Deprem Tehlikesi Altındaki Kentsel Yerleşmelerde Deprem Riskinin Değerlendirilmesi: Cihangir Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Uzer, Evren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, artan kentleşme oranı ile giderek daha önemli bir tehlike haline gelen kentsel alandaki deprem riskinin, kent planlaması ve kentsel tasarım uygulamaları çerçevesinde değerlendirilmesi ele alınmıştır. Bu çalışma konusunun seçilme nedeni, Türkiye’de 30 yıllık bir süre içinde ağırlıklı olarak İstanbul metropoliten alanını etkileyecek bir deprem beklentisi olmasıdır. Çalışmanın amacı, kentsel alanda yıkıcı bir deprem gerçeği karşısında planlama anlamında ne tür değerlendirmeler yapılabileceğini araştırmak ve Cihangir semti için bu konuyla ilgili bir uygulama önerisi getirmektir. Çalışma kapsamında depremin genel etkileri, tarihçesi, Dünyada ve Türkiye’de deprem riski azaltımına yönelik yapılmış çalışmalar ve bu konuyla ilgili yasal çerçeve incelenmiştir. Ortaya konan yöntem ve literatür çerçevesinde edinilen bilgilerin ışığında Cihangir semti için deprem riski değerlendirmesi çalışması yapılmıştır. Değerlendirme aşamasında yapılan önerilerden yola çıkılarak, kullanım, form, konum, kat adedi gibi sınırlamaları ve önerileri içeren bir uygulama önerisi hazırlanmıştır. Çalışmanın sonucunda farklı kentler için yapılan uygulamalardan edinilen sonuçların genel çerçeve anlamında uygulanabilir olduğu ve kent planlaması ve kentsel tasarı süreçlerinde de mimari ölçekte olduğu gibi deprem riskinin azaltımına yönelik çalışma yapılabildiği görülmüştür.
In this study, earthquake risk in urban areas, which is becoming an important danger within the frame of urban planning and urban design applications, is analyzed. The reason for choosing this subject is the expectation of an earthquake in Turkey, which will mainly affect Istanbul metropolitan area in 30 years. The purpose of this study is to make a research on what kind of studies can be made in planning across a devastating earthquake reality and make a sample plan for Cihangir urban area. Within the content of this study, general effects of earthquake, history of earthquake and studies on earthquake risk mitigation in Turkey and all around the world and legal framework about earthquake studies. Within the frame of the method which is defined and analyzed literature, an earthquake risk evaluation study is made for Cihangir district. With the suggestions given in this evaluation process, some limitations and application suggestions are made on use, form, location, and height of the buildings. As a result of this study it has seen that the results drawn out from studies, which are made for different cities, are also applicable and urban earthquake risk mitigation is also made in urban planning and urban design scale as well as architectural scale.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Deprem, Risk Azaltımı, Kent Planlaması, Kentsel Tasarım, Cihangir, Sakınım Planlaması, Earthquake, Mitigation, Urban Planning, Urban Design, Cihangir, Contingency Planning
Alıntı