Banka Yeniden Yapılandırması Ve Bankacılık Sektöründe Bir Erken Uyarı Modelinin Ampirik Olarak Test Edilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2002
Yazarlar
Topaler, Özay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Finansal sistemlerdeki ve makroekonomik çevredeki değişim ve gelişmeler, tüm dünyada bankacılık sektörünü yeniden yapılanmaya zorlamıştır. Ayrıca, hükümetlerin yürüttüğü ekonomik programlar da, bankaların uzun vadede yeniden yapılanmasını gerektirmiştir. Ülkeler, bankacılık krizlerini çözmede değişik başarı düzeylerine sahip çok farklı yaklaşımlar sergilemektedirler. Liberalleşmenin yürürlüğe girdiği son 20 yıl boyunca, Türk bankacılık sistemi önemli ölçüde büyümüş ve sermaye tabanını artırmıştır. Ancak, ülkenin uzun vadeli makroekonomik problemleri bu potansiyeli sınırlamıştır. IMF ile yapılan son anlaşma ile hükümet, "Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı"nı yürürlüğe koymuştur. Bu programla beraber, bankalar faaliyetlerini yeniden yapılandırma ihtiyacı duymuşlardır. Bu çalışmada, banka yeniden yapılandırması teorik olarak incelendikten sonra, banka yeniden yapılandırmasında ülke deneyimleriyle ilgili bir araştırmaya yer verilmiş ve Türk bankacılık sektöründe bu konudaki gelişmeler incelenmiştir. Son olarak, bankacılık sektöründe bir erken uyarı modeli, lojistik regresyon analizi kullanılarak test edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Banka Yeniden Yapılandırması, Bankacılık Krizleri, Lojistik Regresyon
Changes and developments in macroeconomic environment and financial systems have urged restructuring banks and banking sector all over the world. Also economic programs driven by governments needed banks to restructure in long term. Countries take many different approaches to resolving their banking crisis, with different degrees of success. Since the liberalization took effect over the last two decades, the Turkish banking system has grown considerably and increased its funding base. However, the country's long term macroeconomic problems limited this potential. After the most recent agreement with IMF, the government has been driving the "Banking Sector Restructuring Program". Under this program, banks need to restructure their operations. In this research the concept of bank restructuring is theorically examined, after which a study of country experiences in bank restructuring and developments in the Turkish banking sector are reviewed. Finally, an early warning model in banking sector is tested by using logistic regression. Keywords: Bank Restructuring, Banking Crisis, Logistic Regression
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2002
Anahtar kelimeler
İşletme, Bankacılık sektörü, Bankalar, Erken uyarı sistemleri, Lojistik regresyon analizi, Yeniden yapılanma, Business Administration, Banking sector, Banks, Early warning systems, Logistic regression analysis, Restructuring
Alıntı