Türk Musikisi Devlet Konservatuarları'nda Musiki Eğitimi

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Çelik, Günay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
TÜRK MUSİKÎSİ DEVLET KONSERVATUARI 'NDA MUSİKİ EĞİTİMİ" konulu tezimiz ile ilgili çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimizde musikimizin eğitimi ve öğretiminde en anlamlı ve önem arzeden kuruluş olarak İ.T.ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı karşımıza çıkmaktadır. 1975 yılında Milli Eğitim Bakanlığı 'na bağlı olarak kurulan ve 1976 'da öğretime başlayan Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, daha sonraları bir ara Kültür Bakanlığı bünyesinde yeralmış, nihayet 1983 yılında da İstanbul Teknik tini ver sitesi' ne bağlanarak, üniversite bünyesi içinde akademik hüviyet kazanmıştır. 17 yıldır hizmet veren bu anlamlı kuruluşun kurulduğu günden bugüne büyük gelişmeler kaydettiği inkar edilemez bir gerçektir. Daha da ileri gideceği muhakkaktır. Ekonomik koşulların iyileştirilmesi, parasal kaynakların çoğaltılması ve yönetmeliklerde bazı düzenlemeler yapı larak konservatuar statüsüne uygunluğunun sağlanması ile musiki eğitimi arzu edilen daha üst düzeye ulaşacaktır. Türk musikisi ancak bu çatı altında her tür tehlike ve tahriklerden uzak, geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe varlığını nesiller boyu sürdürecektir. Ve bu kuruluş, kendisini takip eden ve musikimize hizmet veren diğer kuruluşlara örnek ve önder olacaktır. Konservatuar ' larımızda musiki eğitimini incelediğimizde, tesbit ettiğimiz olumlu ve olumsuz yönler tezimiz içerisinde yer almıştır. Ancak, musikimiz adına olumlu yönlerin ağır bastığı da bariz bir şekilde gözlenmektedir. Bu araştırma musikimiz ve onun eğitimi-öğretiminin parlak bir gelecek vadetmekte olduğunu ve Atatürk'ün arzuladığı düzeye ulaşabileceğini müjdelemiştir.
Having accomplished our studies on the teaching systems of Turkish music in the state conservatory, we happen to come across the "Turkish Music state Conservatory" which is attached to Technical University of Istanbul is the most important foundation in teaching this music. Turkish Music stat3 Conservatory which was firstly established under the authority of the ministry of public Education, has later on been taken over by Ministry of culture with an interministerial agreement and lately been brought under the authority of Istanbul Technical university Rectorate gaining an academic identity. This meaningful institution has served our country for seventeen years and has made a lot of progress mear while and will hopefully make more with in the coming years. Education in the conservatory will be brought to a much betler status after some financial sources have been supplied and some changes in the administration regulations have been made. Turkish music will continue its existance for many more years through "generations and will be kept away from any danger or destruction continuing to be a model and also a leader for the following institutions of its kind. We have tried to study the education system xn our conservatory in relation to its positive and negative points and feel happy because we can clearly notice that the positivenesses are more. This research has also been the bearer of the good news that our music and its teaching systems will soon come to the level which has been desired by our great leader, Atatürk.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
Anahtar kelimeler
Eğitim ve Öğretim, Müzik, Konservatuvar, Müzik eğitimi, Türk sanat müziği, Education and Training, Music, Conservatory, Music education, Turkish art music
Alıntı