Rekabet Ortamında Otomotiv Sanayinin Yerseçimi Yönlendiricileri Ve Mekansal Etkileri İstanbul Metropoliten Alan Ve Yakın Çevresi Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-01
Yazarlar
Entemiz, Gökçe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışmanın temel amacı; küreselleşmenin yarattığı etkiyle şekillenen rekabet ortamında, otomotiv sanayinin yerseçimi yönlendiricilerinin ve mekansal etkilerinin İstanbul Metropoliten Alan ve Yakın Çevresi’nde yer alan Mercedes Benz Türk ve AIOS örneklerinden yola çıkılarak çözümlenmesidir. Literatür araştırmasıyla, otomotiv sanayi sistemi ve bileşenleri; bu bileşenleri etkileyen faktörler ortaya koyularak araştırma kurgusu geliştirilmiştir. Firma yetkilileri ile mülakatlar yapılarak, otomotiv sanayi yerseçimi kriterleri ve ana sanayi firmalarının yarattığı doğrudan mekansal etkiler çözümlenmeye çalışılmıştır. Sonuç bölümünde; kavramsal çerçeve ve araştırma kurgusundan yola çıkılarak, otomotiv sanayiye ilişkin yerseçimi yönlendiricileri ve önem sırasına yönelik değerlendirme yapılarak, Türkiye’de otomotiv sanayinin optimum koşullarda performans gösterebilmesi adına öneriler geliştirilmiştir.
The main objective of the research is to find out the location determinants and spatial effects of the automotive industry by two researching units located in Istanbul Metropolitan Area and its surroundings, which are Mercedes Benz Türk and AIOS, in competition environment that are effected by globalization. By the literature review, the general automotive industry’s structural components and the factors effecting these components has been evaluated and research design has been developed. Data was collected by in-depth interviews with firm authorities to find location determinants of the automotive industry and its spatial effects. In the conclusion part of the study, through conceptual framework and research design, location determinants of the automotive industry and their rankings according to their importance has been evaluated. Eventually, policy tools has been defined for the automotive industry in order to perform in the optimum conditions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Otomotiv sanayi, Yerseçimi yönlendiricileri, Mekansal etkiler, İstanbul Metropoliten Alan, Automotive industry, Location determinants, Spatial effects, Istanbul Metropolitan Area
Alıntı