Tedarik Zincirinde Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemiyle Perakende Sektöründe Tedarikçi Performans Değerlendirmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-24
Yazarlar
Gemici, Mehmet Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Perakendeci işletmeler birlikte çalıştıkları tedarikçileri için performanslarını ölçümleme ve değerlendirme yöntemine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu önemli süreçte karar vermeyi kolaylaştırmak için çok sayıda yöntem geliştirilmiştir. Bunlardan ikisi Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Veri Zarflama Analizi (VZA)’dir. Son yıllarda geliştirilen bir başka yöntem ise bu iki yöntemin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkan Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi (VZAHP)’dir. Bu çalışmada, veri zarflama analitik hiyerarşi prosesi (VZAHP) metodunun tedarikçi performans değerlendirmesinde ne şekilde kullanıldığı anlatılmaktadır. Bu metotta veri zarflama analizi (VZA) yaklaşımı analitik hiyerarşi prosesi (AHP) yönteminin içine yerleştirilmiştir. Tedarikçi performans kriterlerinin, teorik olarak veri zarflama analitik hiyerarşi prosesinin ve bu yöntemi baz alarak yapılmış çalışma anlatıldıktan sonra uygulama aşamasında perakende sektöründe bir firmanın tedarikçi performans değerlendirmesi ana kriterler olarak kalite, hizmet, inovasyon ve değer açısından ölçülmüştür.
Retailer businesses need to estimate and evaluate performances of cooperated suppliers. Lots of methods were developed to make a decision simpler in this process. Two of these methods are Analytic Hierarchy Process (AHP) and Data Envelopment Analysis (DEA). Recently, another developed method is Data Envelopment Analytical Hierarchy Process which is integrated of these two methods. In this study, it is explained that how Data Envelopment Analytic Hierarchy Process (DEAHP) method is used in calculating supplier performance evaluation of the decision making units. In this method, the Data Envelopment Analysis (DEA) approach is embedded into Analytic Hierarchy Process (AHP) methodology. After explaining supplier performance evaluation criteria’s and theoretically data envelopment analytic hierarchy process and explaining research using this method, in practice phase using data of a retailer a supplier performance evaluation is conducted for quality, service, innovation and value.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Veri zarflama analitik hiyerarşi prosesi, Tedarikçi performans değerlendirmesi, envelopment analytic hierarchy process, Supplier performance evaluation
Alıntı