FBE- Seramik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 47
 • Öge
  Alümina esaslı dökülebilir refrakterlerin SiC ve C ilavesi ile geliştirilmesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002) Mingü, Kamil ; Özgen, Serdar ; 126677 ; Seramik Mühendisliği
  SiC ve C katkısı ile; pek çok monolitik refrakterin, cüruf korozyonuna ve termal şoka dayanımı artmaktadır. Ancak, bu bileşenler kolaylıkla okside olmakta dolayısıyla yüksek poroziteye ve yapıda zayıflıklara neden olmaktadır. Yüksek fırında ve pik demir taşımada genellikle, oksitleyici olmayan cürufa karşı, yüksek korozyon direnci gösteren AI2O3-SİC-C refrakterleri tercih edilmektedir. Çelik yapımı uygulamalarında oksitleyici cüruflar, SiC ve C içerikli dökülebilir refrakterlerin kullanımını kısıtlamaktadır. Bu çalışmada, SiC ve C içeren Alümina esaslı düşük çimentolu dökülebilir refrakterler incelenmiştir. Çalışma teorik ve deneysel kısımlardan oluşmaktadır. Teorik kısımda AI2O3-SİC-C dökülebilir refrakterlerin çelik endüstrisindeki gelişimi, genel malzeme karakteristikleri ve korozyon mekanizmaları anlatılmıştır. Deneysel kısımda farklı miktarlarda SiC içeren karışımların test sonuçları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Optimum SiC miktarı bulunduktan sonra karbon katkısı miktarı belirlenmiştir. SONUÇLAR: Yapılan kimyasal ve fiziksel deney sonuçlarına göre; AI2O3-SİC-C esaslı dökülebilir refrakter karışımı optimize edilmiştir. Sonuç karışım Tablo 1' de verilmektedir. Çimentonun dehidratasyonu sonucu oluşan su buharının varlığı; oksidan ortamda, örneklerin yüzeylerinde amorf silika tabaka oluşmasına neden olmaktadır. Mukavemette azalma, numunelerin indirgen ortamda sinterlenmesi sonucu düşmüştür. Yapılan Cüruf testinde; karışıma SiC ilavesi ile cüruf geçirgenliği azalmıştır Tablo 1 Optimize edilmiş karışımın bileşenleri.
 • Öge
  Bor Karbür/Silisyum Karbür Kompozitlerin Üretimi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Büyükuncu, M. Güçlü ; Yücel, Onuralp ; Seramik ; Ceramics
  Bu çalışmanın amacı değişen miktarlarda bor karbür ve silisyum karbür içeren kompozitlerin sıcaklıkta sertleşen fenolik esaslı novalak hegzamin reçine katkısıyla preslenerek şekillendirilmesi ve düşük sıcaklıkta sinterlenmesi sonucu elde edilen numunelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi olmuştur. % 0 B4C-% 100SiC, % 20 B4C-% 80 SiC, % 40 B4C-% 60 SiC, %60 B4C-% 40 SiC, % 80 B4C-% 20 SiC, % 100 B4C-% 0 SiC oranlarındaki karışımlar reçine ilavesinden sonra preslenerek şekillendirilmiş ve 180 C’de pişirilmiştir. Deneyler üç farklı seri halinde yapılmıştır. Birinci ve ikinci serilerde hazırlanan karışımlar sırasıyla 127 ve 255 kg/cm2’lik yükler uygulanarak sinterlenmiş ve pişirilmiştir. Üçüncü seride ise daha ince tozlar yine 255 kg/cm2’lik yüklerle sıkıştırıldıktan sonra sinterlenmiştir. Yapılan mekanik ölçümler sonucunda, yapıdaki bor karbür miktarının artmasıyla eğme mukavemeti ve sertlik gibi mekanik özelliklerin düştüğü belirlenmiştir.
 • Öge
  Hızlı Katılaşmış Ötektikaltı Al.si.cu Alaşımlarının Karakterizasyonu
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Atafırat, O.serdar ; Eruslu, Niyazi ; Seramik ; Ceramics
  Atomizasyon, hızlı katılaşmış metal ve alaşım tozlarının üretiminde kullanılan bir metottur. Bu tozlar, geleneksel üretim metotları ile üretilmesi mümkün olmayan ve daha iyi özelliklere sahip tozlardır. Bu tez çalışmasında atomizasyon teknikleri, kullanım alanları ve diğer yöntemlere göre avantajları anlatılmıştır. Geleneksel yöntemle dökülmüş ötektikaltı Al-8Si-5Cu kokil numuneleri ile gaz atomizasyonu ile hızlı katılaşmış Al-8Si-5Cu toz numunelerin, mikroyapı, X ışınları difraksiyonu ve sertlik özellikleri incelenmiş ve ötektikaltı Al-Si-Cu alaşımlarının yapıları araştırılmıştır. Metalografik incelemelerden, gaz atomizasyonu ile hızlı katılaşmış Al-8Si-5Cu toz numunelerde daha homojen bir yapının elde edildiği, soğuma hızına göre değişen tane yapısı, dendiritik ve hücresel dendiritik yapının elde edildiği görülmektedir. Gaz atomizasyonu ile hızlı katılaşmış Al-8Si-5Cu toz numunelerinin, geleneksel yöntemle dökülmüş ötektikaltı Al-8Si-5Cu kokil numunelerine göre daha yüksek sertlik değerlerine sahip bulunduğu, tozlarda, toz boyutu arttıkça yapının daha pürüzlü hale geldiği, X-Işınları ve nokta analizi EDS çalışmalarında ise silisyumun alüminyum matristeki çözünürlüğünün arttığı ispatlanmıştır. Gaz atomizasyonu ile hızlı katılaşmış Al-8Si-5Cu toz numuneleri tane boyutu yönünden birbirleriyle kıyaslandığında tane boyutu küçüldükçe katılaşma hızı arttığı için sertliğin de arttığı görülmüştür.
 • Öge
  Zro2-cao-mgo Esaslı Oksijen Sensörlerinin Üretimi Ve Karakterizasyonu
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Kazcı, Erdem ; Addemir, Okan ; Seramik ; Ceramic
  Bu çalışmada, Kalsiyum dioksit ve Magnezyum dioksit ile stabilize edilmiş farklı karışımlardaki Zirkonya tozları ile oksijen sensör tüplerinin seramik enjeksiyon kalıplama yöntemi kullanılarak üretimi ve karakterizasyonu incelenmiştir. Kullanılan bağlayıcı sistemi ise iki bileşenli olup; temel bağlayıcı sistemin hacimce %95’ini meydana getiren parafindir. Arda kalan kısım ise, seramik toz ile polimer bağlayıcı arasındaki ıslatma özelliklerini geliştirmek için kullanılan oleik asitten meydana gelmiştir. Karışımlar, hacimce %60 oranında bağlayıcı içeriğine sahip olacak şekilde hazırlanmıştır. Şekillendirilmiş parçaların bağlayıcı giderme çalışmalarında iki kademeli bir işlem kullanılmıştır. İlk olarak ham parçaların, deneylerde kullanılan ZrO2 tozu içersine gömülmüş halde bir etüvde 120, 150 ve 180 0C sıcaklıklarda 1, 3, 5 ve 10 saat süreyle tutulması sonucu kılcal çekim mekanizmasıyla kısmen bağlayıcıları giderilmiştir. Arda kalan bağlayıcı ise, toz içerisinden çıkarılıp yüzeyleri temizlenmiş parçaların, düşük bir ısıtma hızında 600 0C’ye ısıtılması esnasında kontrollü olarak parça bünyelerinden termal piroliz mekanizmasıyla uzaklaştırılmalarıyla giderilmiştir. Sinterleme işlemi 1730 0C’de 5 saat olarak gerçekleştirilmiş ve daha sonra sensör tüpleri hızlı bir şekilde oda sıcaklığına soğutulmuştur. Bu tüplerden bir kısmı, yaşlandırma ısıl işlemi için 1420 0C’ye ısıtılmış ve bu sıcaklıkta 4 saat tutulmuştur. Çalışma sonunda, enjeksiyon kalıplama ile üretilen sensörler ticari sensör olarak kullanılabilir.
 • Öge
  Cam Ergitme Fırınında Oksijenli Yanma İle Termal Ve Akış Modeli
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Özler, Hasan Burak ; Özgen, Ö. Serdar ; Seramik ; Ceramic
  Bu çalışma iki bölüm içermektedir. Birinci bölüm de cam fırınlarında kullanılan oksijenli yanma teknolojisi incelenmiştir. Oksijenli yanmanın temel prensipleri ile avantajları ve dezavantajları anlatılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında, sonlu elemanlar yöntemi, ısı iletimi ve bir kab veya boru içerisindeki sıvının akışı için tanımlanmıştır. Bundan sonra, cam fırınlarının ortak sorunu olan fırın içerisindeki sıvı camla temas refrakterlerinde meydana gelen aşınmaya etki ettiği daha önceden bilinen fırın içindeki refrakterlerin ısı dağılımı ve sıvı cam içerisindeki akış hareketleri bir sonlu elemanlar yazılımı olan Ansys ile modellenmiştir. Fırının refrakter yapılarında meydana gelen ısı dağılımı ve sıvı cam içerisindeki ısı dağılımı, akışın hızı ve bu hızın vektörel doğrultuları tesbit edilmiştir.