Tarihi Çevrelerde Çağdaş Bina Tasarımı: Ortaköy Ve Yakın Çevresinde Yeni Bina Uygulamalarının Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güler, Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tarihi nitelikli çevrelerde yapılacak yeni bina tasarımlarının nasıl olması gerektiği ve bu tür çevrelerde tarihi ve kültürel sürekliliğin nasıl sağlanabileceği; mevcut sorunların ortaya konularak çözüm önerilerinin araştırılması tezin amacını oluşturmaktadır. Yeni bina tasarımlarında mevcut tarihi dokunun biçimsel ve somut değerlerinden değil, “öz”ündeki anlamı çağdaş bir anlayışla yorumlayarak yaratmaya çalışmanın ideal ve istenen nitelikte çözümlere götürdüğünü kanıtlamak da amacın başka bir boyutunu yansıtmaktadır. Yapılan literatür araştırmalarıyla elde edilen tüm bulguların mimar ve şehir ve bölge planlamacılardan oluşan bir denek grubuyla, tarihi nitelikli çevrelerde tasarlanan yeni binaların mevcut dokuyla uyumunun tarihi ve kültürel süreklilik bağlamında Ortaköy tarihi kent dokusunda, görsel bir değerlendirme çalışması yaparak incelenmesi ve ileride bu tarz tarihi nitelikli çevrelerde yapılacak yeni bina tasarımları için birtakım ölçütler saptanmaya çalışılmıştır.
The aim of this study is to investigate how to build a new building in historical environments and how to provide historical and cultural continuity in this kind of fields. Another dimension of the aim of this study is to provide an interpretation of the meaning in the essence of historical surroundings instead of commenting the formal and concrete values of historical surroundings, which will always bring ideal and required solutions. After all these inventions that were reached by researching the literature, a visual evaluation in historical urban texture of Ortakoy were done among architects and urban designers. Thus, some criteria were tried to determine to design new buildings for historical environments.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Tarihi Çevre, Çağdaş Bina Tasarımı, Tarihi Süreklilik, Kültürel Süreklilik, Kentsel Kimlik, Çevresel Kimlik, Zıtlık, Taklit, Yorumlama, Yasal Düzenlemeler, Dolgu (Infill), Çağdaş Ek, Tasarım Ölçütleri, Ortaköy, Historical Surroundings, Contemporary Building Design, Historical Continuity, Cultural Continuity, Urban Identity, Environmental Identity, Contrast, Imitation, Interpretation, Lawful Arrangements, Infill, Contemporary Additions, Design Criteria, Ortakoy
Alıntı