Mimarlıkta Ve Endüstriyel Tasarımda Organik Ve Ekspresyonisttik Yaklaşımlar

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Görk, Reyhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, mimarlık ve endüstriyel tasarım disiplinleri değerlendirilirken organik ve ekspresyonisttik terimlerinin anlamları irdelenmektedir. Bu araştırmanın ana teması; ekspresyonisttik mimarlık ve ekspresyonisttik endüstriyel tasarım ile ilişkileri göz önünde tutularak, organik mimarlık ve organik endüstriyel tasarım arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlamaya çalışmaktır. Tüm çalışma boyunca; organik ve ekspresyonisttik terimlerinin gelişimi, var ise anlamlarındaki ayrılık veya benzerlik ayrı ayrı hem mimarlık hem de endüstriyel tasarım tarihsel perspektifi içerisinde vurgulanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda mimarlıktaki organik eğilimin endüstriyel tasarımdaki organik eğilimle eşzamanlı olmadığı görülmüştür. Doğal olarak organik teriminin mimarlıktaki anlamı endüstriyel tasarımda anlaşılan organikten farklıdır. Organik mimarlık ve organik endüstriyel tasarımdaki kronolojik ve anlamsal farklılıklar bir yana, mimarlık disiplininin kendi içinde organik ve ekspresyonisttik terimleri farklı anlamlar taşır. Kısaca, organik mimarlık ile ekspresyonist mimarlık aynı şey değildir. Öte yandan, hem mimarlık ve hem de endüstriyel tasarım alanındaki ekspresyonisttik eğilimlerin eşzamanlı olduğu görülmektedir. Endüstriyel tasarım çerçevesinden bakıldığında organik ve ekspresyonistik terimlerinin aynı anlama geldiği anlaşılmaktadır.
In this study while evaluating architecture and industrial design, the meanings of both organic and expressionistic have been discussed. The main theme of this research is to understand the differences or similarities between organic architecture and organic industrial design and their relation to expressionistic architecture and expressionistic industrial design. The whole study is going to emphasize this distinction and the development of two terms—organic and expressionistic—separately within a historical perspective of industrial design and architecture. This difference has been also seen in their chronology. The period of the organic trend in architecture is not synchronous with the organic trend in industrial design. Naturally, the meaning of organic in architecture differs from the meaning in industrial design. Beside their chronological difference, expressionistic architecture is definitely different from organic architecture according to Wright's understanding. On the other hand, expressionistic trends falls nearly in the same period in both areas and in the end we see that the meaning of organic industrial design has the same meaning with expressionistic in industrial design.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Organik, Ekspresyonisttik, Plastik formlar, Architecture, Industrial Design, Organic, Expressionistic, Plastic Forms
Alıntı