Peyzaj Düzenlemelerinde Bitkisel Tasarım: Bahçeşehir Doğa Parkı Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Erbaş, Ebru
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, peyzaj mimarlığında çok önemli bir yere sahip olan bitkilerle nasıl tasarım yapılacağı hakkındadır. Bitkisel tasarımın görsel ve mekansal kalitesi, onun estetik anlamda başarısını sağlayan birincil etkendir ve bu sebeple bu çalışma bitkilerin işlevsel anlamda tasarımda kullanılmalarının yanısıra, mimari ve görsel özelliklerinin de sistematik bir şekilde incelenmesini ve böylelikle bitkilerin tüm potansiyellerini üç boyutlu bir tasarım aracı olarak açığa çıkarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, tasarım için bitkileri araç yapan özellikleri keşfetmenin yanısıra tasarım disiplinleri arasındaki ortak ilkelerin bitkisel tasarıma da uygulanabileceğini göstermektedir. Bu kapsamda bitkisel tasarım öğeleri ve görsel kompozisyon ilkeleri açıklanmış ve tüm bu bilgiler ışığında anlatılan “Geriye Doğru Yöntemi” ile bu kavramların tasarıma nasıl uygulanacağı üzerinde durulmuştur. Tezin çalışma alanı olan “Bahçeşehir Doğa Parkı” ile ilgili araştırma kapsamında ise açıklanan kriterler değerlendirilerek parkın bitkisel tasarımı işlevsel ve estetik açıdan irdelenmiş ve son olarak da tasarımcılarla yapılan anketlerle profesyonel açıdan parkın görsel kompozisyon ilkelerine uygunluğu ve estetik başarısı değerlendirilmiştir. Alanla ilgili yapılan çalışmaların sonunda, Bahçeşehir Doğa Parkı’nın bitkilendirmesinde, işlevsel, ekolojik ve estetik açıdan bir bitkisel tasarımda başarıya ulaşmak için gerekli kriterlerin büyük çoğunluğunun yerine getirildiği ve buna ek olarak da yapılan iyi uygulama ve bakım çalışması sayesinde parkın bitkilendirme açısından başarıya ulaştığı sonucuna varılmıştır.
This study is about how to design with plants that play an imprtant role in the professions of landscape architecture. The visual and spatial quality of planting design is the primary factor that provides its sucess in the meaning of aesthetic, and so this study is an attempt to examine the architectural and visual qualities of plants systematicly in addition to using them in the meaning of functional and by this way ıt aims to uncover the full potential of plants as a three dimensional medium of design. It also aims to show both what planting design have in common with other design disciplines, as well as to explore the delightful characteristics which make plants a medium for design. In this concept, planting design elements and visual desing principles were explained and how these concepts can be applied through design by “Feed Back Method” was considered. In the investigation of “ Bahçeşehir Doğa Park” which is the study area of this thesis, the planting design of the park in terms of functional and aesthetic was examined by to be evaluated all topics which described in the study and finally the appropriateness of the park to visual design principles and ıts aesthetic success were determined by the questionnaires that were made with desingners. As a result of the studies related to the research area, it is being seen that the planting of Bahçeşehir Nature Park is quite successful by the meaning of all the criteria of planting design.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Bitkisel Tasarım, Bahçeşehir Doğa Parkı, Planting Design, Bahçeşehir Nature Park
Alıntı