15. Ulusal Mekanik Kongresi

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 85
 • Öge
  İlkel Kusurlu Dairesel Plakların Geometrik Doğrusal Olmayan Analizi
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008) Altekin, Murat ; Yükseler, R. Faruk
  Bu çalışmada doğrusal değişen dönel simetrik yük etkisindeki ilkel kusurlu dairesel plakların geometrik doğrusal olmayan analizi sayısal yöntemlerle incelenmiştir. Sabit kalınlıklı dairesel plağın modellemesinde sığ küresel kabuk denklemleri kullanılmıştır. Doğrusal olmayan formdaki sıradan diferansiyel denklemler sonlu farklar yöntemiyle cebirsel denklemlere dönüştürülmüş, doğrusal olmayan yapıdaki cebirsel denklemler de Newton- Raphson yöntemiyle çözülmüştür. Plak kenarı boyunca ankastre (A) ve sabit (S) mesnetlenme durumları incelenmiştir. Yer değiştirme ve kesit tesirlerinin plak üzerindeki dağılımında, ilkel kusur parametresinin ve Poisson oranının etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgular, Kirchhoff-Love plak teorisinin (KLPT) baz alındığı kusursuz dairesel plakların incelendiği çalışmalarla karşılaştırılmış ve uyumlu sonuçlar elde edildiği görülmüştür.
 • Öge
  Altili Grup Silolarin Malzeme Basinci Altindaki Davranişı
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008) Yüksel, S. Bahadır
  Betonarme grup silolar, büyük miktarlarda farklı boyutlardaki daneli malzemelerin silo hücrelerinin içinde olduğu kadar silo hücreleri arasında da depolanmasında kullanılmaktadırlar. Betonarme grup silolarda tasarım kuvvetlerinin hesaplanması, komşu silo duvarları arasındaki süreklilik ve kuvvet aktarımından dolayı zaman alıcı ve zahmetli bir iştir. Bu siloların depolanan malzeme basıncı altındaki davranışı ile ilgili çalışmalar uzun yıllardır devam etmektedir. Ancak bu çalışmaların çok büyük bölümü dörtlü grup silolar ile ilgili olduğundan, bu çalışmada, altılı grup siloların iç yüklemeler altındaki davranışı sonlu elemanlar modellemesi ile araştırılmıştır. Altılı grup siloların kritik kesitlerinde malzeme basıncından kaynaklanan eksenel kuvvetler, kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri kapsamlı bir parametrik çalışma ile hesaplanmıştır. Gerçekleştirilen parametrik çalışmada, silo duvar kalınlığı, kesişim duvarı kalınlığı ve kesişim duvarı uzunluğu değiştirilmiş ve bu parametrelerin tasarım kuvvelerine etkileri araştırılmıştır. Tasarım kuvvetlerini hesaplamak için gerekli olan tasarım formülleri ve tasarım katsayıları ise sonlu elemanlar yönteminin analiz sonuçları kullanılarak elde edilmiştir.
 • Öge
  Fonksiyonel Kademelendirilmiş Küresel Kabukların Burkulma Sonrası Davranışları
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008) Güneş, Recep ; Apalak, M. Kemal ; Taşdemir, H. Abdullah
  Bu çalışma ile fonksiyonel kademelendirilmiş küresel kabukların burkulma sonrası davranışları lineer olmayan sonlu elemanlar metodunu kullanılarak incelendi. Simetri nedeniyle dörtte biri kullanılan model, kenarlarından sabit mafsal ile tuturulmuş ve merkezi tekil bir yüke maruz bırakılmıştır. Fonksiyonel kademelendirilmiş küresel kabuk, kompozisyonu kalınlık boyunca değişen seramik (Al2O3) ve metal (Ni) fazlardan oluşmuştur. Seramik ve metal katmanlar arasında kalan fonksiyonel kademelendirilmiş bölgenin mekanik özelliklerinin kabuk kalınlığı boyunca sürekli olarak bileşenlerin hacimsel oranlarındaki değişime bağlı olarak bir güç kanununa göre değiştiği varsayılmıştır. Lineer olmayan denklemler arc-length metod kullanılarak çözüldü. Fonksiyonel kademelendirilmiş küresel kabukların burkulma sonrası davranışları üzerinde malzeme kompozisyonu, katman sayısı ve kabuk kalınlığının etkileri araştırıldı. Kabuk kalınlığı boyunca artan katman sayısının fonksiyonel kademelendirilmiş kabuğun burkulma sonrası davranışı üzerindeki etkisinin önemsiz olduğu görülürken kompozisyonel gradyantın 0.1’den 10.0’a artırıldığında vurgu stabilitesinin daha belirgin olduğu gözlendi. Ayrıca kabuk kalınlığının artırılması ile vurgu stabilite değerinde önemli ölçüde bir artışın olduğu tesbit edildi.
 • Öge
  Ağırlığı Dikkate Alınan Kirişlerde, Genişletilen Euler Hiperbolünün, Analitik Ve Nümerik Yöntemle İncelenmesi
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008) Pekbey, Yeliz
  Eksenel basınca maruz kirişlerin kritik burkulma kuvvetleri, 1744 yılında Euler tarafından, çubuk ağırlığı ihmal edilerek, sabit enine kesit kabulü altında yapılmıştır. Euler tarafından bulunan sonuçlar, kritik normal gerilme ile çubuk narinlik derecesi arasındaki bağıntıyı veren Euler Hiperbolü yardımıyla ifade edilmektedir. Ozdamar (1997), yapmış olduğu çalışmasında, ağırlığı dikkate alınan ve her iki ucundan basit mesnetlenmiş bir kiriş için, boyutsuz kritik burkulma kuvveti ile boyutsuz çubuk boyu arasındaki ilişkiyi bularak Euler Hiperbolünü çelik ve bakırdan imal edilen çubuklara genişletmiştir. Bu çalışmada ise, çubuk enine kesitinin, çubuk boyunca değişmediği kabul edilerek, ağırlığı dikkate alınan her iki ucu ankastre mesnetli çubuklar için, Euler Hiperbolü hem analitik hem de sonlu elemanlar yöntemi (ANSYS 10.0) kullanılarak çizilmiştir. Ayrıca, bası kuvvetine maruz ve ağırlığı dikkate alınan çubukların kritik burkulma kuvvetlerini etkileyen faktörler de irdelenmişitir. Kirişin narinlik derecesi artığı zaman, ağırlığın dikkate alınması ile elde edilen malzeme tasarrufu hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlardan, aynı enine kesite sahip ve eşit boyda olan çubuklardan, çubuk elastisite modülünün çubuk malzemesinin özgül ağırlığına oranı büyük olanının, kritik normal gerilmesinin daha büyük olduğu görülmüştür.
 • Öge
  Zaman İntegrasyon Metodlarının Dinamik Kompozit Problemlere Uygulaması
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008) Güzelbey, İbrahim H. ; Erkliğ, Ahmet
  Dinamik kompozit problemlerinin, sonlu elemanlar analizi dolaysız integrasyon yöntemleri olarak bilinen Newmark, Wilson-θ, Merkezi Fark ve Houbolt yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Dinamik kompozit problemleri çözebilecek şekilde iki boyutlu sonlu elemanlarla çözüm programı hazırlanmıştır. İki boyutlu, farklı fiber yönlenme açısına sahip dinamik kompozit problemler çözülmüştür. Sonuçlar ANSYS sonlu elemanlar paket programı ile karşılaştırılmıştır.