Planlama Sürecinde Kentsel Tasarımın Tanımı Ve Rolünün Tanımlanması İçin Bir Yöntem Denemesi; Örnekleme Alanı Türkiye

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ayataç, Hatice Karabay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışma, gelişmiş ülkelerde gittikçe gelişen ve genişleyen kapsamı ile yalnızca iyi bir çevre değil fakat aynı zamanda kaliteli kentsel yaşam, kamu yararı gibi toplumsal değerlerle de tanımlanan bir anlama ulaşan ve geniş kapsamlı planlamada ürün değil süreç olarak değerlendirilen kentsel tasarımın gelişmekte olan ülkelerde, özellikle Türkiye'de özgün toplumsal, tarihi, kültürel değerlerin yaşatılmasında kent planlama, kentsel tasarım bütünlüğü içinde uygun bir araç olacağı varsayımı ile geliştirilmiştir. Belirlenen varsayıma bağlı olarak çalışmanın amacı ise, gelişmekte olan bir ülke olarak değerlendirilen ülkemiz için uygun tanımlamayı ve süreci geliştirmektir. Kuramsal çalışmalarla birlikte Türkiye'de mevcut planlama sürecinde kentsel tasarımın yeri ve rolünün tanımlanması için iki aşamalı analiz kapsamında, sürece dahil olan katılım gruplarına (öğretim üyeleri, A karne plancılar, büyükşehir belediyeleri imar ve planlama müdürlükleri, mimar, kent planlama ve peyzaj mimarlığı meslek odaları şube başkanları) belirlenen içerik ve düzeyde soruların yöneltildiği anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen verilerin sıklık dağılımı, çapraz tablolar ve faktör analizi istatiksel yöntemleri ile yapılan değerlendirmeleri ve tezin bütünü ele alınarak, öneriler süreç akış diyagramı kapsamında geliştirilmiştir.
This study, in the developing country with expending and developing content, Urban design is not only a good environment but also a quality of life, it has meaning which is defined with social values as a social benefit and in the comprehensive plan, is evaluated as a process not a product at the same time the urban design has been developed as a hypothesis which can be an appropriate tool for keeping alive cultural values, history and original social values in the developing countries especially in Turkey. The aim of the study, as being dependent on determined hypothesis, has improved appropriate definition a process for our country which is evaluated as a developing country. With the studies of theory, for definition of the function and role of urban design in the present planning process in Turkey; in two analysis containing the study of inquiry that the determined and the different level questions are asked, has been done to sampling groups (educational staff, planners have A licence, the department of Metropolitan Municipality who are interested in urban planning, Chambers of Architects, Urban Planners and Landscape Architects that works in TMMOB) . The frequency of getting data's, crosstables and factor analysis with their statistics methods, the evaluating the whole thesis, the suggestions have been improved in the diagram of process.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Kentsel Tasarım, Kamu Yararı, Kentsel Tasarım Süreci., Urban Design, Public Interest, Urban Design Process.
Alıntı