Kültür-mekan Etkileşimine Bağlı Şehirsel Doku Farklılaşmaları : Kumkapı-süleymaniye Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Erez, Hale
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kuramsal bilgilerin mekansal oluşumlarla birlikte değerlendirilmesi yoluyla, şehrin genel makroformu üzerinde kültürel ve toplumsal etmenlerin yerleşme dokusuna etkilerini incelenmiştir. Tüm bu etkileşimler ve etkileşimi yönlendiren etmenlerin süreç içindeki değişim ve dönüşümlerinin saptanması için örnek alanlar üzerinde analitik etüt çalışması gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analitik etüt ve yapı envanteri ile, tez çalışmasında hedeflenen; kültürel yapıya bağlı şehirsel mekan farklılaşmasını etkileyen etmenlerin ve yönlendiricilerin belirlenmesi ve geleceğe dönük tespiti için, sosyal ve fiziksel bir altyapı oluşturulmuş; kuramsal bilgilerin uygulamaya dönük veriler elde etmeye olanak sağlaması esasına dayalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
In this study by evaluating the theoretical data together with the spacial formations, the effects of the cultural and social factors on the general macro-form of the city to the texture of the settlements has been examined. In order to determine the changes and the transformations of all these interactions and the factors directing the interaction during the process, analytical research has been made on the sample areas. With the analytical research that is realized and the structural inventory the object of the thesis has been realized. This object is; to form a social and physical structure in order to determine and to establish for the future the factors and the directors affecting the differentiation of the space of the city due to cultural structure; to make a study in order to make the theoretical information give data directed towards application.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Şehirsel mekan, Toplum, Kültür, Urban space, Society, Culture
Alıntı