Siklohekzen Oksid Türü Makromonomerlerin Sentezi Ve Fotokimyasal Katyonik Polimerizasyonda Kullanımları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İzgin, Öner
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada poli(e-kaprolakton) ve polistiren makromonomerleri siklohekzen tipi alkollerden başlayarak kontrollü polimerizasyon yöntemleriyle sentezlendi. Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu (ATRP) ve Kontrollü Halka Açılması Polimerizasyonu (CROP) polimerizasyon yöntemleri olarak kullanıldı. Bu işlemde, başlangıç maddesinin bir ucu polimerizasyondan zincir büyümesine olanak sağlarken diğer ucu ise epoksidasyon reaksiyonu için bir reaktif grup olarak yer almaktadır. Bir diğer uç epoksidasyona açıkken başlangıç bir uçtan gerçekleşecektir. Elde edilen makromonomerler, siklohekzen oksid gibi düşük molekül ağırlıklı monomerlerin varlığında ve yokluğunda fotobaşlatılmış katyonik halka açılması polimerizasyonunda kullanıldı. Ayrıca, poli(e-kaprolakton) ve polistiren segmentleri taşıyan makromonomerler birbirleriyle bağlandı. Polimerlerin yapısal özellikleri Jel Geçirgenlik Kromotografisi (GPC) ve Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi (NMR)ile incelendi.
In this study, poly(e-caprolactone) and polystyrene macromonomers were synthesized starting from cyclohexene type alcohol by controlled polymerization techniques. In this process, Controlled Ring Opening Polymerization (CROP) and Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) were used as the polymerization methods. The initiation proceeded at the one end of the starting compound while the other was convenient site for the epoxidation. The obtained macromonomers were used in photoinitiated cationic polymerization in the presence and absence of low molecular weight monomers, such as cyclohexene oxide. Moreover, macromonomers possessing poly(e-caprolactone) and polystyrene segments were also utilized without any additional low molecular weight monomerin conjuction with each other. The structrural characteristics of the polymers also were investigated by Gel Permeation Chromotography (GPC) and Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR).
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
CROP, ATRP, Fotobaşlatılmış Katyonik Polimerizasyon, Makromonomer, Kopolimerizasyon, CROP, ATRP, Photoinitiated Cationic Polymerization, Macromonomer, Copolymerization.
Alıntı