FBE- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 193
 • Öge
  Gemilerde squatın incelenmesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996) Yılmazer, Soner ; Taylan, Metin ; 55831 ; Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği
  Gemi boyutlarındaki artış dizayn ve operasyon problemlerine sebep olmuştur. Bu problemlerden bir tanesi ' squat * olarak adlandırılan gemilerin sığ sudaki davranışıdır. Squat nedeni ile gemiler karaya oturabilir veya yaralanabilir. Bundan dolayı squat sonuçlarının dizayn aşamasında gemi mühendisleri, operasyonda ise kaptanlar tarafından bilinmesi önemlidir. Squatı açıklamak için birçok teoriler ve ampirik formüller geliştirilmiştir. Bu çalışmada squatı doğru tahmin edebilmek için teori ve ampirik formüller arasında bir uyum sağlanmıştır. Bunun yanında geminin ana parametrelerinin squat üzerindeki etkisini araştırmak için örnek gemiler üzerinde sistematik çalışmada yapılmıştır. Sonuç olarak, squat tahmini için gemi blok katsayısının, tekne draftının ve gemi hızının önemli parametreler olduğu fikrine varılmıştır.
 • Öge
  Gemi inşa sanayiinde malzeme planlaması
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996) Bayram, Hurşit Oktay ; Odabaşi, A. Yücel ; 55711 ; Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği
  Ekonominin her sektöründe kaynakların daha verimli kullanımı için bugüne kadar çeşitli üretim planlama ve yönetim modelleri geliştirilmiştir. Bu modellerin gemi inşaatı gibi, projelerinin planlanması ve programlanması oldukça zor olan bir alana uygulanması ise özel bir çalışma gerektirir, özellikle üretim süresi ve kalitesi alanlarında dünya piyasalarıyla rekabet edebilecek konuma gelinebilmesi, önemli kısıtlardan öncelikle zamanın efektif kullanımıyla mümkün olacaktır.Bu da malzeme planlamanın önemini daha da artırmaktadır. Bu çalışmada öncelikle, MRP (Material Requirements Planning), MRP II ( Manufacturing Resource Planning), OPT (Optimized Production Technology) ve JIT (Just-in-Time) sistemlerinin incelenmesi yapılmıştır. Bu sistemlerin uygulama alanları ve prensipleri doğrultusunda karmaşık gemi inşaatı projeleri için en uygun sentezin oluşturulması amaçlanmıştır. Üretilen nihai ürüne bağlı olarak şekillenen talep yapısı, envanter yönetimince dikkate alınması gereken diğer önemli bir husustur. Kullanılan veya kullanılacak olan envanter sistemlerinin seçiminde talep yapısının bağımlı veya bağımsız oluşu önemli bir kriterdir. Her iki talep yapısında da öğeler içeren gemi inşaatı sektöründe, öncelikle yapılması gereken, envanter öğelerinin ABC analizi ve Kritik Değer analizi gibi mevcut yöntemler ışığında sınıflandırılmasıdır. Talep yapısı ve envanter sınıfı belirlenen öğeler için kullanılacak envanter sistemleri de işletmenin finansal stratejileri doğrultusunda kolayca seçilebilecektir. Herhangi bir üretim ortamında malzeme planlamasının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle mevcut üretim sisteminin analizinin yapılması gerekmektedir. Yapılan analiz doğrultusunda özellikle iç ortamda ön imalat gerektiren malzemelerin hangi koşullarda hangi sahfalardan geçeceği ortaya çıkarılacaktır. Bu da malzeme akış hızı ve planlanma sürecinin önemli bir girdisi niteliğindedir. Yazar tarafından bu çalışmada üretimi tamamlanmış bir dökme yük gemisinin makina dairesi blokları imalatının analizi yapılmış ve belirlenen proseslerin tamamlanma zamanları üretim ortamı içi malzeme planlaması verileri olarak ortaya konulmuştur.
 • Öge
  Bilgisayar destekli bakım yöntemleri ve gemilerde bakım yöntemi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997) Ayrancı, M. Mahir ; Söğüt, Oğuz Salim ; 66660 ; Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği
  Bu çalışmada bakım yöntemleri etraflıca incelenerek, bilgisayar destekli bakım yöntemleri ve gemilerde bakım yönetimi konusu ele alınmıştır. İkinci bölümde bakım işlevine gerekçe olan arızalar konusu işlenerek arıza çeşitleri tanımlanmıştır. Üçüncü bölümde ise bakım konusuna değinilerek bakım stratejilerinden söz edilmiştir. Dördüncü bölümde bakım yöntemleri sıralanmış ve arıza olduğunda bakım yöntemi açıklanmıştır. Beşinci bölümde ise önleyici bakım anlatılmış diğer bakım yöntemlerinden farkı üzerinde durularak uygulama sonuçlarına geniş yer verilmiştir.Önleyici bakımın ana hedeflerinden biri olan ve gemi makinaları işletme personelini yakından ilgilendiren yağlama yağı ve hidroliklerdeki kirlilik önlenmesinin önemi ve gerekleri üzerinde etraflıca durulmuştur. Altıncı bölümde gemilerde planlı koruyucu bakımın geleneksel uygulaması anlatılmış bölümün ilerleyen kısmında bilgisayar destekli planlı bakıma yer verilmiştir. Yedinci bölümde uyarıcı bakım anlatılmış ve arıza belirleme yöntemleri izah edilmiştir. Makina elemanlarının arıza, tanım ve teşhisinde en büyük ölçüm parametresi olan titreşim gözlemleme konusu geniş olarak açıklanmış, örnekler verilmiştir. Takip eden sekizinci bölümde de, incelenmiş olan bakım yöntemlerinin ışığında entegre bakım açıklanmış, sonuç ve öneriler ise dokuzuncu bölümde yer almıştır.
 • Öge
  Yüksek devirli gemi diesel motorlarında ısı yayılım modelinin etkisi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995) Akmete, Tayfun ; Sağ, Osman Kamil ; 46350 ; Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği
  Yapılan bu çalışma ile amaçlanan çok, silindirli aşırı doldurmalı gemi diesel motorlarının emme ve egsoz manifoldlarıyla birlikte bir bütün olarak modelleyen ve listesi Ek-A ' da verilen bilgisayar programı yardımıyla, farklı ısı yayılım modellerinin 4 veya daha fazla valflı motorlarda (2 emme ve 2 egsoz), motorun işlevsel değerlerine (özellikle güç, basınç, sıcaklık, ortalama efektif basınç, yakıt tüketimi) etkilerini saptamak ve bu yolla motor performansını arttırarak optimum düzeye ulaştırmaktır. Bu çalışmada kullanılan programın teorisi, diesel motorlarının emme ve egzos manifoldlarında meydana gelen zamana bağlı gaz akımının, tek boyutlu, zamana bağlı, gaz zerrecikleri arasında değişken antropiye sahip olarak dalgalar halinde ilerlediği düşüncesine dayanmakta olup, buda enerjinin korunumu, kütlenin korunumu ve momentumun korunumu aksiyomları ile modellenmektedir. Modelleme sonucu elde edilen lineer olmayan hiperbolik kısmi diferansiyel denklemler, Referans [1] ' de detaylı anlatılan Karekteristikler Metodu kullanılarak çözülmekte, çözüm için gerekli sınır koşulları ise Bölüm 5 ' de anlatılan sınır koşulu teorilerinden yararlanılarak temin edilmektedir. Boyutları önceden seçilen yüksek devirli, 16 silindirli, tek pistonlu, direkt püskürtmeli, dört sübaplı, emme ve egzos manifoldlu, aşırı doldurmalı, bir gemi motoru örnek alınarak geliştirilen ve hassasiyeti kanıtlanan bilgisayar programı kullanılarak, söz konusu motora ait orijinal datalar programa uygulanmış, elde edilen termodinamik özellikler ve motora ait işlevsel değerler, programa çeşitli değişik yanma modelleri uygulanması sonucu elde edilen değerlerle karşılaştırılarak güç ve efektif özgül yakıt tüketiminin optimizasyonuna yardımcı olacak bilgiler elde edilmiş, konunun sanayide motorların ön dizayn, dizayn ve üretim safhalarındaki ileriye yönelik yenileştirme ve geliştirme çalışmalarına yardımcı olacağı kanaatına varılmıştır. Yapılan çalışmada çok sayıda yanma modeli uygulanarak incelenmiş, bunlardan seçilen bir bölümüne ait sonuçlar Bölüm 7 ' de irdelenerek Ek-B ' de diyagramlar halinde gösterilmiştir.
 • Öge
  Gemi diesel motorlarında silindir modellemesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990) İçelliler, Suat ; Sağ, Osman Kamil ; 14208 ; Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği
  Bu tezde sunulan çalışma, Gemi Diesel Motorlarında Silindir Modellemesi ve bu modellemenin tek silindirli bir motor için özelleştirilmesidir. Önce, bu konuda bugüne kadar yapılan çalışmaları içeren bir kaynak araştırması yapılmış ve bu çalışmalar hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Tek boyutlu zamana bağlı homentropik olmayan gaz akımı hakkında bilgi verildikten sonra silindir içerisinde enerji dengelenmesi detaylı bir biçimde incelenmiştir. Boru sistemlerindeki süreksiz basınç ve sıcaklıkları tayin etmede kullanılan ve sayısal bir çözüm yöntemi olan Mesh metod hakkında da bilgi verilmiştir. Bu araştırmada sunulan bilgisayar programında modellemesi yapılan diesel motoru sonsuz büyüklükteki bir kontrol hacminden aldığı temiz havayı yine sonsuz büyüklükteki diğer bir kontrol hacmine egzost olarak göndermektedir. Seçilen Ricardo E6 tipi motorun silindiri içerisindeki basınç, sıcaklık, hacim ve toplam kütle değerleri krank açısı artımları için hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Burada krank açısı artımlarının seçimi, araştırmacıların isteğine bırakılmış olup, yapılan bu çalışmada beşer derecelik artımlar seçilmiştir. Tezin son kısmında ise elde edilen eğriler hakkında açıklama ve yorumlar yapılmış olup, elde edilen sonuçlar ile bu konuda gelecekte yapılabilecek çalışmalar için öneriler sunulmuştur.