Süreç İyileştirmede Cmmı Modelleri Ve Türkiye’de Cmmı Uygulamalarının Durumu

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-10
Yazarlar
Erdoğmuş, Umur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türkiye’de CMMI 3.seviyeyi belgelemiş firma ve kamu kurumlarının tecrübelerinden yararlanarak, ülkemizde CMMI uygulamalarının ne durumda olduğu, bu uygulama sürecinde firmaların yaşadıkları zorluklar ve sağladıkları faydalar ile ülkemizdeki CMMI danışmanlık hizmetleri ile ilgili genel bilgilerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Belirlenen bu amaç doğrultusunda, CMMI 3.seviyeyi belgelemiş bazı firmaların yetkilileri ve bir CMMI danışmanlık firması yetkilisi ile derinlemesine mülakat tekniği uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, CMMI belgesi alma yolunda en kritik etmen olarak, üst yönetimin desteği ön plana çıkmaktadır. Firma üst yönetiminin CMMI uygulamalarına bağlılık göstermesi, inanması, çalışanlarına amacın ne olduğunu açık ve net bir biçimde anlatması ve iyileştirme çalışmalarının bütününü takip etmesi gerekmektedir. Bu değişimi yönetmek ve süreç bilincini oluşturmak için asıl gerekli olan insan odaklı olmaktır. Bir diğer önemli unsur ise, kalıcılıktır. Belli bir seviyeye ulaşmış bir firmanın, alınan belgeye güvenerek tüm iyileştirme çalışmalarını yavaşlatması veya sona erdirmesi kabul edilemez bir durumdur. Sürekli gelişen teknolojilerde her zaman yeni iyileştirme hedefleri konulmalı ve takip edilmelidir.
In this study, by utilizing experiences of the enterprises and public institutions that have certificated third level authorization of CMMI at Turkey, the state-of-the-art applications of CMMI, as well as depiction of difficulties and benefits the companies had during implementation process and additionally revelation of general information about consultancy services regarding CMMI have been inspected. Correspondingly, in-depth interview technique has been conducted to the authorized officers of a consultancy firm and some firms that have third level CMMI authorization. Considering the research results, top management support has taken over as the most crucial factor affecting receipt of CMMI certification. Top management of the company should be devoted to CMMI implementations, should believe in them, should explain the purpose of it to its employers clearly and explicitly and monitor the whole enhancement endeavors. In order to manage this transformation and develop process consciousness, main requisite is to become human-oriented. Moreover, another significant factor is permanence. It is unacceptable when a company that has reached to a certain level slows down the whole enhancement endeavors based on the relief of received certificate. Indeed, in the case of continuously evolving technologies, always new enhancement targets should be defined and tracked.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Süreç iyileştirme, Yazılım süreci, Yazılımda kalite, CMMI, Bütünleşik yetenek olgunluk modeli, Process improvement, Software process, Software quality, CMMI, Capability maturity model integration
Alıntı