FBE- Mühendislik Bilimleri Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 22
 • Öge
  Konteyner Taşımacılığında Navlun Hesap Modeli
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998) Elçin, Ayşe Ebru ; Güler, Nil ; 75264 ; Mühendislik Bilimleri ; Engineering Sciences
  Bu tez çalışmasında, konteyner taşımacılığı yapan gemiler için bir navlun hesap modeli oluşturulmuş ve bu model halihazırda serviste bulunan bir gemi için navlun hesabında kullanılmıştır. Bölüm L'de konuya genel bir giriş yapılmıştır. Böhlm 2'de deniz taşımacılığının genel bir tanımı yapıldıktan sonra tramp taşımacılık ve düzenli hat taşımacılığı üzerinde durulmuş,iki taşımacılık anlayışının birbirlerinden ayrılan noktalarına değinilmiştir. Deniz taşımacılığında konteyner kullanımı ve ayrıca konteynerler hakkında detaylı ve açıklayıcı bilgiler de bu bölüme dahil edilmiştir. Gemi maliyetleri ve bu maliyetlerin bileşenleri hakkındaki bilgiler Bölüm 3 'ün kapsamına alınmıştır. Geminin sabit ve değişken masrafları konulan üzerinde durulmuş ve yatırım, işletim, seyir ve yük elleçleme maliyetleri detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Bölüm 4'te Net Şimdiki Değer yöntemi kullanılarak konteyner gemileri için bir navlun modeli oluşturulmuştur. Bu navlun modelinin daha iyi anlaşılabilmesi için paranın zamansal değeri ve nakit akış diyagramları anlatılmış, Net Şimdiki Değer yöntemiyle ilişküendirilmiştir. Son bölüm uygulama bölümü olup navlun değerleri, çeşitli istenen kazanç oranlarında ve çeşitli yatırım stratejilerine göre hesap edilmiştir.
 • Öge
  Nesneye Yönelik Programlama Ve Delphi İle Bir Kuyumculuk Programı
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998) Avitoğlu, Antranik ; Ercengiz, Ali ; 75543 ; Mühendislik Bilimleri ; Engineering Sciences
  Bu tez çalışmasında, 80 'li yıllarda geliştirilen ve günümüzde çok yaygın olarak kullanılan bir programlama tekniği olan "Nesneye Yönelik Programlama" (Object Oriented Programming - OOP) tekniği hakkında bilgi vermek, bu teknikle uygulama geliştirme araçlarının en güçlülerinden biri olan Delphi hakkında teorik bilgiler sunmak amaçlanmıştır. Çalışmanın son bölümünde Delphi ile nesneye yönelik programlama (NYP) konusuna bir örnek teşkil etmesi amacıyla Kuyumculuk Otomasyon Programı geliştirilmiş ve Delphi 'nin uygulama yönü ortaya koyulmuştur. Bu çerçevede, çalışmanın üç ana bölümden ibaret olduğu söylenebilir: İlk olarak, nesneye yönelik programlama (NYP) kavramı ele alınmış, NYP parçaları ve NYP ile eski programlama teknikleri arasındaki farklar üzerinde durulmuştur. İkinci olarak, bu tezdeki uygulamayı geliştirmede yararlanılan ve günümüzde nesneye yönelik görsel programlama araçlarının en popüler olanlarının başında gelen Delphi, ayrıntılı bir şekilde örneklerle ele alınmış, Delphi ile NYP tekniği daha da pekiştirilerek anlatılmıştır. Son bölümde de, Delphi ile geliştirilen Kuyumculuk Otomasyon Programı yer almaktadır. İkinci bölümde daha çok teorik bazda kalan Delphi ile uygulama geliştirme konusu, bu uygulama ile somutlaştırılmıştır. Ayrıca bu proje ile veritabanı oluşturma ve veritabanı yönetimi konusunda da bazı teorik ve pratik bilgiler aktarılmıştır. Delphi ile rapor alma teknikleri örneklerle açıklanmıştır
 • Öge
  Sürekli Sistem Benzetimi Ve Diferansiyel Denklemler İçin Etkileşimli İnternet Ortamında Bir Veritabanı Yöneticisi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Erkan, Özden ; Ünal, Gazanfer ; Sistem Analizi ; System Analysis
  Bu tezde, birbirleri ile etkileşim halinde olan iki farklı sistem geliştirilmiştir. Tezde geliştirilen sistemlerden ilki, sürekli sistemlerin modellendiği ve bu modeller üzerinde benzetim deneyinin tanımlanabildiği, görsel bir modelleme ve benzetim ortamıdır. Geliştirilen ikinci sistem ise, sürekli sistemlerin modellenmesinde kullanılan adi diferansiyel denklemler ve bunların parametrik çözümlerini içeren ve internet ortamında çalışan etkileşimli bir veritabanı yönetim sistemidir. Bir sürekli sistemin matematik modeli, model değişkenleri, model parametreleri ve bu değişkenlerin ve parametrelerin kombinasyonlarından oluşan diferansiyel denklemler içerir. Diferansiyel denklemlerin çözümünün elde edilmesi için internet ortamında yer alan veri tabanına bağlanılır. Eğer, diferansiyel denklemin çözümü varsa, bu çözüm benzetim ortamına aktarılır. Eğer çözüm yoksa, benzetim ortamında sayısal entegrasyon işlemi uygulanarak çözüm fonksiyonunu belirtilen zaman aralıkları için değerleri elde edilir. Modelleme ve benzetim ortamında sadece tek bir sürekli sistemin modeli değil, birden fazla sürekli sistemi alt sistem olarak içeren ve hiyerarşik yapıya sahip sistemin modeli de görsel bir ortamda oluşturulur. Prof. Dr. Tuncer İ. Ören tarafından ortaya atılan ve bir sistemin alt sistemleri arasında giriş- çıkış ilişkilerini ifade eden bağlaşım kavramı detaylı olarak incelenmiştir. Alt sistemler arasındaki bağlaşımlar, görsel modelleme ortamında tanımlanır. Bir sistemin modeli oluşturulduğunda, model benzetim ortamında, bir benzetim programı ile işlenir. Benzetim programı modelin yapısına bağlı olarak, benzetim ortamı tarafından üretilir.
 • Öge
  Yerel Olmayan Sonlu Ortamda Sonlu Farklar Yöntemi İle Bir Boyutlu Dalga Yayılımı Problemi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Özer, Ahmet Özkan ; Oruçoğlu, Kamil ; Mekanik ; Mechanics
  Bu çalışmada yerel olmayan sürekli ortamlar mekaniği çerçevesinde sonlu bir ortamda dalga yayılımı incelenerek uç etkilerinin problem içerine girmesi sağlanmış ve sonlu farklar yöntemi ile sayısal çözümler aranmıştır. Bu amaçla yerel olmayan, uzunluklu, düzgün yoğunluklu, lineer, izotrop, elastik bir ortam ele alınmıştır. İntegro diferansiyel denklem formunda elde edilen hareket denkleminde yerel olmayan etkileri gösteren çekirdek fonksiyonu üçgen formda kabul edilerek işlem yapılmış ve fark diferansiyel denklemleri elde edilmiştir. Bu denklemlerin çözümü için sonlu farklar yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla bölge alt aralıklara ayrılmış ve belirli başlangıç koşulları altında sayısal çözümler elde edilmiştir. Bu sonuçlar yerel teori ile karşı gelen sonlu problem ve yerel olmayan teori ile karşı gelen sonsuz problemin sayısal çözümleri ile karşılaştırılmıştır. Uç etkileri nedeni ile yerel olmayan sonlu problemde ilerleyen dalgaların hızında ve genliğinde kayda değer azalmalar gözlenmiştir.
 • Öge
  Oracle Veri Tabanı Üzerinde Sql Ve Pl/sql Özelllikleri Ve Uygulamaları İçeren Dinamik Bir Yapı Oluşturma Ve Kullanılan Arayüzü Değerlendirme
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Şahin, Yeşim ; Demiralp, Metin ; Sistem Analizi ; System Analysis
  Bu tezde, Oracle veri tabanı ve yazılım araçları kullanılarak, Oracle veri tabanı yönetim dillerinden SQL ve PL/SQL özellik ve komutlarının öğretilmesine yönelik bir ders programı yapısı gerçekleştirilmiştir. Bu yapı SQL ve PL/SQL komutlarını içermekte, butonlar yardımı ile dolaşılan ekranlardan oluşmakta, kullanıcının arka planda veri tabanının çalıştığı uygulamalar yapmasına izin vermektedir. Uygulamaya ölçme ve değerlendirme yapan bir sınav yapısı da dahildir. Bu ders programının yapılmasındaki amaç, Oracle hakkında bilgi edinmek isteyen bireye, Oracle’in temel özelliklerini tanıtmak, bu özellikler ile ilgili uygulamalar yapmak ve sonucunda elde edilen bilgileri ölçmektir. Arka planda veri tabanı tablolarının var olduğu, uygulama içersinde, ekran kontrolleri sağlayan program parçalarının yer aldığı ve birbiri içinden açılan ekranlar yardımı ile Oracle tanıtımı yapan dinamik bir yapı oluşturulmuş, bir sınav sistemi geliştirilmiş ve kullanıcıya uygulamaları deneme olanağı verilmiştir.