Akıllı Binalarda Alt Sistem Değerlendirmesi: İstanbul Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Mangan, Suzi Dilara
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, akıllı binaların tanımı, farklı kişi ve çalışma gruplarının verdiği tanımlar doğrultusunda ele alınmış olup bu tanımları destekleyici doğrultuda akıllı binalara ilişkin genel özellikler, tasarım, yapım, yönetim ve enerji korunumu açısından irdelenerek açıklanmıştır. Yurtdışında yapılmış akıllı bina örneklerine yer verilmiştir. Akıllı binalarda alt sistem değerlendirilmesinde etkili olan sistemler, pasif bina alt sistemleri (ısıtma, iklimlendirme ve aydınlatma enerjisi korunumunda etkili olan doğal ve yapma çevreye ilişkin tasarım parametreleri) ve aktif bina alt sistemleri(HVAC sistemi, elektriksel güç sistemi, aydınlatma sistemi, yangın güvenlik sistemleri, asansör sistemleri, giriş kontrol ve güvenlik sistemleri, bina otomasyon sistemi, haberleşme ve bilgisayar network sistemleri, enerji yönetimi ve izleme sistemleri) olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda, İstanbul’da seçilen 20 akıllı binada yapılmış olan anket çalışması ile akıllı binaların genel bina bilgileri, bina kabuk ve strüktür bilgileri, servis sistemleri ve enerji tüketimleri başlıkları altında elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve seçilen binaların genel tanıtımları yapılmıştır.
In this study, intelligent buildings descriptions are dealed with according to intelligent buildings definitions given by different person and working groups. Supporting these definitions, general qualities of intelligent buildings are explained with design, construction, management and energy conservation subjects. Intelligent buildings examples in foreign countries are given. The effective systems in evaluation of intelligent buildings subsystems, are argued out as passive building subsystems (design parameters of natural and built environment are effective on heating, air conditioning and lighting energy conservation) and active building subsystems (HVAC system, electric power system, lighting system, vertical transportation system, fire protection system, access control and security system, building automation system, communication and computer network systems, energy monitoring and management systems). In parallel with this, questionaire study is applied to selected 20 intelligent buildings in İstanbul. Findings of this study are evaluated according to general building issues, building envelope and structure issues, service systems and energy consumptions. In İstanbul selected 20 buildings’ general qualities are introduced.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
akıllı binalar, enerji korunumu, pasif bina alt sistemleri, aktif bina alt sistemleri, istanbul, intelligent buildings, energy conservation, passive building subsystems, active building subsystems, istanbul
Alıntı