15. Ulusal Mekanik Kongresi

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 85
 • Öge
  Altili Grup Silolarin Malzeme Basinci Altindaki Davranişı
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008) Yüksel, S. Bahadır
  Betonarme grup silolar, büyük miktarlarda farklı boyutlardaki daneli malzemelerin silo hücrelerinin içinde olduğu kadar silo hücreleri arasında da depolanmasında kullanılmaktadırlar. Betonarme grup silolarda tasarım kuvvetlerinin hesaplanması, komşu silo duvarları arasındaki süreklilik ve kuvvet aktarımından dolayı zaman alıcı ve zahmetli bir iştir. Bu siloların depolanan malzeme basıncı altındaki davranışı ile ilgili çalışmalar uzun yıllardır devam etmektedir. Ancak bu çalışmaların çok büyük bölümü dörtlü grup silolar ile ilgili olduğundan, bu çalışmada, altılı grup siloların iç yüklemeler altındaki davranışı sonlu elemanlar modellemesi ile araştırılmıştır. Altılı grup siloların kritik kesitlerinde malzeme basıncından kaynaklanan eksenel kuvvetler, kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri kapsamlı bir parametrik çalışma ile hesaplanmıştır. Gerçekleştirilen parametrik çalışmada, silo duvar kalınlığı, kesişim duvarı kalınlığı ve kesişim duvarı uzunluğu değiştirilmiş ve bu parametrelerin tasarım kuvvelerine etkileri araştırılmıştır. Tasarım kuvvetlerini hesaplamak için gerekli olan tasarım formülleri ve tasarım katsayıları ise sonlu elemanlar yönteminin analiz sonuçları kullanılarak elde edilmiştir.
 • Öge
  İlkel Kusurlu Dairesel Plakların Geometrik Doğrusal Olmayan Analizi
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008) Altekin, Murat ; Yükseler, R. Faruk
  Bu çalışmada doğrusal değişen dönel simetrik yük etkisindeki ilkel kusurlu dairesel plakların geometrik doğrusal olmayan analizi sayısal yöntemlerle incelenmiştir. Sabit kalınlıklı dairesel plağın modellemesinde sığ küresel kabuk denklemleri kullanılmıştır. Doğrusal olmayan formdaki sıradan diferansiyel denklemler sonlu farklar yöntemiyle cebirsel denklemlere dönüştürülmüş, doğrusal olmayan yapıdaki cebirsel denklemler de Newton- Raphson yöntemiyle çözülmüştür. Plak kenarı boyunca ankastre (A) ve sabit (S) mesnetlenme durumları incelenmiştir. Yer değiştirme ve kesit tesirlerinin plak üzerindeki dağılımında, ilkel kusur parametresinin ve Poisson oranının etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgular, Kirchhoff-Love plak teorisinin (KLPT) baz alındığı kusursuz dairesel plakların incelendiği çalışmalarla karşılaştırılmış ve uyumlu sonuçlar elde edildiği görülmüştür.
 • Öge
  Tabakali Kompozitlerde Fiber Yönlenme Açisinin Darbe Davranişina Etkisi
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008) İçten, Bülent Murat ; Karakuzu, Ramazan ; Ataş, Cesim
  Bu çalışmada, cam lifi-epoksi kompozitlerinde tabaka sıralanışının darbe davranışına etkileri incelenmiştir. [90/0]₆, [30/0]₆ ve [15/0]₆ şeklinde olmak üzere üç farklı tabakalı kompozit aynı fiber oranları ve tabaka sayısı olacak şekilde üretilmişlerdir. Daha sonra, darbe testi için bu kompozitlerden 100 mmx100 mm boyutlarında numuneler kesilmiştir. Numuneler üzerine düşük hızlı darbe testleri DYNATUP GRC 8200 darbe cihazı kullanarak yapılmıştır. Darbe enerjileri delme oluşuncaya kadar kademeli olarak arttırılmıştır. Darbe cihazı zamana bağlı olarak yük, hız, çökme ve absorbe edilen enerji değerlerini vermektedir. Darbe enerjisi ile absorbe edilen enerji arasındaki ilişkiyi göstermek amacı ile enerji profili yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar, [15/0]₆ kompozitinin yük-çökme eğrisinde maksimum yük değeri civarında geniş olması ve çökmenin fazla olmasından dolayı fazla enerji absorbe etme kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte [90/0]₆ kompozitinin maksimum yük değeri en yüksek olmasına karşın çökme değerinin en küçük olmasının sonucu olarak en düşük enerji absorbe etme kapasitesine sahip olduğu görülmüştür.
 • Öge
  Ağırlığı Dikkate Alınan Kirişlerde, Genişletilen Euler Hiperbolünün, Analitik Ve Nümerik Yöntemle İncelenmesi
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008) Pekbey, Yeliz
  Eksenel basınca maruz kirişlerin kritik burkulma kuvvetleri, 1744 yılında Euler tarafından, çubuk ağırlığı ihmal edilerek, sabit enine kesit kabulü altında yapılmıştır. Euler tarafından bulunan sonuçlar, kritik normal gerilme ile çubuk narinlik derecesi arasındaki bağıntıyı veren Euler Hiperbolü yardımıyla ifade edilmektedir. Ozdamar (1997), yapmış olduğu çalışmasında, ağırlığı dikkate alınan ve her iki ucundan basit mesnetlenmiş bir kiriş için, boyutsuz kritik burkulma kuvveti ile boyutsuz çubuk boyu arasındaki ilişkiyi bularak Euler Hiperbolünü çelik ve bakırdan imal edilen çubuklara genişletmiştir. Bu çalışmada ise, çubuk enine kesitinin, çubuk boyunca değişmediği kabul edilerek, ağırlığı dikkate alınan her iki ucu ankastre mesnetli çubuklar için, Euler Hiperbolü hem analitik hem de sonlu elemanlar yöntemi (ANSYS 10.0) kullanılarak çizilmiştir. Ayrıca, bası kuvvetine maruz ve ağırlığı dikkate alınan çubukların kritik burkulma kuvvetlerini etkileyen faktörler de irdelenmişitir. Kirişin narinlik derecesi artığı zaman, ağırlığın dikkate alınması ile elde edilen malzeme tasarrufu hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlardan, aynı enine kesite sahip ve eşit boyda olan çubuklardan, çubuk elastisite modülünün çubuk malzemesinin özgül ağırlığına oranı büyük olanının, kritik normal gerilmesinin daha büyük olduğu görülmüştür.
 • Öge
  Zaman İntegrasyon Metodlarının Dinamik Kompozit Problemlere Uygulaması
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008) Güzelbey, İbrahim H. ; Erkliğ, Ahmet
  Dinamik kompozit problemlerinin, sonlu elemanlar analizi dolaysız integrasyon yöntemleri olarak bilinen Newmark, Wilson-θ, Merkezi Fark ve Houbolt yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Dinamik kompozit problemleri çözebilecek şekilde iki boyutlu sonlu elemanlarla çözüm programı hazırlanmıştır. İki boyutlu, farklı fiber yönlenme açısına sahip dinamik kompozit problemler çözülmüştür. Sonuçlar ANSYS sonlu elemanlar paket programı ile karşılaştırılmıştır.