Bilişim Teknolojilerinin Banka Şubelerinin Performansına Olan Etkisinin Kaynak Temelli Yaklaşım İle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-11-02
Yazarlar
Çakırtaş, Hikmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bilişim Teknolojileri potansiyelinin firmalara performans avantajı sağlama konusu araştırmacılar tarafından yoğun ilgi görmüş konulardan biridir. Bu ilgi, stratejik BT değerinin ve onun firma performansına etkilerinin araştırıldığı çok sayıda akademik çalışmanın yapılmasına neden olmuştur. Bu çalışma Kaynak Temelli Yaklaşımı temel alarak geliştirmiş olduğu model ile BT’nin üstün banka şubesi performansına olan katkısının altında yatan temel mekanizmaları açıklamayı hedeflemektedir. Kaynak Temelli Teori, firmaların pazarda rekabet edebilmeleri için kaynak ve yeteneklerinin temel oluşturduğunu savunmaktadır. Bu fikirden yola çıkarak, bu tez çalışması bankacılık seköründe Bilişim Teknolojileri kaynak ve yeteneklerinin şube performansını etkileyip etkilemediğini araştırmaktadır. Bu amaçla anket tasarımı yapılmış ve toplanan veriler aracılığıyla kurulmuş olan teorik model Yapısal Eşitlik Modeli kullanılarak test edilmiştir. Sonuçta, BS yeteneklerinin, BT’nin şube öz yetkinliklerine katkı sağlamada etkili olduğu ve şube öz yetkinliklerinde oluşan katkının da şube performansını etkilediği belirlenmiştir.
The potential of providing performance advantage of Information Technology has been an intriguing subject for academicians and practitioners. Therefore, strategic IT value and its impact on performance has been researched in numerous academic studies for years. In this study, resource based view is used to explain the underlying mechanisms about the contribution of information technology on superior bank branch performance. Resource based view is based on the idea that core competencies are the essential items for the firms in order to compete in the market. Drawing from this notion, this study researches the effect of IS resources and capabilities on branch performance. To clarify the relationship between those constructs, a survey instrument was constructed through a process that included past research in strategic management and management information systems. Gathered data by means of survey, were analyzed by using Structural Equation Modeling and conducted hypotheses were tested. As a result, we found that branch performance is influenced by IS capabilities and also IS capabilities are influenced by IS resources.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Stratejik yönetim, kaynak temelli yaklaşım, yapısal eşitlik modeli, banka şubeleri, Strategic management, resource based view, structural equation model, bank branches
Alıntı