FBE- Mühendislik Bilimleri Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 77
 • Öge
  Bulanık olmayan veri tabanı sistemleri için bir bulanık sorgulama aracı
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996) Mutlu, Taner ; Ünal, Gazanfer ; 55518 ; Mühendislik Bilimleri
  Bu tez çalışmasında, kesin olmayan ve belirsiz dilsel sorgu cümleleriyle, bulanık olmayan veritabanı sistemleri üzerinde sorgulama yapılmasını sağlayan bir araç oluşturulmaya çalışılmıştır. Bölüm l'de, bulanıklığın tanımı, bilgi ve bulanıklık arasındaki ilişki ve bulanık küme teorisinin ortaya çıkış nedenleri üzerinde durulduktan sonra, bulanık sorgu aracına neden gereksinim olduğuna, değinilmiş ve bulanık sorgu aracından da kısaca bahsedilmiştir. Bölüm 2'de bulanık küme teorisinin temelleri anlatılmıştır. Önce bulanık kümenin tanımı verilmiş, daha sonra bulanık küme işlemleri ve bulanık kümelerin özelliklerinden söz edilmiştir. Bölüm 3'te bulanık mantık konusu işlenmiştir. Önce bulanık mantık ile geleneksel sistemler arasındaki farklar belirtilmiştir. Daha sonra dilsel değişkenler, bulanık önermelerin yapısı ve doğruluk derecelerinin nasıl saptandığı anlatılmıştır. Bölüm 4'te bulanık sorgulamanın önemi üzerinde durulduktan sonra, bulanık sorgu cümlelerinin yapısı ve eşleşme derecelerinin belirlenmesi gösterilmiştir. Bölüm 5'te bulanık sorgu aracı ile ilgili bilgi verilmiştir. Programın genel yapısı anlatılmış ve akışı bir örnekle gösterilmiştir. Daha sonra programın yapısı daha detaylı bir şekilde incelenmiştir.
 • Öge
  Sonlu elemanlar yöntemi ile titreşim analizi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996) Tan, Ayhan ; Tuncer, Celal ; 55592 ; Mühendislik Bilimleri
  Birinci bölümde mühendislikte kullanılan yapılardan. yapıların dinamik ve statik yükler altındaki davranışlarından bahsedilmiştir. ikinci bölümde sonlu elemanlar yöntemi genel hatlarıyla anlatılmıştır. Yöntemin kısa tarihçesi, yöntemin aşamaları, ve uygulama alanları kısaca anlatılmıştır. Uçüncü bölümde Hamilton prensibi ve Langrange denklemleri genel olarak anlatılmıştır. Dördüncü bölümde kirişlerin ve eksenel elemanların enerji ifadeleri, bu elemanların hareket denklemleri ve sınır koşulları bulunmuştur. Beşinci bölümde sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak anlatılan elemanların modları ve frekansları bulunmuştur. Ayrıca Rayleigh-Ritz yöntemi anlatılmıştır. Altıncı bölümde ise zorlanmış titreşimin ana denklemi verilmiş ve periyodik Yüklemeden bahsediliniştir. Yedinci bölümde ele alınan problemler anlatılmıştır. Sekizinci bölümde ise sonuçlar ve değerlendirmeler yapılmıştır. Ekler 'de Ansys5.0 sonlu eleman yazılımı anlatılmış programları ve komutları verilmiş, İncelenen yapılardan kirişin doğal frekansları, mod şekilleri, ve periyodik bir yük altındaki şekil değişimi incelenmiştir. Halkanın ise iç ve dış basınç altında yerdeğiştirmeleri incelenmiştir. Bu incelemelerden elde edilen sonuçlar gösterilmiştir.
 • Öge
  İstatiksel verilerin iki boyutlu grafiksel gösterimi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996) Yananlı, H. Naci ; Tuncer, Celal ; 55824 ; Mühendislik Bilimleri
  Bu çalışmada, eğri ve nesne çizimlerine yönelik olarak, verilerin oluşturulması, analizi ve oluşturulan bu değerlerden yararlanılarak, eğri ve objelerin çizimi ile ilgili çeşitli algoritmalar kullanılmıştır. Verilerin oluşturulması ve analizi aşamasında; bir serinin alacağı değerlerin oluşturulması, bu değerlerin analizinde yardımcı olacak istatistiksel hesaplanmaların yapılması ile ilgili yöntemler uygulanmıştır. Aynı zamanda verilen bir fonksiyonun, bilgisayar tarafından incelenmesi (parse) ve yorumlanması da yapılmıştır. Çalışmada ayrıca, eğri çizimi ile ilgili özellik ve yöntemlerle, obje çizimi ile ilgili matematiksel dönüşümler kullanılarak, bunların bir görüntü ortamında çizimini yapan algoritmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sırasında geliştirilen uygulamada, nesneye yönelik programlama yardıma bir araç olarak kullanılmış ve daha sonraki grafik çizimi ve veri analizi uygulamalarına temel teşkil edebilecek bir sistem kurulmaya çalışılmıştır.
 • Öge
  Nesneye yönelik programlama ve Delphi ile bir kuyumculuk programı
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998) Avitoğlu, Antranik ; Ercengiz, Ali ; 75543 ; Mühendislik Bilimleri
  Bu tez çalışmasında, 80 'li yıllarda geliştirilen ve günümüzde çok yaygın olarak kullanılan bir programlama tekniği olan "Nesneye Yönelik Programlama" (Object Oriented Programming - OOP) tekniği hakkında bilgi vermek, bu teknikle uygulama geliştirme araçlarının en güçlülerinden biri olan Delphi hakkında teorik bilgiler sunmak amaçlanmıştır. Çalışmanın son bölümünde Delphi ile nesneye yönelik programlama (NYP) konusuna bir örnek teşkil etmesi amacıyla Kuyumculuk Otomasyon Programı geliştirilmiş ve Delphi 'nin uygulama yönü ortaya koyulmuştur. Bu çerçevede, çalışmanın üç ana bölümden ibaret olduğu söylenebilir: İlk olarak, nesneye yönelik programlama (NYP) kavramı ele alınmış, NYP parçaları ve NYP ile eski programlama teknikleri arasındaki farklar üzerinde durulmuştur. İkinci olarak, bu tezdeki uygulamayı geliştirmede yararlanılan ve günümüzde nesneye yönelik görsel programlama araçlarının en popüler olanlarının başında gelen Delphi, ayrıntılı bir şekilde örneklerle ele alınmış, Delphi ile NYP tekniği daha da pekiştirilerek anlatılmıştır. Son bölümde de, Delphi ile geliştirilen Kuyumculuk Otomasyon Programı yer almaktadır. İkinci bölümde daha çok teorik bazda kalan Delphi ile uygulama geliştirme konusu, bu uygulama ile somutlaştırılmıştır. Ayrıca bu proje ile veritabanı oluşturma ve veritabanı yönetimi konusunda da bazı teorik ve pratik bilgiler aktarılmıştır. Delphi ile rapor alma teknikleri örneklerle açıklanmıştır
 • Öge
  Telekominikasyon kablo sektöründe pazarlama faaliyetleri
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994) Açıkalın, E. Sema ; Toraman, Ayhan ; 39908 ; Mühendislik Bilimleri
  Bu çalışmanın amacı sanayii malı ile tüketici malı arasındaki farklılıkları ortaya kayarak, bir sanayii malı olan telekomünikasyon kablosunun, yoğun bir rekabet bulunan iç pazarda ve sektörün kurtuluşu olarak görülen dış pazarlardaki pazarlama faaliyetlerinin uygulanmasını görmektir. Çalışma da önce pazarlamanın tanımı yapılarak tüke tim malı ve sanayii malı arasındaki farklar belirtilmiş ve sanayii mallarının pazarlanması ile ilgili genel bil giler verilmiştir. Daha sonraki bölümlerde kablo teri minin tanımı yapılmış ve telekomünikasyon kablasuyla di ğer kablolar arasındaki farkların görülebilmesi amacıyla kabloların sınıflandırılması yapılarak, telekomünikasyon kabloları için detaylı açıklamalar verilirken, diğer kab lolar hakkında genel bilgiler verilmiştir. Kablo sektö rünün Türkiye'deki gelişimi ve bugünkü durumu anlatıldık tan sonra, sektördeki pazarlama faaliyetleri anlatılmış tır.