FBE- Ulaştırma Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 157
 • Öge
  İkinci boğaz köprüsü ve demiryolu tüp tünel geçişi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992) Karadeniz, Zeki ; Evren, Güngör ; 21803 ; Ulaştırma Mühendisliği
  Bu çalışmada Boğaziçi I. çevreyolu, Fatih Sultan Mehmet köprüsü ve ikinci çevreyolu ile BoQaz demiryolu tüp tünel geçişi incelenmiştir. Çalışma on bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, üç alternatifin güzergahları ve istanbul'un ulaşım durumu incelenmiştir. ikinci bölümde alternatifler tanıtılmıştır. içüncü bölümde, her üç elternatif için T. i. G. ' ler hesaplanmşt ir. T. i. G. * ler hesaplanırken KGM' nin ekonomik etüd tabloları kullanılmıştır. Dördüncü bölümde, yolcu zaman deg"eri 1990 yılı için kişi başına milli gelir gözönüne alınarak hesaplanmıştır. Beşinci bölümde, Botjaz geçişinde yükün zaman degeri hesaplanmıştır. Altıncı bölümde, İstanbul için ortalama kaza maliyeti bulunduktan sonra üç alternatif için toplam kaza gideri hesaplanmıştır. Yedinci bölümde, otoyolların işletme ve bakım maliyetleri bulunmuştur. Sekizinci bölümde, TCDD'nin işletme ve bakım maliyetleri her alternatif için ayrı, ayrı incelenmiştir. Dokuzuncu bölümde, alternatiflerde şehir hatlarının işletme ve bakım maliyetleri bulunmuştur. Onuncu bölümde, elde edilen sonuçlar ekonomik açıklar incelenmiştir, incelemede net bugünkü deljer, iç verimlilik oranı ve fayda/maliyet yöntemleri kullanılmıştır.
 • Öge
  Otomobil sahipliğinin modellenmesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992) Özge, Murat ; Gerçek, Haluk ; 21793 ; Ulaştırma Mühendisliği
  Bu çalışmada ulaşım planlamasının anahtar elemanlarından biri olan otomobil sahipliğinin öngörülmesi sorunu incelenmiştir. Türkiye genelinde ve İstanbul'da otomobil sahipliğinin gelişimi için bir model ortaya konmuştur. İlk bölümde, otomobil sahipliğinin tanımı ve önemi vurgulanmış, ulaşım planlamasındaki rolüne değinilmiş, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki farklılıklar ele alınmış ve bir ulaşım politikası aracı olarak otomobil sahipliği sorunu ortaya konmuştur. İkinci bölümde otomobil sahipliğinin modellenmesinde kullanılan başlıca yöntemler incelenmiştir. Üçüncü bölümde Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde modellemede karşılaşılan sorunlar incelenmiştir. Ayrıca otomotiv sektörünün dünyada ve Türkiye'deki durumu da incelenmiştir. Daha sonra bu çalışmada kullanılan veriler ve geliştirilen model açıklanmıştır. Dördüncü bölümde geliştirilen model kullanılarak 2005 yılında Türkiye ve İstanbul'daki otomobil sahipliği değerleri öngörülmüştür. Modelden elde edilen sonuçlar diğer çalışmalardaki öngörülerle karşılaştırılmış ve otomobil sahipliğinin modellenmesine ilişkin yapılması gereken çalışmalar konusunda öneriler getirmiştir.
 • Öge
  Uzman sistemler ve ulaştırma alanında kullanımları
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995) Göktepe, A. Burak ; Gerçek, Haluk ; 46411 ; Ulaştırma Mühendisliği
  Yapay zekanın bir uzantısı olan uzman sistemlerin popüleritesi her geçen gün artmaktadır. Uzman sistemler, yapay zekanın finansal açıdan lokomotifi durumundadırlar. Çok az bir geçmişe sahip olmalarına karşın elde ettikleri başarı hiç de azımsanıcak gibi değildir. Bu başarıyı elde etmelerindeki en büyük pay sahibi, kuşkusuz uygulamaya yönelik olmalarıdır. Uzman sistemlerin temel amacı, insan tecrübelerine dayanan, muhakeme ve sonuç çıkarım aşamalarında bir takım prosedürlerle birlikte insan karar verme yeteneği gerektiren bazı aktiviteleri bilgisayar yardımı ile gerçekleştirmektir. Teşhis, planlama, tanıma, yorumlama, tasarım gibi konularda insan davranışlarını taklit eden uzman sistem çalışmaları yapılmaktadır. Geçmişi son derece az olan uzman sistemlerin ulaştırma alnında kullanımı son 15 seneye dayanır. Fakat bu konuda da oldukça değerli ve yararlı çalışmalar yapılmıştır. Ulaştırma sistemlerinin analizinde, alt yapı kontrolünde, bakım-onarım işlemlerinde, arıza teşhisinde, ağ kontrolü operasyonlarında gibi bir çok konuda yapılmış ve yapılmakta olan uygulamalar vardır. Yapay zekanın bir kolu olan bulanık mantık, belirsiz durumlardaki çıkarım işlemleri için büyük olanaklar sağlamaktadır. Ulaştırma problemleri de günlük hayatın içinden kesitler içerdiği için bir çok belirsiz durum içermektedir. Son yıllarda bu belirsizlikler, 1960'ların ortasında ortaya atılan Bulanık Mantık Teorisi Yardımı ile çözülebilmektedir. Konu ile ilgili çeşitli araştırmalar yürütülmektedir ve bir çok ulaştırma probleminin çözümünde önemli mesafeler alınmıştır. Bu çalışmada, yapay zeka ve uzman sistemler hakkında genel bilgiler verildikten sonra, ulaştırma alanında kullanımları ele alınmıştır. Daha sonra ise belirsizlik ve Bulanık Mantık Teorisi'nin ulaştırma problemlerindeki yeri anlatılmıştır. Son olarak ise, örnek bir uzman sistem tasarlanmış ve değerlendirme yapılmıştır.
 • Öge
  Rayların aşınma analizi ve aşınmayla ilgili formülasyon çalışması
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996) Arslan, Mehmet ; Seçkin, İnal ; 55698 ; Ulaştırma Mühendisliği
  Raylar üzerilerinden geçen dinamik tesirler altında bulunduklarından, sonunda kullanılma özelliklerini yitirirler ve bu nedenle değiştirilmeleri gerekir. Bu zararlı etkiler gittikçe rayların yuvarlanma yüz eğlerini aşındırmaya başlar ve rayların mukavemet ve geometrik karakteristikleri değişir. Hiç şüphe yok ki rayların mukavemeti de düşer. Rayların mukavemetleri devamlı aşınmadan dolayı değişeceğinden kontrol altında tutulmalı ve sınır mukavemet değerini aşmamalıdır. Bu çalışmada, rayların aşınma analizi yapılmış ve aşınan rayların tekrar kullanılıp kullanılamayacağı konusunda bizlere ipuçları verecek bir yaklaşım getirilmiştir. Bu yaklaşımın esası ise, geometrik yapılarının kompleks olması nedeniyle mukavemet karakteristikleri kolayca hesaplanamayan rayların, başka temsili ray kesitleri tarafından temsil edilebilmesine dayanmaktadır. Bu çalışmada, standart rayları temsil edecek ray kesitleri oluşturulmuş ve daha sonra bu temsili ray kesitleri üzerinde aşınma analizi yapılmıştır. Raylarda oluşan düşey, yanal ve her iki aşınma şeklinin olduğu aşınma durumları ayrı ayrı ele alınmış ve aşınma miktarlarına göre mukavemet karakteristiklerinin nasıl değiştiği incelenmiştir. Daha önce düşey aşınma ile ilgili olarak SHRAMM tarafından geliştirilen aşınma formülü ile yapılan çalışmada ele alınan yaklaşım sonuçları karşılaştırılmış ve yapıtlar çalışma sonunda bulunan değerlerle SHRAMM'ın aşınma formülüyle hesaplanan değerlerin birbirine yakın değerler verdiği görülmüştür. Ayrıca bu çalışmada ele alınan standart ray tiplerinin yanal ve düşey aşınma miktarlarına göre mukavemet momentindeki değişimi gösteren abaklar oluşturulmuştur. Ayrıca bu çalışmada oluşturulan abakların, abakları oluşturulan standart ray tiplerinin geometrik karakteristiklerine yakın değerlerde olan ray tipleri için de kullanılabileceği dile getirilmiştir.
 • Öge
  Lifli geçirimli beton yol üstyapısının incelenmesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999) Ceylan, Cem ; Öztaş, Güven ; 83035 ; Ulaştırma Mühendisliği
  Ulaştırma türlerinden biri olan karayolu ulaşımının gelişmesiyle, karayolunun mekanik ve fiziksel özellikleri önem kazanmıştır. Bu sebeple araştırmacılar, yol koşullarını en iyi düzeye çıkartmayı amaç edinmiştir. Bu çalışmada, yeni bir üst yapı tipi olan "lifli geçirimli beton yol üstyapısı" sekiz bölümde incelenmiştir. Bu tip üstyapıların kullanımına, gelişmiş ülkelerde rastlanmaktadır. Ülkemizde ise bu konuyla ilgili bir uygulama yoktur. Çalışmanın Giriş Bölümünde modern bir yoldan beklenen özellikler belirtilmiştir. Lifli beton ve geçirimli üstyapılar tanıtılmış, dünyadaki uygulama alanlarından söz edilmiştir. Çalışmanın İkinci Bölümünde, lifli beton hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Çalışmanın Üçüncü Bölümünde, geçirimli üstyapıların tanımı, kullanım çeşitleri, faydaları ve sakıncaları hakkındaki genel bilgiler sunulmuştur. Geçirimli üstyapıların mekanik ve fiziksel özellikleri Dördüncü Bölümde verilmiştir. Lifli geçirimli beton üstyapıların tanımı, kullanıldıkları yerler ve özellikleri Bölüm 5'te bahsedilmiştir. Deneysel çalışmaları içeren Bölüm 6'da, iki grup halinde ve her bir grupta beş karışım seçeneği üzerinde çalışma yapılmıştır. İlk grup seçeneklerde su/çimento oranı ve çelik lif dozajı sabit tutularak, farklı boyutlardaki agreganın ağırlıkça yüzdeleri değiştirilmiştir. Bu ilk grup beş seçeneğin, birim hacim ağırlığı, eğilme - çekme dayanım değerleri ölçülmüştür. İkinci grup seçeneklerde ise su/çimento oranı sabit ve çelik lif dozajı değişken tutularak, birim hacim ağırlığı, eğilme - çekme dayanım değerleri ölçülmüştür IX Çalışmanın Yedinci Bölümünde deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçların karşılaştırması, beş farklı seçeneğin birim hacim ağırlığı, eğilme-çekme direnci üzerindeki etkisi ile yapılmıştır. Bu tez çalışmasının son bölümünde, konuyla ilgili olarak sonuçlar verilmiştir.