Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10548
Title: Endüstriyel Ürününün Kişiselleştirilmesi,‘dolmuş’ Örneği
Other Titles: Personalisation Of Industrial Products, ‘dolmuş’ As A Sample
Authors: Bayazıt, Nigan
Öztürk, Ahmet Sertaç
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Design of Industrial Products
Keywords: Kişiselleştirme
Kişi
Tüketim
Farklılaşma
Yabancılaşma
Dolmuş
Kitle Kişiselleştirmesi
Esnek Üretim.
Personalisation
Person
Consumption
Distinction
Alienation
Dolmus
Mass-Personalisation
Flexible-Manufacturing.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Sürekli bir değişim içerisinde olan kişi, bulunduğu çevreye ve topluma yabancılaşmaya başlamaktadır. Yabancılaşma karşısında kendini güvende hissetmek için çevreyle, nesnelerle bağlar kurar. Bulunduğu noktayı diğer noktalardan ayıran insan, bu noktayı farklılaştırmaktadır. Toplu üretim ile ortaya çıkan (çıkarılan) toplu tüketim olgusu insanlar arasındaki gerçek farkları ortadan kaldırarak, belirli modeller ve türdeşliklere indirger. Tüketim, nesnelerin işlevsel pratiği olmaktan çıkarak prestij işlevi, bir göstergeler dizisi haline gelmiştir. Bu noktada otomobil, bireyler için kullanışlı bir simge, kişilik anlatımı için bir araçtır. Otomobil ve trafik, insanlara birbirleriyle karşılaşmadan bir araya gelip, iç içe yaşama imkanı verir. Kullanıcısı tarafından farklı kılınan tek tip ürünler içerisinde ‘dolmuş’ ülkemizde görülen çarpıcı örneklerden birisidir. Toplum içerisinde bireyin içsel bir ihtiyacı haline gelen farklılaşma, kişiselleştirme; tasarımcıların, kullanıcı profilini, onların ihtiyaçlarını doğru tanımlaması ve kullanıcı-ürün ilişkilerinde antropologların, sosyologların ve psikologların (ve diğer sosyal bilimlerin) katılımlarının da önem kazanması gerektiğini gösteriyor. Farklılaşma ihtiyacının giderilmesi yönünde atılan kitle-kişiselleştirilmesi gibi adımlarla ürünün ve üretimin devamlı değiştiği bir ortamda tasarımcının elindeki sihirli değneğini doğru kullanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Person, who is in a lasting evolution, becomes an alien to the environment and society. Individual tries to find links through the objects to feel confident against alienation. Distinction occurs on the process of changing. The concept of mass-consumption comes out with mass-production, omitting the real differences among people, reduces to certain models and species. Consumption departing from being objects’ functional praxis and became a series of signs of prestige. At this point automobile is a practical sign for individuals and a vehicle to express their personality. Automobiles and traffic supplies people to live together without giving chance to meet each other. ‘Dolmus’ as a mass-product which is differentiated by the user, is an attractive example in our country. Differentiation and personalisation which is an inner requirement of the person in a society, points out the importance of defining user needs and user profile by anthropologists, sociologists and psychologists as well as designers. On the steps of satisfying the needs for distinction, the fact that designer should use his/her magic stick on the right way.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/10548
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8154.pdf15.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.