FBE- Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 96
 • Öge
  Kazıklı su yapılarında etki eden kuvvetler ve bilgisayar destekli tasarım kriterleri
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000) Küçük, Murat ; Ağıralioğlu, Necati ; 101009 ; Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği
  Günümüzde, özellikle su yapılarında daha sık kullanılan kazıkların üzerlerine etki eden kuvvetlerin bilinmesi tasarım için çok önemlidir. Yanaşma yapılan gibi hem kara ve hem de denizle irtibatı olan yapılar üzerinde, kendi fonksiyonel kuwetierinin yanında çevre şartlarının da etkisi mevcuttur. Yapılan tez çalışmasında kazıklarla mesnetlenmiş su yapılarına etki eden kuvvetler oluş kaynaklarına göre incelenmiş ve tasarım değerleri çeşitli senaryo kombinasyonlarla karşılaştırılmıştır. Çalışmanın başmda kazık çeşitleri ve taşıma güçleri konusunda bilgi verilmiştir. Daha sonraki bölümde ise kuvvetler incelenmiştir. Kazıklı bir su yapısı kazık boyutlarına uygun olarak bir deniz duvarından farklı şekilde davranacak ve etkili kuvvetlerde buna göre farklılık gösterecektir. Kazık çapının dalga boyuna oram D/L < 0,2 olduğu durumlar için kazıklara çevresel kuvvetler başlığı altında toplanmış başta sürükleme ve atalet kuvvetleri olmak üzere rüzgar, dalga, akıntı, buz ve iklimsel etki kuvvetleri etkili olmaktadır. Yanaşma kuvvetleri olarak, gemi yanaşması için bağlantı elemanları veya doğrudan gemiler aracılığı ile yapıya etki eden kuvvetler göz önünde bulundurulmuştur. Son olarak ölü ve hareketli yüklerin yapıya etkileri de incelenmiştir. Sonuçta incelenen kuvvetlerin yapı üzerindeki etkileri ve büyüklüklerinin karşılaştırılması bir örnek üzerinde ele alınmış ve bilgisayar yardımı ile hesaplamalar yapılmıştır. Sonlu elemanlar metodunu temel alan ve tasarımda da bu yönüyle tercih edilen SAP 2000 programı bu hesaplamalarda kullanılmıştır. Standartlarda tavsiye edilen çeşitli yük kombinasyonları ve yük etki çarpanları kullanılarak kuvvetler yapıya uygulanmıştır. Yapıya kuvvetlerin uygulanması, etki eden kuvvetlerin değişik yük katsayıları ile çarpılması ve uygulama doğrultulan da göz önünde bulundurularak yapılmış ve sonuçlan karşılaştınlmıştır. Hesaplamalar sonucunda elde edilen ve kazık nihai tasarım değerleri olarak tanımlanan, normal kuvvet ve momentlerden, hangi kuvvetin yapı üzerinde ne derece etkili olduğu karşılaştrnlabilmiştir. Neticede kuvvetlerden hangilerinin hesaplamalar için göz önünde bulundurulması gerektiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Böylece tasarım için yararlı kriterler oluşturulmaya çalışılmıştır.
 • Öge
  Düzenli dalgaların yüzen dalgakıranlardan aktarılması
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991) Bayram, Atilla ; Kapdaşlı, Sedat ; 19340 ; Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği
  Bu çalışmada, günümüzde özellikle küçük yat limanlarının veya küçük ticari gemilerin korunması için düşünülen limanlarda uygulanan eğimli yüzen dalgakıranların dalga etkisine karşı davranışı incelenmiştir. Bu amaçla Î.T.Ü. İnşaat Fakültesi Hidrolik Laboratuarında 23.2 m boyunda, 1.00 x 0.55 m enkesitli bir dalga kanalında iki boyutlu model deneyleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde yüzen dalgakıranlar ile ilgili genel bilgi verilerek bu tür yapıların diğer masif tip yapılara göre avantaj ve dezavantajları ele alınmıştır. Ayrıca bu bölümde çalışmanın amacı ve bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise dinamik benzerlik koşulları kullanılarak boyut analizi yardımıyla eğimli yüzen dalgakı ranlardan dalgaların aktarılması olayında etkili olan parametreler belirlenmiştir. Üçüncü bölümde deneylerde kullanılacak dalgakıran modelinin geometrik özellikleri ve deneylerde kullanılan ölçü aletleri hakkında genel bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde ise deneyin yapıldığı dalga kanalının özellikleri ve dalga yutucuların teşkili ile ilgili bilgiler verilerek dalga üreticisi ve teorisi hakkında detaylı bilgi sunulmuştur. Beşinci bölümde deneylerden elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve sonuçlar belirtilmiştir.
 • Öge
  Liman içi dalga çalkantısında kullanılan nümerik modelleme mike 21 BW
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004) Köksal, Fatma Dilara ; Ağıralioğlu, Necati ; 151548 ; Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği
  Harmonik dalga oluşumu gibi nonlineer dalga etkileşimleri, sapma ve dönme gibi fiziksel etkileri aynen korumak için limanlar içerisindeki dalga dağılımının doğru nümerik simulasyonunda nonlineer ve dispersif dalga işlemlerinin hesaba katılması gerekmektedir. Boussinesq denklemleri, değişken derinliklerde ve sığ su ortamında, tüm bu etkileri içeren matematiksel modellerin içinde en anlaşılır olanıdır. Boussinesq tipi matematiksel modellerin farklı çeşitleri vardır ve bunların hem problemde kullanılan fiziksel parametrelerinin sınırlanchrılmaları hem de uygun bir nümerik modelin parçası olarak uygulamadaki kolaylığı karşüaşünlmalan ve mukayese edilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada kullanılan nümerik simulasyon olan Boussinesq dalga modülünün, kullanılan metodlar ve yapılan çeşitli karşılaştumalarla oldukça yeterli olduğu gösterilmiştir. İki boyutlu genişletilmiş Boussinesq denklem sistemi, lineer bir üçgen sonlu eleman uzaysal diskretizasyonu uygulamasında, uygun biçimde yeniden uyarlanmıştır. Bu denklem sistemine program için gereken uygun başlangıç ve sınır koşullan detaylı olarak göz önüne alınmaktadır. Sayısal metodun performansı, deneysel verilerin karşdaştırılması ile test edilmiş ve liman projesi için modelin uygunluğu, gerçeğe uygun liman geometrisi ve dalga koşullarının simülasyonu ile araştırılmıştır. Fiziksel modellerle kullanılan nümerik modelin karşılaştrrması örnekler verilerek yapılmış ve sonuç olarak neredeyse birebirlik sağlanmıştır. Boussinesq dalga modülü, Boussinesq denklemlerinin üçüncü derece sonlu farklar yöntemi ile çözümü esasına dayanmaktadır. Model, küçük genlikli dalgalar üzerindeki sığlaşma, sapma, kırınım ve yapıların dalgalan sönümleme ve yansıtma etkilerini gözetebilmekte, dalgaların düzenli ve düzensiz kıyı alanlan ve limanlarda yaratacağı karmaşık çalkantının incelenmesinde kullanılabilmektedir. xn Çalışmada programı kullanma metodlan anlatılarak Marmara Kabul Limanı' nda uygulanmıştır. Liman için çalkantı modellemesine başlamadan önce kapsamlı rüzgar istatistiği çalışmaları, dalga tahmini ve derin denizden kıyıya doğru dalga değişiminin incelendiği dalga transformasyonu modeli çalışmaları yü^tülmüştür. Dalga transformasyon modeli çalışmaları MIKE 21' in diğer bir modülü olan MKE 21 NSW ile yapılmıştır. Limanı koruyucu dalgakıranların en uygun yerleşimleri yine modelde denenerek belirlenmiş, liman içi çalkantısının uluslararası kriterlerde tanımlanan düzeyi aşmaması için gerekli düzenlemeler araştırılrmştır. Yapı yerleşimlerinde alternatifler geliştirilerek, bunlar içinden en ekonomik olanı uygulama için önerilmiştir. Dalga transformasyonu çalışmaları sonucunda, Marmara Kabul Limanı çalkantı analizlerinde kullanılacak dalga özellikleri ile yapı tasarımında kullanılacak dizayn dalgası belirlenmiştir.
 • Öge
  Su yapılarında vibrasyon olayı ve Şanlıurfa tünelleri çıkış yapılarının laboratuvarda modellenmesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991) Çokgör, Şevket ; Avcı, İlhan ; 19339 ; Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği
  Bu çalışmanın ilk bölümünde genel anlamda titreşim olayı ele alınmış, titreşimi oluşturan faktörler ve etkileyen büyüklükler, bunların akışkan ortamındaki değişimleri incelenmiş ve bunlara ait genel denklemler gösterilmiştir. İkinci olarak su yapılarında vibrasyon olayı incelenmiştir. Akım ortamında yer alan su yapısında görülebilecek titreşimler sınıflandırılmış, bunların nedenleri yapıya etkileri ve en önemli durum olarak görülen rezonans tehlikesi yaratıp yaratmadıkları, titreşimin yapı için tehlikeli olması durumunda sönümlendirilmesi için alınabilecek önlemlerden söz edilmiş, titreşimlerin laboratuvarda modellenmesi konusu araştırılmıştır. Son kısımda Şanlıurfa tünelleri çıkış yapıları model deneyleri anlatılmış, bu tünellerde işletme koşullarını sağlayan radyal kapaklar ele alınmış ve bu kapaklara ait üç elverişsiz durum için alınan rijit kapak modeline ait sonuçlar örnek olarak verilmiştir. Bu sonuçlar değerlendirilerek, dinamik modelleme ile modelden alınan basınç çalkantılarının frekans analizi yapılarak, hakim frekans değerleri saptanmıştır.
 • Öge
  Akım serilerinin modellenmesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994) Gençer, Yiğit Çağatay ; Müftüoğlu, R. Ferruh ; 39509 ; Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği
  Bu çalışmada, Kolmogorov ve Kolmogorov-Gabor modeli aylık akım serilerinin türetilmesinde kullanılmış olup sonuçlar, yaygın olarak kullanılan Thomas-Fiering modeli sonuçları ile karşılaştırılmıstır. Uygulamada, 30 yıllık bir akım serisi kullanılarak bil gisayar ortamında, Thomas-Fiering, Kolmogorov ve Kolmogorov- Gabor modelleriyle 30 vıllık sentetik seriler türetilmiştir. Thomas-Fiering modelinden beklenen sonuçlar elde edilmiş ancak, Kolmogorov ve Kolmogorov-Gabor modellerinin akım serilerinin türetilmesinde kullanılabilmesi için bir rastgele değişkenin modele ilave edilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu rastgele değişkenin analitik yolla belirlenmesinin güçlüğü nedeniyle, ampirik yaklaşım uygulanmış ve iyi sonuç veren bir esas geliştirilmeye çalışılmıştır. Sonuçlar, yaygın olarak kabul ve uygulama Fiering modeli sonuçlarına oldukça yakındır. Bazı istatistik parametreler açısından da veni model avantajlı görünmektedir.