Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamasını Etkileyen Temel Başarı Faktörlerinin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tandoğan, Sevgi Nurdan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, KKP uygulamasını etkileyen temel başarı faktörleri üzerinde durulmuş ve bir anket çalışması ile KKP uygulamasının aşamaları sırasında işletmeleri etkileyen temel başarı kriterlerleri, uygulama aşamalarına göre gruplanarak benzer çalışmalar için temel oluşturacak bir model geliştirilmiştir. Yapılan anket sonucunda, firmalar için sistem mimarisinin seçimi, etkin bir proje yürütücüsünün varlığı, KKP uygulaması için gerekli kaynakların tahsisi, uzman danışman desteğinin sağlanması ile hedeflerin net ve açık olması kriterleri diğer bütün uygulama kriterleri arasında en önemli kriterler olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca firmaların ortaklık yapısı, çalışan sayısı ve uygulama süresi gibi özelliklerine göre de KKP uygulaması sırasında etkili olan temel başarı faktörleri bulunmuştur. Bulunan faktörler aşama modeli üzerine de oturtulmuş, her bir aşamada önemli olan faktörler belirtilmiştir.
In this study, basic factors on successful ERP implementation are studied and also basic success criteria during the implementation stages and the differences of criteria based on the firm characteristics. These success factors are grouped due to their stages and developed a model for further researches. According to survey results; architecture choices, asset of a project champion, dedicated resources, use of consultants and clear goals and objectives about ERP are the most important factors among the others. Also effective implementation factors like partnership structure, employee numbers and implementation time of the firms are studied. These factors are yet defined on stage model.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
KKP, Uygulama süreci, Aşama Modeli, ERP, Implementation, Stage Model
Alıntı