Birey-çevre Uyumu Ve Uyumun Çalışanların Performansı Üzerindeki Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Evrenosoğlu, Almıla Senem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışma kapsamında birey-çevre uyumu incelenmiş, birey-çevre uyumunun iki düzeyi olan birey-iş uyumu ve birey-organizasyon uyumu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet göstermekte olan bir firmanın satış ekibinde ölçülmüştür. Birey-iş uyumu hem talep-yetenek yaklaşımı açısından hem de ihtiyaç-arz yaklaşımı açısından incelenmiştir. Birey-organizasyon uyumu kapsamında ise birey-değer uyumu analiz edilmiştir. Diğer bir ifade organizasyondaki çalışanların işin gerektirdiği yetkinliklere ne düzeyde sahip olduğu, işin çalışanların beklenti ve ihtiyaçlarını ne kadar karşıladığı ve çalışanların değerleri ile organizasyonun değerleri arasındaki benzerlik tespit edilmeye çalışılmıştır. Her bir ölçüm yapılırken literatürde yer alan farklı yöntemler kullanılmıştır. Talep-yetenek yaklaşımına göre birey-iş uyumu ölçülürken dolaylı çapraz düzey ölçüm yöntemi, ihtiyaç-arz yaklaşımına göre birey-iş uyumu ölçülürken doğrudan ölçüm yöntemi, birey-değer uyumu ölçülürken ise dolaylı bireysel düzey ölçüm yöntemi kullanılmıştır. Her bir birey için hesaplanan uyum indeksi ile işten ayrılma niyeti ve performans arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, hem talep-yetenek yaklaşımı açısından hem de ihtiyaç-arz yaklaşımı açısından ölçülen birey-iş uyumu ile performans arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca işten ayrılma niyeti farklı olan gruplardan en az bir tanesinin, ölçülen uyum indeksinin farklı olduğu sonucu elde edilmiştir.
In the scope of this study, person-environment was analysed and surveys were conducted in one of the firms operating in FMCG sector to measure person-job fit and person-organization fit, two levels of person-environment fit. Person-job fit was investigated in both demands-abilities and needs-supplies perspectives. In the scope of person-organization fit, person-values fit was measured. In other words, match between the competencies required by the job and the competencies that the employee has, the level of needs, expectations and desires of the employee covered by the job, and the fit between organizational values and personal values were analysed. Different methods are used to measure each type of fit. To analyse person-job fit in demands-abilities perspective, indirect cross level measurement and to analyse person-job fit in needs-supplies perspective, direct measurement were used. Moreover, person-values fit was analysed by using indirect individual level measurement. After calculating fit index of each participant, the relationship between fit index and intetion to quit and the relationship between fit index and performance were investigated. Finally, significantly positive relationship between person-job fit, measured by both demands-abilities and needs-supplies perspectives, and performance was obtained. Moreover, a significant difference between the groups having different answers to “intention to quit” question was determined for fit indexes.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Birey-Çevre Uyumu, Birey-İş Uyumu, Birey-Değer Uyumu, Performans, İşten Ayrılma Niyeti, Person-Environment Fit, Person-Job Fit, Person-Values Fit, Performance, Intention to Quit
Alıntı