Altyapı Bilgi Sistemlerinde Mobil Cbs Uygulamaları– İski Altyapı Bilgi Sistemi (iskabis) Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-26
Yazarlar
Dinçyılmaz, Ayşegül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) her geçen gün artan kullanım alanları ile güncel ve doğru verinin önemi artmış ve bu taleple birlikte çeşitli yeni teknolojik uygulamalar ve hızlı veri toplama yöntemleri ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, Mobil Coğrafi Bilgi Sistemi (MCBS) kavramı son yıllarda artan bir ilgi ve taleple gündeme gelmiştir. MCBS, arazi ve büroda yapılan çalışmaların bir arada yürütülebileceği bir ortam sunarak verimliliğin artmasına, maliyetlerin azalmasına ve projelerin tamamlanma sürelerinin en aza indirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada, MCBS’nin coğrafi referanslı verinin kullanımında ve toplanmasında sağladığı olanaklar irdelenmiştir. MCBS’nin temel nitelikleri belirlenerek uygulamalar için gerekli olan yazılım ve donanım alternatifleri araştırılmıştır. Bu kapsamda İstanbul il sınırları içinde içme suyu, atık su-yağmursuyu, altyapı ve üstyapı tesislerinin konumsal olarak sorgulanabildiği, muhtelif ağ analizleri ile modelleme çalışmalarının yapılabildiği bir bilgi sistemi olan İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi (İSKABİS)’in Mobil bir CBS uygulamasıyla desteklenmesi ile ilgili bir dizi çalışma yapılmıştır. Mobil sistem, GPS alıcısı, sayısal fotoğraf makinesi ve kablosuz iletişim olanaklarına sahip bir cep bilgisayarı ile İSKABİS’in küçük bir kısmının Mobil hale getirilmesiyle oluşturulan pilot bir uygulamanın kullanılabileceği bir CBS yazılımından oluşmaktadır. Oluşturulacak olan sistem sayesinde seçilen bir pilot bölgede yeni veri toplama ile mevcutların güncellenmesi/doğrulanması gibi bazı çalışmaların yapılabilirliği ve klasik yaklaşımlara göre verimliliği analiz edilmiştir.
The increased use of GIS creates insatiable demand for up-to-date and correct information, technological developments combine this demand has result some new applications and data collection methods. In the early 2000’s, increasing user demands combined with technological developments have brought the concept of Mobile Geographic Information System (MGIS) on the agenda. MGIS make it possible to improve efficiency, reduce costs and minimize completion time of projects by offering an integrated environment for field and office works. In this paper, it is examined the MGIS possibilities in the using and acquisition of geo-referenced data. Basics of MGIS are determined and capacity of software and hardware needed for applications are investigated. ISKABIS refers to ISKI Infrastructure Information System. It is a GIS application project, which subjects ISKI managerial, operational, engineering public works through assembling, storing and displaying geographically referenced information. In this study, information related with the “ISKABIS Mobile Geographic System” that is developed to update and add new data to the system and carry out new real-time GIS applications in the field by the end users is given. This mobile system consists of an integrated GPS receiver, a digital camera, a GIS software that can be used by a sample application includes a little part of ISKABIS adopted to mobile and a pocket PC which has ability for wireless communication. The processes of collecting data and updating/verifying existing data in GIS application and the system’s productivity opposite to classical approaches will be realized by means of this system.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
CBS, Mobil (Taşınabilir) CBS (MCBS), İSKABİS, Mobil-İSKABİS (M-İSKABİS), GPS, GIS, Mobile GIS(MGIS), ISKABIS, Mobile-ISKABIS (M-ISKABIS), GPS
Alıntı