FBE- Elektronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 112
 • Öge
  Karınca koloni optimizasyonuna dayalı yeni bir aritmi sınıflama tekniği
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008-12-24) Nizam, Ali ; Korürek, Mehmet ; 504002252 ; Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
  Bu çalışmada, Elektrokardiyogram (EKG) işaretlerinde ortaya çıkan aritmilerin Karınca Koloni Optimizasyon (KKO) temelli bölütleme teknikleri ile sınıflanması gerçekleştirilmiştir. Kullanılan EKG işaretleri MIT-BIH aritmi veritabanından alınmıştır. Yapılan uygulamada zaman uzayı öznitelikleri ve frekans uzayında Ayrık dalgacık dönüşüm (ADD) öznitelikleri analiz edilmiştir. ADD öznitelik sayısı zaman uzayındaki öznitelikle sayısıyla karşılaştırıldığında çok daha fazla olduğundan Temel Bileşen Analizi (TBA) vasıtasıyla farklı bir uzaya dönüştürülerek boyutları azaltılmış ve en yüksek enerjiye sahip öznitelikler seçilmiştir. Frekans uzayında seçilen bu öznitelikler zaman uzayındaki öznitelikler ile birleştirilerek sınıflayıcıya verilecek toplam giriş vektörü elde edilmiştir. Zaman uzayındaki öznitelikler, frekans uzayındaki öznitelikler ve her iki uzaydaki öznitelikler birlikte olacak şekilde farklı öğrenme ve test kümeleri oluşturularak sonuçlar mukayese edilmiştir. KKO temelli sınıflayıcının başarımını test etmek ve doğrulamak için yapılan çalışmaya paralel olarak öz örgütleme haritası özelliğine sahip Kohonen ağı ve geri yayılımlı yapay sinir ağ sistemleri geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritmaların testi için MIT-BIH veritabanında 360 Hz ile LMII kanalından örneklenen 6 farklı ve önemli aritmi sınıfı kullanılmıştır. Normal sinus aritmi, erken karıncık atımları (?premature ventricular contraction?, PVC), erken kulakçık atımları (?atrial premature contraction?, APC), sağ dal blok (?right bundle branch block?, RBBB), karıncık füzyonu (?ventricular fusion?, F) ve füzyon (?fusion?, f). Sonuçlar incelendiğinde önerilen yöntemin zaman uzayındaki ve frekans uzayındaki özniteliklerin birlikte kullanılması durumunda sınıflama başarımı artırdığı görülmüştür.
 • Öge
  Artımsal yapay sinir ağları kullanılarak ultrasonik görüntülerin bölütlenmesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-12-04) Kurnaz, Mehmet Nadir ; Ölmez, Tamer ; 504982114 ; Biyomedikal Mühendisliği
  Bu çalışmada, ultrasonik (US) görüntülerin bölütlenmesi için iki yeni artımsal yapay sinir ağı (ArÖz ve GArÖz) önerilmiştir. Fourier, kosinüs ve dalgacık dönüşümünü kullanan üç farklı öznitelik çıkartma yönteminin bölütleme başarımlarına etkisi karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Artımsal öz-düzenlemeli ağın (ArÖz) en iyi düğümlerini belirlemek için sıkıştırma temelli bir yöntem bu çalışmada ilk kez önerilmiştir. US görüntülerdeki karmaşık doku dağılımını en iyi temsil edecek düğümleri bulmak ve düğüm sayısını azaltmak amacıyla, genetik algoritmalar ile eğitilen artımsal öz-düzenlemeli ağ (GArÖz) çalışmada ilk kez geliştirilmiştir.
 • Öge
  Çok fonksiyonlu kol protezleri için elektromiyogram işleme sistemi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004-04-15) Koçyiğit, Yücel ; Korürek, Mehmet ; 175760 ; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Öge
  Eğik geliş halinde düzlemsel dalganın üç parçalı rezistif ve kondüktif düzlemden kırınımı
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994-08-24) Yıldırım, Osman ; Büyükaksoy, Alinur ; 39679 ; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
  Bu çalışmada, rezistif, kondüktif ve empedans türünden sınır koşullarına sahip üç parçalı düzlemlerden eğik gelişli düzlemsel dalgaların kırını mı incelenmiştir. Yapılan analiz, "Spektral Iterasyon Tekniği" adı verilen yönteme dayanmaktadır. Bu yöntemin esası, herhangibir ayrıttan kırman alanı incelerken, bir önceki ayrıttan kırman alam gelen alan kabul etmek ve sözkonusu gelen alanın spektral gösterininim kullanarak olayı spektral domende çözmekten ibarettir. Bu yöntem uygulandığında, problem, hangi mertebeden kırınım incelenirse incelensin bir Wiener-Hopf proble mine indirgenir ve ayrıt koşullarının da yardımıyla sözkonusu Wiener-Hopf problemi kolayca çözülür. Tezde, bir ayrıttan ikinci ve üçüncü mertebeye kadar olan kırınımlar, rezistif ve kondüktif hallerde ayrı ayrı incelenmiştir. Sözkonusu incelemede, ardışık kırman alanların uniform asimptotik ifadeleri, yüzey dalgalarının muhtemel katkıları da gözönüne alınarak elde edilmiştir. Rezistif ve kondüktif hallerde elde edilen sonuçların uygun bir kombinasyonu yapılarak üç parçalı empedans düzlemi halindeki sonuçların da kolayca elde edileceği görülür. Elde edilen sonuçlar, sayısal olarak değerlendirilerek sözkonusu sonuçlar grafiklerle tartışılmıştır.
 • Öge
  Elektromagnetik dalgaların çok parçalı ince dielektrik tabakalardan saçılması
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994-11-03) Alkumru, Ali ; İdemen, Mithat ; 39678 ; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
  Bu çalışmada, sonsuz geniş homojen bir uzay içerisinde bulunan iki ve üç parçalı bir dielektrik tabakadan elektromagnetik dalgaların saçılımı ayrıntılı olarak incelenmiştir. Göz önüne alman çok parçalı dielektrik tabaka yaklaşık sınır koşullan yardımıyla modellenmiştir. Bu model, iki parçalı hale ilişkin karma sınır değer problemini bir matrisel Wiener- Hopf denklemine indirgemektedir. Sözü edilen Wiener-Hopf sistemi, çekirdeği Daniele-Khrapkov yöntemi ile faktorize edilerek kesin olarak çözülmüştür. Bulunan bu çözüme dayanılarak alanın yüksek frekanslardaki asimptotik analizi yapılmıştır, iki parçalı probleme ilişkin çözümün integral ifadesi esas alınarak, Spektral İterasyon Tekniği (SIT) ile, üç parçalı problemin asimptotik çözümü elde edilmiştir. Probleme ilişkin değişik parametrelerin saçılan alan üzerindeki etkisini açığa çıkarmak amacıyla bir takım sayısal uygulamalar da yapılmıştır.