, büyüklüklerine göre işletmeler, dünyada ve Türkiye’deki tarihsel gelişim süreci ve günümüz dünyasında KOBİ’lerin önemi açıklamaktadır. KOBİ’ler ve büyük işletmeler arasındaki farklar ortaya koyularak büyük işletmelerin sorunları ve büyürken yapılan hatalar çerçevesinde KOBİ’lerin üstün yönleri ve küçük işletmelerin büyük işletmelere örnek oluşturması üzerinde durulmaktadır. Büyük işletmelerin KOBİ’lerin üstünlüklerini içererek büyük kalmaya devam edebilmesi için önerilen yeni yönetim modelleri hakkında bilgi verilmektedir. Çalışmanın uygulama kısmında ise anket çalışması ile belirlenen üstün özelliklerin KOBİ’lerde bulunup bulunmadığı, KOBİ’lerin performansına katkı sağlayıp sağlamadığı ve söz konusu özelliklerin büyük organizasyonlara uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin veriler elde edilmekte ve SPSS programında yürütülen istatistiksel analiz çalışmaları ile sonuçlar tespit edilmektedir. Uygulama modeli ve hipotezlerden hareketle elde edilen bulgulara faktör analizi ve Anova uygulanarak değerlendirme yapıldığında; KOBİ’lerin performansına etki derecesine göre sırasıyla müşterilerle doğrudan iletişim, hızlı olma, esneklik ve uyum sağlama, çalışanlarla yakın ilişkiler kurma ve niş pazara yönelme olarak incelenen tüm faktörlerin etkili olduğu ve aynı zamanda faktörlerin varlığının 250 kişiden az çalışana sahip olmadan etkilendiği sonucuna varılmıştır. Son olarak sonuçların teoride elde edilen bilgilerle ve yeni yönetim modelleriyle birlikte değerlendirmesi yapılmaktadır.
In this study it is confirmed that advantages of small organizations which are determined with the help of researches, are found in small and medium sixed enterprises in İstanbul and Bursa or not and than the effects of these advantages on the firms’ performance is investigated. Also one of the aims of this study is to have a view of big organizations can involve these advantages or not. According to these aims information is given about today’s business world, then organizations according to their sizes, historical development in the world and Turkey and importance of SMEs are explained. Differences between SMEs and big businesses are displayed and in the frame of big businesses’ problems and growing faults, the advantages of SMEs and epitomizing to big businesses are asserted. Information is given about the new management techniques which provide big businesses both involve the advantages of SMEs and still being big. In the application part, data are gained about existence of advantages, the effects on performance of SMEs and applicability of these advantages on big organizations by the help of survey. These data are statistically analyzed in SPSS with Factor analysis and Anova by using the model and hypothesis. According to affect degree on performance the factors are sorted as direct communication to customers, being fast, being flexible, close relationships with workers and niche marketing. These factors also effected from having workers less than 250. At last the results are evaluated with theorical findings and new management models.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
KOBİ, Üstünlükler, Yeni Yönetim Modelleri, SME, Advantages, New Management Models
Alıntı