Mekan Hareketlerinin Fiziksel, Topolojik Ve Deneyimsel Bağlamlar Üzerinden İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-02-27
Yazarlar
Başar, Can
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Mekan hareketlerini ele alan bu çalışma, hareketi mekanda görünür kılan ve hareketli mekansal üretimler oluşturmayı sağlayan katmanların neler olduğu sorusu üzerine kurulmuştur. Öncelikle mekansal harekete neden olan sebepleri inceleyen araştırma daha sonra hareketin fiziksel yapısını kavramak adına geometri ve malzeme boyutlarını, sonrasında mekanla kurduğu ilişkiyi anlamak için topoloji boyutunu ve son olarak da kullanıcısı ile oluşturduğu etkileşim ve deneyim boyutlarını ele almıştır. Elde edilen bütün veriler bir kompozisyon havuzunda toparlanarak mekansal hareketlere dair mimari bir harita oluşturulmuştur. Mekan hareketleri, sağladıkları fonksiyonel olasılıkların yanında mekanla kurduğu fiziksel, topolojik ve etkileşimsel ilişkiler çerçevesinden de değerlendirilmelidir. Bu sayede hareketin, mimari alanda sadece fiziksel eylemleri tanımlayan teknik bir terim olmaktan kurtarılması ve kendi konturları olan bir tasarım yaklaşımı haline getirilmesi amaçlanmıştır.
This study has started with the question of what are the layers of movement that enable to create spatial movement or a visible movement in a building part. Primarily the research examines the underlying reasons of spatial movement. In order to understand the physical structure of movement; its geometry and material layers are examined, then within the topology layer its spatial context is examined and lastly in the interaction layer; experimental context of spatial movement and user interrelations are investigated. All the data to be obtained will be collected in a pool in order to create an architectural map that is related with spatial movement. As the movement has a complicated and multidimensional nature, this study throws light on just a part of a big stratification map which generates basic layers of spatial movement. Besides the functional possibilities of spatial movements ; the spatial, experimental and interactional aspects of the phenomenon free the movement from being just a technical or engineering term in architectural field. The study attempts to reform the movement concept as a design approach which has its own borders in architectural field.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Mekansal hareket, hareketin katmanları, hareketin morfolojisi, hareketin geometrisi, hareketin topolojisi, kinetik mimarlık, etkileşimli mimarlık, adapte edilebilir mimarlık, hareketli yapı elemanları, Spatial movement, layer of movement, morphology of movement, geometry of movement, topology of movement, kinetic architecture, interactive architecture, adaptable architecture, movable building elements
Alıntı