Doğa- Mimarlık İlişkisi Ve Doğayla Uyumlu Mimari Tasarım Yaklaşımlarıüzerine Bir İnceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güler, Beytullah
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Tezin ilk bölümünde çevresel sorunlar, çevre ‘koruma’ kavramının önemi ve konunun ele alınış sebepleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, doğa tanımı, bileşenleri ve doğa- insan ilişkilerine değinilmiş, Doğu- Batı kültürlerinin doğaya bakış açılarının ışığında mimarideki farklı yansımaları irdelenmiştir. Ayrıca mimari tasarımda doğadan etkilenme biçimleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde, peyzajın, doğa ile dengeli yapı tasarımındaki etkin rolü ve peyzaj mimarisi kapsamında doğal peyzaj- yapı ilişkisine değinilmiştir. Dördüncü bölümde, tarihsel süreç içerisinde Doğa–mimarlık ilişkisi incelenmiş, Ayrıca Modern mimari içerisindeki ünlü mimarların doğaya yaklaşımları, Modern mimarideki Kartezyen Görüş ve Post- modernizm üzerinde durulmuştur. Beşinci bölümde, doğayla uyumlu mimari tasarımda farklı yaklaşımlar konusu altında teori ve manifestolar, Organik Mimari, Yeşil(Ekolojik) Mimari, Sürdürülebilir ve Alternatif Yeşil Mimari yaklaşımları incelenmiştir. Tezin son bölümde ise, mimari tasarımda doğanın önemine değinilmiş ve gelecek yıllardaki tasarımı biçimlendirecek, çevresel sorunlara yanıt verebilecek mimarinin ‘Yeşil Mimari’ konsepti olacağı üzerinde durulmuştur.
In this study, the importance of the environmental problems and the aim of this study are pointed out. In the second part, description of natural components and relationship between nature and human being are mentioned. How Eastern- Western cultures view nature are observed. Furthermore the influences of form in architecture from nature are researched. In the third part the effect of landscape about between nature and the harmony of structural design are examined. In the fourth part relationship between nature and architectural design in historical period are researched. Besides in modern architecture, famous architect’s design who approach in a different way to the nature, Cartesian paradigm in modern architecture and Postmodernism are pointed out. In the fifth part, about subject which comprises the harmony with nature in different designs for architecture are researched with theories, manifestos, organic architecture, green (ecological) architecture, sustainable and alternative green architecture. As a result, the importance of nature are mentioned in architectural design and the new green architecture which will be formed in future, will respond to the environmental problems, are observed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Doğa, Kültür, Mimari, Yeşil, Nature, Culture, Architecture, Green.
Alıntı